Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa uusia verkkokauppaa koskevia sääntöjä, joiden avulla kuluttajat ja yritykset voivat saada täyden hyödyn sisämarkkinoista

Bryssel 25. toukokuuta 2016

Euroopan komissio esitteli tänään joukon toimenpiteitä, joiden avulla kuluttajat ja yritykset voivat ostaa ja myydä tuotteita ja palveluja helpommin ja luottavaisemmin kaikkialla EU:ssa.

Euroopan komissio on esittänyt digitaalisia sisämarkkinoita ja sisämarkkinoita koskevien strategioidensa mukaisesti kolmiosaisen suunnitelman, jolla pyritään edistämään sähköistä kaupankäyntiä puuttumalla maarajoituksiin, tekemällä rajat ylittävistä pakettipalveluista edullisempia ja tehokkaampia ja lisäämällä asiakkaiden luottamusta parantamalla kuluttajansuojaa ja valvontaa.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip sanoi: "Kuluttajilta estetään aivan liian usein mahdollisuus hyödyntää parhaita tarjouksia, kun he tekevät ostoksia verkossa. Usein he myös päättävät olla tekemättä ostosta toisessa maassa, koska toimituskustannukset ovat liian korkeat tai he ovat huolissaan siitä, kuinka he voivat käyttää oikeuksiaan, jos jokin menee vikaan. Haluamme ratkaista ongelmat, jotka estävät kuluttajia ja yrityksiä hyödyntämästä täysimääräisesti mahdollisuuksia ostaa ja myydä tuotteita ja palveluja verkossa."

Günther H. Oettinger, Commissioner for the Digital Economy and Society said: "The geoblocking initiative strikes the right balance between consumers' interest to be able to shop online without borders and providing businesses with sufficient legal certainty. I am confident that our approach, taking due account of specificities of certain sectors, will give the right boost to cross-border e-commerce in the EU."

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska lisäsi: "Sisämarkkinoilla ei ole tilaa sellaiselle EU:n kuluttajien syrjinnälle, jonka tavoitteena on markkinoiden eriyttäminen kansallisten rajojen mukaan. Selkeiden sääntöjen, täytäntöönpanon paremman valvonnan ja kohtuuhintaisempien rajat ylittävien pakettipalvelujen myötä kuluttajien ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, on helpompi saada täysi hyöty EU:n sisämarkkinoista ja rajat ylittävästä verkkokaupasta."

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vera Jourová puolestaan totesi: "Liian monet eurooppalaiset epäröivät tehdä verkko-ostoksia, koska he eivät tunne oikeuksiaan tai luulevat, että niistä on vaikea pitää kiinni. Haluan, että kuluttajat voivat ostaa verkossa yhtä luottavaisesti kuin sen ulkopuolellakin. Annamme kuluttajansuojaviranomaisille paremmat keinot valvoa kuluttajien oikeuksien toteuttamista verkossa ja puuttua vilpillisiin käytäntöihin. Tänään esitetty paketti on tärkeä askel, jolla kuluttajansuoja saatetaan ajan tasalle verkkoympäristön kanssa. Se luo myös oikeudellista varmuutta elinkeinonharjoittajille."

Tänään esitetty verkkokauppaa koskeva paketti koostuu seuraavista osista:

  • lainsäädäntöehdotus perusteettomien maarajoitusten ja muiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta;
  • rajat ylittäviä pakettipalveluja koskeva lainsäädäntöehdotus, jolla lisätään hintojen läpinäkyvyyttä ja parannetaan viranomaisvalvontaa;  
  • lainsäädäntöehdotus, jolla parannetaan kuluttajien oikeuksien toteuttamista ja kuluttajaneuvontaa muun muassa sen selkeyttämiseksi, mikä katsotaan sopimattomaksi kaupalliseksi menettelyksi verkkoympäristössä.

Maarajoitusten ja muiden kansallisuuteen tai asuinpaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen

Komissio ehdottaa lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että kuluttajia, jotka haluavat ostaa tuotteita ja palveluja toisessa EU-maassa, joko verkossa tai henkilökohtaisesti, ei syrjitä hintojen tai myynti- tai maksuehtojen suhteen, ellei tämä ole objektiivisesti perusteltua esimerkiksi arvonlisäveroon tai tiettyihin yleistä etua koskeviin säännöksiin liittyvistä syistä.

Kun kuluttaja astuu kauppaan toisessa EU-maassa, kauppias ei kysy asiakkaan henkilöllisyystodistusta hyväksyäkseen ostoksen tai mukauttaakseen hintoja tai ehtoja. Verkkoympäristössä kuluttajia estetään kuitenkin aivan liian usein käyttämästä toisten maiden tarjouksia esimerkiksi ohjaamalla kuluttaja maakohtaiselle verkkosivulle tai pyytämällä maksun suorittamista tietyssä maassa annetulla pankki- tai luottokortilla. Tällainen syrjintä ei kuulu sisämarkkinoille.

Vaikka syrjimättömyysperiaate on jo vahvistettu palveludirektiivissä ja komissio on soveltanut sitä eri palvelusektoreihin, kuten autonvuokraukseen ja huvipuistoihin, sekä yritykset että kuluttajat hyötyvät paremmasta oikeusvarmuudesta sen suhteen, mitkä käytännöt ovat sallittuja ja mitkä eivät. Tämä asetus tarjoaa tällaisen oikeusvarmuuden ja ja helpottaa sääntöjen täytäntöönpanoa, kun tuotteita ja palveluja myydään verkossa ja sen ulkopuolella.

Jotta yrityksille ei aiheutettaisi kohtuutonta taakkaa, asetuksessa ei aseteta velvollisuutta toimittaa tavaroita kaikkialle EU:hun. Lisäksi siinä vapautetaan tiettyjen säännösten soveltamisesta pienet yritykset, jotka jäävät kansallisen arvonlisäveron alarajan alapuolelle.

Rajat ylittävien pakettipalvelujen tekeminen edullisemmiksi ja tehokkaammiksi

Tänään ehdotettu asetus parantaa rajat ylittävien pakettipalvelujen hintojen läpinäkyvyyttä ja viranomaisvalvontaa, jotta kuluttajat ja vähittäiskauppiaat voivat hyötyä kohtuuhintaisista lähetyksistä ja kätevistä palautusmahdollisuuksista myös syrjäseuduilla.

Kuluttajat ja pienet yritykset ovat valittaneet, että pakettipalveluihin liittyvät ongelmat, etenkin rajat ylittävien lähetysten korkeat toimituskustannukset, estävät niitä myymästä tai ostamasta enemmän koko EU:n laajuisesti. Postitoiminnan harjoittajien perimät hinnat pienen paketin toimittamisesta toiseen jäsenvaltioon ovat usein jopa viisinkertaiset kotimaan hintoihin verrattuna, eikä hinnoilla ole selkeää yhteyttä todellisiin kustannuksiin.

Tämä asetus edistää kilpailua lisäämällä hintojen läpinäkyvyyttä. Komissio ei ehdota ylärajaa toimitushinnoille. Hintasääntelyyn turvaudutaan vasta viimeisenä keinona, jos kilpailu ei tuota tyydyttäviä tuloksia. Komissio tarkastelee saavutettua edistystä vuonna 2019 ja arvioi, tarvitaanko lisätoimenpiteitä.

Ehdotuksen mukaan kansalliset postin sääntelyviranomaiset saavat tiedot, joita ne tarvitsevat seuratakseen rajat ylittäviä markkinoita ja tarkistaakseen, ovatko hinnat kohtuullisia ja kustannuksiin perustuvia. Se edistää myös kilpailua edellyttämällä, että kolmansilla osapuolilla on oltava avoin ja syrjimätön pääsy rajat ylittäviin pakettipalveluihin ja infrastruktuuriin. Komissio julkaisee yleispalvelujen tarjoajien julkiset listahinnat kilpailun lisäämiseksi ja hintojen läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Ehdotus täydentää itsesääntelyaloitteita, joita postitoiminnan harjoittajat ovat toteuttaneet rajat ylittävien pakettipalvelujen laadun ja helppokäyttöisyyden parantamiseksi.

Kuluttajien luottamuksen lisääminen verkkokauppaa kohtaan

Ehdotettu kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen tarkistus antaa kansallisille viranomaisille lisävaltuuksia valvoa kuluttajien oikeuksien toteuttamista. Viranomaiset voivat

  • tarkastaa, käytetäänkö verkkosivuilla maarajoituksia tai tarjotaanko niillä myynnin jälkeistä palvelua koskevia ehtoja, jotka eivät ole EU:n sääntöjen mukaisia (esim. peruuttamisoikeudet);
  • määrätä huijauksiin syyllistyvät verkkosivut välittömästi suljettaviksi;
  • pyytää verkkotunnusten rekisterinpitäjiltä ja pankeilta tietoja vastuussa olevan elinkeinonharjoittajan henkilöllisyyden tunnistamiseksi.

Jos kuluttajien oikeuksien rikkominen koskee koko EU:ta, komissio voi koordinoida kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten kanssa yhteisiä toimia näiden käytäntöjen lopettamiseksi. Tämä takaa kuluttajien nopeamman suojelun ja säästää jäsenvaltioiden ja yritysten aikaa ja resursseja.

Komissio julkaisee myös päivitetyt ohjeet sopimattomista kaupallisista menettelyistä. Niillä pyritään vastaamaan muun muassa digitaalisen ympäristön asettamiin haasteisiin. Ohjeet selkeyttävät sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin soveltamista. Esimerkiksi minkä tahansa verkkoalustan, jota voidaan pitää "elinkeinonharjoittajana" ja joka markkinoi tai myy tavaroita, tuotteita tai digitaalista sisältöä kuluttajille, on varmistettava, että sen omat kaupalliset menettelyt ovat täysin EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisia. Verkkoalustojen on ilmoitettava selvästi, että sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevia sääntöjä ei sovelleta tavaroita myyviin yksityishenkilöihin. Myös hakukoneiden olisi erotettava selvästi toisistaan maksetut ja luonnolliset hakutulokset.

Päivitettyihin ohjeisiin sisältyy myös kaksi sidosryhmien kesken hyväksyttyjen itsesääntelyperiaatteiden kokonaisuutta: toinen tukee vertailuvälineitä, jotka helpottavat direktiivin noudattamista, ja toinen helpottaa sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa harhaanjohtavien ja perusteettomien ympäristöväittämien tapauksessa.

Tausta

Tänään esitetty verkkokauppapaketti täydentää kahta lainsäädäntöehdotusta, jotka koskevat digitaalisen sisällön toimittamista sekä tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä ja jotka komissio esitti joulukuussa 2015. Se täydentää myös tulevaa alv:n yksinkertaistamista koskevaa ehdotusta, joka on määrä esittää syksyllä 2016.

Komissio esitteli tänään rinnakkain verkkokauppapaketin kanssa audiovisuaalialaa koskevat EU:n päivitetyt säännöt sekä verkkoalustoja koskevan lähestymistapansa.  

Lisätietoja

Communication "A comprehensive approach to stimulating cross-border e-Commerce for Europe's citizens and businesses"

Kysymyksiä ja vastauksia: Verkkokaupan vauhdittaminen EU:ssa

Ehdotus asetukseksi perusteettomien maarajoitusten ja muiden kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla

Ehdotus asetukseksi rajat ylittävistä pakettipalveluista

Ehdotus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen tarkistamisesta

Ohjeet sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin soveltamisesta  

 

IP/16/1887

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar