Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HU LT LV BG

Európska komisia - Tlačová správa

Finančné služby: Komisia žiada BULHARSKO, LITVU, LOTYŠSKO, MAĎARSKO a SLOVENSKO, aby dodržiavali pravidlá EÚ týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy

Brusel 26. máj 2016

Európska komisia oficiálne požiadala Bulharsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko, aby zmenili právne predpisy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy z dôvodu, že porušujú voľný pohyb kapitálu a slobodu usadiť sa.

Zmluvou o pristúpení z roku 2003 bolo novým členským štátom poskytnuté prechodné obdobie, počas ktorého mali svoje vnútroštátne predpisy týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy zosúladiť s právnymi predpismi EÚ. Po uplynutí tohto obdobia v roku 2014 Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko prijali nové právne predpisy upravujúce nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy.

Tieto nové vnútroštátne predpisy obsahujú niektoré ustanovenia, ktoré Komisia považuje za obmedzenia voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa potenciálne odrádzajúce od cezhraničného investovania. Niektoré obmedzenia môžu sledovať opodstatnené ciele, keďže sa zameriavajú na boj proti špekulatívnym nákupom, alebo slúžia na účely plánovania a ciele politiky rozvoja vidieka; musia však byť proporcionálne a voči ostatným občanom EÚ nemôžu byť diskriminačné.

Dnešná žiadosť má podobu odôvodneného stanoviska. Ak Bulharsko, Litva Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko do dvoch mesiacov nezosúladia svoje vnútroštátne právne predpisy s právnymi predpismi EÚ, Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadov uvedených členských štátov Súdnemu dvoru EÚ.

Súvislosti

Komisia zaslala Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku a Slovensku v marci a apríli 2015 takzvanú „formálnu výzvu“(pozri IP/15/4673 z 23. marca 2015 a IP/15/4877 z 29. apríla 2015). Odpovede týchto členských štátov nerozptýlili obavy Komisie týkajúce sa v súčastnosti platných vnútroštátnych právnych predpisov.

Pokiaľ ide o Bulharsko a Slovensko, hlavnou obavou je, že nákupcovia musia byť osoby s dlhodobým pobytom v krajine, čo diskriminuje ostatných štátnych príslušníkov členských štátov EÚ. Maďarsko má veľmi reštriktívny systém, ktorý stanovuje úplný zákaz nadobúdania pôdy právnickými osobami a povinnosť kupujúceho, aby sám obrábal pôdu. Okrem toho, podobne ako v Lotyšsku a Litve, kupujúci musia byť poľnohospodári. Hoci Komisia súhlasí s tým, že by vnútroštátne orgány mali mať možnosť riadne regulovať trhy s poľnohospodárskou pôdou s cieľom zachovať využitie takejto pôdy na poľnohospodárske účely a podporovať miestny rozvoj, viaceré tieto opatrenia považuje z hľadiska prilákania investícií do rozvoja vidieka za neprimerane obmedzujúce a diskriminačné.

Ďalšie informácie:

– súbor kľúčových rozhodnutí týkajúci sa prípadov porušenia povinnosti z mája 2016 v úplnom znení: MEMO/16/1823,

– všeobecné informácie týkajúce sa konania o porušení povinnosti v oblastiach finančných služieb,

– informácie o konaniach o porušení povinnosti.

IP/16/1827

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar