Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията предлага нови правила за електронната търговия, които да помогнат на потребителите и дружествата да се възползват пълноценно от единния пазар

Брюксел, 25 май 2016 r.

Днес Европейската комисия представи пакет от мерки, даващ възможност на потребителите и предприятията по-лесно и с повече доверие да купуват и продават стоки и услуги онлайн в целия ЕС.

В изпълнение на стратегиите си за цифров единен пазар и единен пазар Европейската комисия представи план с три направления, насочен към стимулиране на електронната търговия чрез преодоляване на блокирането на географски принцип, благодарение на което трансграничните доставки на колетни пратки стават по-достъпни и ефективни, и насърчаване на потребителското доверие чрез по-добра защита и прилагане на правилата.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Твърде често хората нямат достъп до най-добрите оферти, когато пазаруват онлайн, или пък решават да не купуват през граница, тъй като цените на доставките са прекалено високи или се тревожат как ще отстояват правата си, ако нещо се обърка. Искаме да решим проблемите, които пречат на потребителите и предприятията да могат да извършват пълноценно покупки и продажби на стоки и услуги онлайн.“

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „С инициативата относно географското блокиране се предлага необходимият баланс между интереса на потребителите да могат да пазаруват онлайн без граници и осигуряването на достатъчно правна сигурност за предприятията. Убеден съм, че нашият подход, при който се вземат предвид особеностите на някои сектори, ще даде нужния тласък за увеличаване на трансграничната електронна търговия в ЕС“.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, добави: „Дискриминацията на потребителите от ЕС, основаваща се на целта за разделяне на пазарите според националните граници, няма място на единния пазар. Ако имаме по-ясни правила, по-добро прилагане и по-достъпни трансгранични колетни услуги за потребителите и предприятията, особено за МСП, за тях ще бъде по-лесно да се възползват максимално от единния пазар на ЕС и трансграничната електронна търговия.“

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Много хора в Европа не се решават да пазаруват онлайн, защото не знаят правата си или мислят, че ще е трудно да ги приложат. Бих искала потребителите да купуват онлайн толкова уверено, колкото го правят и извън интернет. Ще упълномощим органите за защита на потребителите да прилагат по-добре правата на потребителите онлайн и да прекратяват измамни практики. Днешният пакет от мерки е важна стъпка, която привежда защитата на потребителите в крак с онлайн действителността и предоставя правна сигурност на търговците.“

Днешният пакет за електронната търговия се състои от:

  • Законодателно предложение за преодоляване на необоснованото геоблокиране и други форми на дискриминация въз основа на гражданство, местожителство или установяване;
  • Законодателно предложение относно услугите за трансгранична доставка на пратки, с което прозрачността на цените ще се повиши, а регулаторният надзор ще се подобри;  
  • Законодателно предложение за подобряване на прилагането на правата на потребителите и насоки за изясняване на въпроса какво представляват нелоялните търговски практики в света на цифровите технологии.

Преодоляване на блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националност или местожителство

Комисията предлага законодателство, гарантиращо, че потребителите, които искат да купуват продукти и услуги в друга страна от ЕС, независимо дали онлайн, или лично, не са дискриминирани по отношение на достъпа до цени, разпродажби или условия на плащане, освен ако това не е обективно обосновано от основателни съображения, като например ДДС или някои правни разпоредби от обществен интерес.

Когато даден потребител влезе в магазин в друга страна от ЕС, собственикът не му иска документ за самоличност, за да извърши продажба или да коригира цената или условията. Но в интернет твърде често достъпът на потребителите до предложения в други държави е блокиран, например чрез пренасочване на потребителя към уебсайт за конкретна държава или искане за плащане с дебитна или кредитна карта от определена държава. Такава дискриминация няма място на единния пазар.

Въпреки че принципът на недопускане на дискриминация вече е налице съгласно Директивата за услугите и Комисията го е приложила в сектори на услугите, като например дружества за отдаване на автомобили под наем или увеселителни паркове, предприятията и потребителите ще имат полза от по-голяма правна сигурност относно това кои практики са позволени и кои — не. Регламентът ще осигури тази правна сигурност и прилагане за продукти и услуги както по интернет, така и извън него.

За да се избегне непропорционална тежест за предприятията, Регламентът не налага задължение за доставки в целия ЕС и освобождава малките предприятия, които са под националния праг на ДДС, от някои от разпоредбите.

Трансграничните доставки на пратки стават по-достъпни и ефективни

Предложеният днес регламент ще повиши прозрачността на цените и регулаторния надзор на услугите за трансгранична доставка на пратки, така че потребителите и търговците на дребно могат да се възползват от достъпни доставки и удобни възможности за връщане дори от крайните региони.

Потребителите и малките предприятия се оплакват, че проблемите, свързани с колетните пратки, по-специално високите разходи за доставка през граница, не им позволяват да продават и купуват по-често в целия ЕС. Цените на пощенските оператори за доставка на малка пратка в друга държава членка често са до 5 пъти по-високи от националните цени, без ясна връзка с действителните разходи.

Регламентът ще засили конкуренцията чрез въвеждане на по-голяма прозрачност на цените. Комисията не предлага горна граница за цените на доставките. Регулирането на цените е само крайна мярка, когато конкуренцията не води до задоволителни резултати. Комисията ще направи преглед на напредъка през 2019 г. и ще оцени дали са необходими допълнителни мерки.

Регламентът ще предостави на националните пощенски регулатори данните, необходими за контрол на трансграничните пазари и проверка на достъпността на цените и тяхната ориентираност според разходите. Той също така ще насърчи конкуренцията, като изиска прозрачен и недискриминационен достъп на трети страни до трансграничните колетни услуги и инфраструктурата. Комисията ще публикува обявени публично цени на доставчиците на универсални услуги, за да увеличи партньорската конкуренция и прозрачността на ценообразуването.

Предложението допълва инициативите за саморегулиране, предприети от пощенските оператори за подобряване на качеството и удобството на услугите за трансгранична доставка на пратки.

Повишаване на доверието на потребителите в електронната търговия

Предложеното преразглеждане на Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите ще даде повече правомощия на националните органи за по-добро прилагане на правата на потребителите. Те ще бъдат в състояние да:

  • проверяват дали уебсайтовете блокират потребители на географски принцип или предлагат условия на обслужване след продажбата, неотговарящи на правилата на ЕС (например права за отказ от покупка);
  • нареждат незабавно премахване на уебсайтове, които показват измамни оферти;
  • изискват информация от регистрите на домейни и банките, за да разкриват самоличността на отговорния търговец.

В случай на нарушения на правата на потребителите в целия ЕС Комисията ще може да координира общи действия с националните правоприлагащи органи за прекратяване на тези практики. Тя ще гарантира по-ефективна закрила на потребителите, като същевременно се пестят време и ресурси за държавите членки и предприятията.

Освен това Комисията публикува актуализирани насоки относно нелоялните търговски практики, за да отговори, наред с другото, на предизвикателствата, поставени от цифровия свят. В тях се изяснява прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики. Например всяка онлайн платформа, която се определя като „търговец“ и рекламира или продава стоки, услуги и цифрово съдържание на потребителите, трябва да се увери, че нейните собствени търговски практики са в пълно съответствие със законодателството на ЕС за защита на потребителите. Платформите трябва ясно да посочват, че правилата относно нелоялните търговски практики не се прилагат за частни лица, продаващи стоки, а интернет търсачките ще са длъжни ясно да разграничават платените обяви от естествените резултати от търсенето.

Преразгледаните насоки също така включват два набора от принципи за саморегулиране, договорени между заинтересованите страни: единият ще подкрепя инструментите за сравнение с цел по-добро спазване на директивата, а другият ще спомогне за прилагането на правилата за нелоялните търговски практики срещу подвеждащи или неоснователни твърдения за екологосъобразност.

Контекст

Днешният пакет за електронна търговия допълва две законодателни предложения за доставка на цифрово съдържание и онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние, които Комисията предложи през декември 2015 г., и предстоящото предложение за опростяване на ДДС, планирано за есента на 2016 г.

Успоредно с приемането на пакет за електронната търговия Комисията днес представи актуализирани правила на ЕС за аудио-визуалните услуги и своя подход към онлайн платформите.  

За повече информация

Съобщение „Всеобхватен подход за стимулиране на трансграничната електронна търговия в полза на европейските потребители и предприятия“

Въпроси и отговори: Стимулиране на електронната търговия в ЕС

Предложение за регламент за преодоляване на блокирането на географски принцип и други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар

Предложение за Регламент относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки

Предложение за преразглеждане на Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите

Насоки относно прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики  

 

IP/16/1887

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar