Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija siūlo naujas e. prekybos taisykles, kad padėtų vartotojams ir bendrovėms pasinaudoti visais bendrosios rinkos privalumais

Briuselis, 2016 m. gegužės 25 d.

Šiandien Europos Komisija pristatė priemones, kurios padės vartotojams ir bendrovėms visoje ES lengviau ir patikimiau parduoti ir pirkti prekes ir paslaugas internetu.

Įgyvendindama bendrosios skaitmeninės rinkos ir bendrosios rinkos strategijas Europos Komisija pristatė trijų krypčių planą, kuriuo siekiama didinti e. prekybą – kovoti su geografiniu blokavimu, užtikrinti įperkamesnį ir veiksmingesnį tarpvalstybinių siuntinių pristatymą ir didinti vartotojų pasitikėjimą, užtikrinant geresnę apsaugą ir taisyklių vykdymą.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Labai dažnai žmonės negali pasinaudoti geriausiais pasiūlymais internete arba nusprendžia nepirkti prekių kitoje šalyje, nes pristatymo kaina yra per didelė, arba nežino, ar galės apginti savo teises, jei kils problemų. Norime išspręsti problemas, dėl kurių vartotojai ir įmonės negali visapusiškai pasinaudoti internetinės prekybos galimybėmis.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Geografinio blokavimo iniciatyva tinkamai užtikrinama, kad vartotojai galėtų pirkti internetu iš kitų šalių ir įmonėms būtų suteiktas pakankamas teisinis tikrumas. Esu įsitikinęs, kad tokiu būdu, deramai atsižvelgdami į tam tikrų sektorių ypatumus, tinkamai paskatinsime tarpvalstybinę e. prekybą ES.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska pridūrė: „ES vartotojai negali būti diskriminuojami bendrojoje rinkoje siekiant padalyti rinkas pagal nacionalines sienas. Jei bus nustatytos aiškesnės taisyklės, užtikrintas geresnis jų vykdymas ir tarpvalstybinių siuntinių pristatymas taps įperkamesnis, vartotojai ir bendrovės, ypač MVĮ, galės lengviau pasinaudoti visomis ES bendrosios rinkos ir tarpvalstybinės e. prekybos galimybėmis.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Per daug žmonių Europoje nedrįsta pirkti internetu, nes nežino savo teisių arba mano, kad jomis sunku pasinaudoti. Noriu, kad vartotojai internetu pirktų taip pat drąsiai, kaip ir ne internetinėje erdvėje. Vartotojų apsaugos institucijoms suteiksime priemonių, kad jos galėtų geriau užtikrinti vartotojų teises internete ir pažaboti nesąžiningą veiklą. Šiandien paskelbtas priemonių rinkinys – svarbus žingsnis siekiant užtikrinti internetinės erdvės standartus atitinkančią vartotojų apsaugą ir prekiautojams suteikti teisinio tikrumo.“

Šiandien pristatytą e. prekybos priemonių rinkinį sudaro:

  • pasiūlymas dėl teisės akto dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo pagal pilietybę, gyvenamąją arba įsisteigimo vietą problemos sprendimo būdų;
  • pasiūlymas dėl teisės akto dėl tarpvalstybinių siuntinių pristatymo paslaugų siekiant padidinti kainų skaidrumą ir pagerinti reguliavimo priežiūrą;  
  • pasiūlymas dėl teisės akto, kuriuo siekiama geriau užtikrinti vartotojų teises, ir gairės, kuriomis siekiama paaiškinti, be kita ko, kas laikoma nesąžininga komercine veikla skaitmeniniame pasaulyje.

Kelio užkirtimas geografiniam blokavimui ir kitokių formų diskriminavimui pagal pilietybę arba gyvenamąją vietą

Komisija siūlo teisės aktą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad vartotojai, norintys pirkti prekes ir paslaugas kitoje ES šalyje tiek internetu, tiek tiesiogiai, nebūtų diskriminuojami kainų, pardavimo arba mokėjimo sąlygų atžvilgiu, nebent tai būtų objektyviai pateisinama, pavyzdžiui, dėl PVM arba tam tikrų su viešuoju interesu susijusių teisinių nuostatų.

Kai vartotojas užeina į parduotuvę kitoje ES šalyje, savininkas jo neprašo parodyti tapatybės dokumento, kad galėtų parduoti prekę arba pritaikyti kainą ar sąlygas. Tačiau internetinėje erdvėje vartotojai pernelyg dažnai negali pasinaudoti pasiūlymais kitose šalyse, nes, pavyzdžiui, yra nukreipiami į konkrečios šalies interneto svetainę arba jų prašoma mokėti konkrečios šalies debeto arba kredito kortele. Tokiai diskriminacijai nėra vietos bendrojoje rinkoje.

Nors nediskriminavimo principas jau nustatytas pagal Paslaugų direktyvą ir Komisija jį taiko tokiuose paslaugų sektoriuose kaip automobilių nuoma arba pramogų parkai, įmonėms ir vartotojams bus suteikta daugiau teisinio tikrumo, kokia praktika leidžiama, o kokia ne. Reglamentu šis teisinis tikrumas ir vykdytinumas bus užtikrintas, kai prekės ir paslaugos perkamos tiek internetu, tiek ne internetu.

Kad bendrovėms nebūtų sukurta pernelyg didelė našta, reglamentu nenustatoma prievolė teikti siuntimo visoje ES paslaugas, o mažosioms įmonėms, kurios neviršija nacionalinės PVM ribos, netaikomos tam tikros nuostatos.

Įperkamesnis ir veiksmingesnis tarpvalstybinių siuntinių pristatymas

Šiandien pasiūlytu reglamentu bus padidintas tarpvalstybinių siuntinių pristatymo paslaugų kainų skaidrumas ir reguliavimo priežiūra, kad vartotojai ir mažmenininkai galėtų naudotis įperkamomis pristatymo paslaugomis ir patogiais grąžinimo būdais, net jei siunčiama iš periferinių regionų ar į juos.

Vartotojai ir mažosios įmonės skundžiasi, kad dėl siuntinių pristatymo problemų, ypač dėl didelių tarpvalstybinio siuntimo mokesčių, jie negali parduoti ar pirkti daugiau prekių ar paslaugų visoje ES. Pašto paslaugų teikėjų taikomi tarifai mažo siuntinio siuntimui į kitą valstybę narę dažnai iki penkių kartų viršija šalies viduje taikomus tarifus be aiškios sąsajos su faktinėmis sąnaudomis.

Šiuo reglamentu bus užtikrintas didesnis kainų skaidrumas ir taip skatinama konkurencija. Komisija nesiūlo pristatymo kainų ribos. Kainų reguliavimas tėra kraštutinė priemonė, kai konkurencija neduoda gerų rezultatų. Komisija 2019 m. apžvelgs padarytą pažangą ir įvertins, ar reikia papildomų priemonių.

Reglamentu nacionaliniams pašto paslaugų reguliuotojams bus suteikta reikiamų duomenų, kad jie galėtų stebėti tarpvalstybines rinkas ir patikrinti kainų prieinamumą bei susiejimą su sąnaudomis. Juo taip pat bus skatinama konkurencija, nustatant reikalavimą, kad trečioji šalis turėtų skaidrią ir nediskriminuojamą prieigą prie tarpvalstybinių siuntinių pristatymo paslaugų ir infrastruktūros. Siekdama padidinti tarpusavio konkurencingumą ir tarifų skaidrumą Komisija paskelbs universaliųjų paslaugų teikėjų viešai skelbiamas kainas.

Šis pasiūlymas papildo savireguliavimo iniciatyvas, kurių ėmėsi pašto paslaugų teikėjai, kad pagerintų tarpvalstybinių siuntinių pristatymo paslaugų kokybę ir patogumą.

Didesnis vartotojų pasitikėjimas e. prekyba

Pasiūlymu peržiūrėti Reglamentą dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje bus suteikta daugiau įgaliojimų nacionalinėms valdžios institucijoms geriau užtikrinti vartotojų teises. Jos galės:

  • patikrinti, ar interneto svetainės vartotojams taiko geografinį blokavimą, ar jų aptarnavimo po pardavimo sąlygos atitinka ES taisykles (pvz., dėl sutarties atsisakymo teisių);
  • nurodyti nedelsiant pašalinti sukčiavimui naudojamas interneto svetaines;
  • prašyti informacijos iš domenų registrų ir bankų, kad nustatytų atsakingo prekiautojo tapatybę.

Kai vartotojų teisės bus pažeidžiamos ES mastu, Komisija galės koordinuoti bendrus veiksmus su nacionalinėmis vykdymo užtikrinimo institucijomis, kad sustabdytų šią veiklą. Ji užtikrins spartesnę vartotojų apsaugą, kartu sutaupydama valstybių narių ir įmonių laiko ir išteklių.

Komisija, be kita ko, reaguodama į skaitmeninės erdvės keliamas problemas, taip pat skelbia atnaujintas nesąžiningos komercinės veiklos gaires. Jose paaiškinama, kaip taikoma Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva. Pavyzdžiui, bet kuri interneto platforma, kuri gali būti laikoma prekybine ir kuri reklamuoja arba vartotojams parduoda prekes, paslaugas ar skaitmeninį turinį, turi užtikrinti, kad jos komercinė veikla visiškai atitiktų ES vartotojų teisės aktus. Platformos turi aiškiai nurodyti, kad nesąžiningos komercinės veiklos taisyklės netaikomos prekes parduodantiems privatiems asmenims, ir paieškos sistemos turėtų aiškiai atskirti mokamą reklamą nuo įprastų paieškos rezultatų.

Peržiūrėtose gairėse taip pat įtraukti du savireguliavimo principai, dėl kurių susitarė suinteresuotosios šalys: pagal vieną bus remiamos palyginimo priemonės siekiant geriau laikytis direktyvos, o pagal kitą padedama vykdyti nesąžiningos komercinės veiklos taisykles, susijusias su klaidinančiais ir nepagrįstais ekologiškumo teiginiais.

Pagrindiniai faktai

Šiandien paskelbtas e. prekybos dokumentų rinkinys papildo dviejų teisės aktų pasiūlymus: dėl skaitmeninio turinio teikimo ir dėl internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo, kuriuos Komisija pateikė 2015 m. gruodžio mėn., taip pat būsimą pasiūlymą dėl PVM supaprastinimo, kurį numatoma pateikti 2016 m. rudenį.

Be priimto e. prekybos dokumentų rinkinio, šiandien Komisija taip pat pristatė atnaujintas ES audiovizualiniam sektoriui skirtas taisykles ir požiūrį į interneto platformas.  

Daugiau informacijos

Komunikatas „Europos piliečiams ir įmonėms naudingas visapusiškas tarpvalstybinės e. prekybos skatinimo metodas“

Klausimai ir atsakymai. Elektroninės prekybos didinimas ES

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo pagal gyvenamąją ar įsisteigimo vietą arba pilietybę bendrojoje rinkoje problemos sprendimo būdų

Pasiūlymas dėl Reglamento dėl tarpvalstybinių siuntinių pristatymo paslaugų

Pasiūlymas dėl Reglamento dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje peržiūros

Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymo gairės  

 

IP/16/1887

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar