Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon teeb ettepaneku luua uued e-kaubanduse eeskirjad, et aidata tarbijatel ja ettevõtjatel saada ühtsest turust täielikku kasu

Brüssel, 25. mai 2016

Euroopa Komisjon esitas täna meetmepaketi, mis võimaldaks tarbijatel ja ettevõtjatel müüa ja osta kaupu ja teenuseid internetis lihtsamalt ja turvaliselt kogu ELi piires.

Oma digitaalse ühtse turu ja ühtse turu strateegia elluviimiseks esitas Euroopa Komisjon kolmetasandilise tegevuskava e-kaubanduse edendamiseks, keskendudes asukohapõhise piiramise probleemi lahendamisele, piiriülese pakiveo taskukohasemaks ja tõhusamaks muutmisele ning tarbijate usalduse kasvatamisele kaitse ning jõustamise parandamise kaudu.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip märkis: „Sageli ei saa inimesed internetis oste tehes valida parimaid pakkumisi või otsustavad välismaalt mitte osta, sest kättetoimetamise kulud on liiga kõrged, või muretsevad nad selle pärast, kuidas tagada oma õiguste kaitse, kui midagi valesti läheb. Me tahame lahendada probleemid, mis ei lase tarbijatel ja ettevõtetel täielikult kasutada võimalusi tooteid ja teenuseid internetis osta ja müüa.”

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger lisas: „Geoblokeerimise algatus viib tasakaalu tarbijate huvi teha internetis oste, ilma et piirid neid mõjutaksid, ning piisava õiguskindluse ettevõtjatele. Olen veendunud, et meie lähenemisviis, mis võtab arvesse teatavate sektorite eripära, ergutab tugevasti piiriülest e-kaubandust ELis.”

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Vahetegemine ELi tarbijate vahel eesmärgiga turgu riigipiire mööda segmenteerida ei oma ühtsel turul kohta. Selgemad eeskirjad, parem jõustamine ja taskukohasem pakkide piiriülene kättetoimetamine teevad tarbijate ja ettevõtete, eelkõige VKEde jaoks ELi ühtsest turust ja piiriülesest e-kaubandusest maksimaalse kasu saamise lihtsamaks.”

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová sõnas: „Paljud eurooplased suhtuvad internetiostudesse kõhklevalt, sest nad ei tea oma õigusi või arvavad, et neid on raske kaitsta. Soovin, et tarbijad sooritaksid oste internetis sama enesekindlalt kui väljaspool seda. Me anname tarbijakaitseametitele vahendid tarbijaõiguste paremaks kaitseks internetis ja takistame pettusi. Tänane pakett on oluline samm tarbijakaitse ajakohastamisel ja ettevõtjatele õiguskindluse pakkumisel.“

Tänane e-kaubanduse pakett koosneb järgmistest osadest:

  • seadusandlik ettepanek põhjendamatu geoblokeerimise ja muu kodakondsuse, elu- või asukoha alusel diskrimineerimise vastu võitlemiseks;
  • seadusandlik ettepanek, mis käsitleb piiriüleseid pakiveoteenuseid eesmärgiga suurendada hindade läbipaistvust ja parandada regulatiivset järelevalvet;  
  • seadusandlik ettepanek tarbijate õiguste kaitse tugevdamiseks ja muu hulgas suuremaks selgitustööks selle kohta, mida võib pidada ebaausaks kaubandustavaks digitaalmaailmas.

Geoblokeerimise ja kodakondsusel või elukohal põhineva muud liiki diskrimineerimise vältimine

Komisjon kavandab õigusakti tagamaks, et tarbijaid, kes tahavad osta teenuseid või tooteid teisest liikmesriigist, ükskõik kas interneti teel või muul viisil, ei tohi diskrimineerida hindade ega müügi- või maksetingimuste osas, välja arvatud juhul, kui see on objektiivselt põhjendatud, näiteks käibemaksu ja teatavat avalikku huvi käsitlevate sätete puhul.

Kui tarbija läheb teises ELi riigis poodi, ei küsi omanik tarbija isikutunnistust, et ostu kinnitada või hindu või tingimusi kohandada. Kuid internetimaailmas piiratakse pahatihti tarbijate juurdepääsu teiste riikide pakkumistele, näiteks saates tarbijale tagasi riigipõhisele veebisaidile või paludes tasuda teatava riigi deebet- või krediitkaardiga. Sellisel diskrimineerimisel ei ole ühtsel turul kohta.

Kuigi diskrimineerimiskeelu põhimõte on juba kehtestatud teenuste direktiivi raames ja komisjon on seda kohaldanud sellistes teenustesektorites nagu autorendiettevõtjad või lõbustuspargid, saavad nii ettevõtjad kui ka tarbijad kasu suuremast õiguskindlusest selle kohta, missugune tegevus on lubatud ja missugune mitte. Kavandatava määrusega pakutaksegi sellist õiguskindlust ja tagatakse tarbija õiguste kaitse toodete ja teenuste müügi puhul internetis või väljaspool internetti.

Et vältida ebaproportsionaalset koormust ettevõtjatele, ei kehtesta määrus kohustust tarnida kaupa kõikjale ELis ja riiklikku käibemaksukünnist mitte ületavad väikeettevõtted on teatavatest sätetest vabastatud.

Pakkide piiriülese kättetoimetamise muutmine taskukohasemaks ja tõhusamaks

Täna esitatud määrus suurendab hindade läbipaistvust ja õiguslikku järelevalvet piiriüleste pakiveoteenuste üle, nii et tarbijad ja jaemüüjad saavad kasu vastuvõetava hinnaga pakiveoteenusest ja mugavatest tagastamisvõimalustest isegi äärepoolsetes piirkondades.

Tarbijad ja väikeettevõtjad kurdavad, et probleemid pakkide kättetoimetamisega, eelkõige piiriüleste tarnete kõrged kättetoimetamistasud takistavad neid müümast või ostmast rohkem kogu ELi piires. Postiettevõtjate hinnad väikese paki teise liikmesriiki toimetamisel on sageli kuni 5 korda kõrgemad kui riigisisese pakiveo hinnad, ilma selge seoseta tegelike kulutustega.

Määrusega soodustatakse hindade läbipaistvuse suurendamise abil konkurentsi. Komisjon ei kavatse kättetoimetamise hindadele ülempiiri kehtestada. Hindade reguleerimine on üksnes viimane abinõu juhul, kui konkurents ei too rahuldavaid tulemusi. Komisjon hindab tehtud edusamme 2019. aastal ja otsustab, kas on vaja võtta täiendavaid meetmeid.

Määrusega antakse liikmesriikide postiteenuseid reguleerivatele asutustele andmed, mida neil on vaja piiriüleste turgude jälgimiseks ning hindade taskukohasuse ja kulupõhisuse hindamiseks. Samuti julgustatakse määrusega konkurentsi, nõudes kolmandatele isikutele läbipaistvat ja mittediskrimineerivat juurdepääsu pakkide piiriülese kättetoimetamise teenustele ja infrastruktuurile. Komisjon avaldab universaalteenuse osutajate avalikud hinnakirjad, et suurendada vastastikust konkurentsi ja hindade läbipaistvust.

Ettepanek täiendab postiettevõtjate eneseregulatsiooni algatust piiriülese pakkide kättetoimetamise teenuse kvaliteedi ja mugavuse parandamiseks.

Tarbijate usalduse suurendamine e-kaubanduse vastu

Tarbijakaitsealase koostöö määruse kavandatava muudatusega antakse riiklikele ametiasutustele suuremad volitused, et tagada tarbijaõiguste parem kaitse. Ametiasutused võivad:

  • kontrollida, kas veebisaidid kasutavad tarbijate geoblokeerimist või pakuvad ELi eeskirju eiravaid müügijärgseid tingimusi (nt taganemisõiguse osas);
  • nõuda kelmusega tegelevate veebilehtede kohest sulgemist;
  • taotleda domeeniregistripidajatelt ja pankadelt teavet vastutava ettevõtja tuvastamiseks.

Kogu ELi hõlmava tarbija õiguste rikkumise korral saab komisjon koordineerida ühistegevust siseriiklike täitevasutustega kõnealuse rikkumise lõpetamiseks. Sellega tagatakse kiirem tarbijate kaitse ning säästetakse liikmesriikide ja ettevõtjate aega ja vahendeid.

Komisjon avaldab ka ajakohastatud suunised ebaausate kaubandustavade kohta, et reageerida muu hulgas digitaalse maailma väljakutsetele. Suunistes selgitatakse ebaausaid kaubandustavasid käsitleva direktiivi kohaldamist. Näiteks peab iga veebipõhine platvorm, mis kvalifitseerub „ettevõtjana” ja reklaamib või müüb tarbijatele kaupu, teenuseid või digitaalset infosisu, tagama, et tema äritavad on täies ulatuses ELi tarbijaõigusega kooskõlas. Platvormid peavad selgelt märkima, et ebaausaid kaubandustavasid käsitlevaid eeskirju ei kohaldata kaupu müüvate eraisikute suhtes ja otsingumootorites on vaja selgelt eristada tasulisi ja loomulikke otsingutulemusi.

Samuti sisaldavad läbivaadatud juhised kaht kogumit sidusrühmade vahel kokku lepitud eneseregulatsiooni põhimõtteid: üks toetab võrdlusvahendeid direktiivi paremaks järgimiseks ja teine aitab jõustada ebaausaid kaubandustavasid käsitlevaid eeskirju eksitavate ja alusetute keskkonnaalaste väidete korral.

Taust

Tänane e-kaubanduse pakett täiendab kaht seadusandlikku ettepanekut, mis käsitlesid digitaalse infosisu pakkumist ning kaupade internetimüüki ja muud kaugmüüki, mille komisjon esitas 2015. aasta detsembris, ning tulevast 2016. aasta sügiseks kavandatud käibemaksu lihtsustamise ettepanekut.

Paralleelselt e-kaubanduse paketi vastuvõtmisega esitas komisjon täna ajakohastatud ELi audiovisuaalteenuste eeskirjad ja oma lähenemisviisi internetiplatvormidele.  

Lisateave

Teatis „Terviklik lähenemisviis Euroopa kodanike ja ettevõtjate piiriülese e-kaubanduse ergutamiseks“

Küsimused ja vastused: E-kaubanduse edendamine ELis

Ettepanek võtta vastu määrus, mis käsitleks põhjendamatut geoblokeerimist ja muud liiki elu- või tegevuskohast või kodakondsusest tulenevat diskrimineerimist ühtsel turul

Määruse ettepanek, mis käsitleb piiriüleseid pakiveoteenuseid

Ettepanek tarbijakaitsealase koostöö määruse muutmiseks

Juhised ebaausaid kaubandusvõtteid käsitleva direktiivi kohaldamiseks  

 

IP/16/1887

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar