Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska komisia umožňuje prijatie rozhodnutia o bezvízovom styku pre občanov Turecka do júna

Brusel 4. máj 2016

Európska komisia umožňuje prijatie rozhodnutia o bezvízovom styku pre občanov Turecka do júna

Európska komisia dnes Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie navrhuje zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Turecka, za predpokladu, že turecké orgány čo najrýchlejšie a v súlade s ich záväzkom z 18. marca 2016 splnia zostávajúce kritériá jeho plánu liberalizácie vízového režimu. Komisia predkladá návrh spolu so správou o pokroku Turecka, ktorý dosiahlo pri plnení požiadaviek stanovených v pláne liberalizácie vízového režimu.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: Turecko dosiahlo pri plnení referenčných kritérií svojho plánu liberalizácie vízového režimu značný pokrok, najmä v nedávnych týždňoch. Stále je urgentne potrebné vynaložiť úsilie, ak však Turecko udrží dosiahnutý pokrok, môže splniť zostávajúce kritériá. Preto predkladáme návrh, ktorý Európskemu parlamentu a členským štátom umožní rozhodnúť o oslobodení od vízovej povinnosti po tom, ako budú splnené kritériá.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos uviedol: „Turecké orgány dosiahli významný pokrok od samitu EÚ – Turecko, ktorý sa konal 18. marca a veríme, že Turecko je odhodlané čo najskôr splniť podmienky vo všetkých oblastiach. Za predpokladu, že budú všetky kritériá čo najrýchlejšie splnené, sa Komisia rozhodla predložiť návrh na zaradenie Turecka do zoznamu krajín, ktorých občania sú oslobodení od vízovej povinnosti. Komisia bude samozrejme, naďalej monitorovať, či sa tieto kritériá dodržiavajú aj v budúcnosti.“

Liberalizácia vízového režimu pre Turecko je kľúčovým bodom vyhlásenia EÚ a Turecka z 18. marca 2016, v ktorom sa uvádza, že vykonanie plánu liberalizácie vízového režimu bude urýchlené s cieľom zrušiť vízovú povinnosť pre tureckých občanov najneskôr do konca júna 2016, za predpokladu, že budú splnené všetky kritériá. Aby bol júnový termín pre prijatie zo strany zákonodarcov dodržaný, musí byť návrh Komisie na zaradenie Turecka do zoznamu krajín, ktorých občania sú oslobodení od vízovej povinnosti, predložený začiatkom mája, aby bola k dispozícii osemtýždňová lehota od sprístupnenia návrhu národným parlamentom do jeho prijatia.

V dnes prijatej správe o pokroku sa hodnotí pokrok, ktorý Turecko do dnešného dňa dosiahlo pri plnení kritérií, identifikujú sa zostávajúce kritériá a stanovujú konkrétne opatrenia, ktoré musí Turecko prijať, aby splnilo zostávajúce požiadavky v oblastiach ako boj proti korupcii, ochrana údajov, justičná spolupráca so všetkými členskými štátmi, posilnená spolupráca s Europolom a revízia legislatívy a postupov v boji proti terorizmu.

V niekoľkých výnimočných prípadoch nemohli byť kvôli urýchleniu vykonávania plánu liberalizácie vízového režimu do dnešného dňa splnené niektoré referenčné kritériá, ako napríklad úplné zavedenie biometrických cestovných pasov a kontrola vykonávania dohody o readmisii medzi EÚ a Tureckom (plne uplatniteľná až od 1. júna). V iných prípadoch Komisia uznáva pokrok doteraz dosiahnutý tureckými orgánmi a vyzýva ich, aby vystupňovali toto úsilie na splnenie všetkých požiadaviek s cieľom dosiahnuť oslobodenie od vízovej povinnosti do konca júna.

Bezvízový styk sa bude s výnimkou Írska a Spojeného kráľovstva vzťahovať na všetky členské štáty EÚ a na štyri krajiny pridružené k Schengenu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko). Oslobodenie od vízovej povinnosti sa týka iba krátkodobých pobytov do 90 dní (počas ktoréhokoľvek 180-dňového obdobia), okrem iného na obchodné, turistické či rodinné účely. Oslobodenie od vízovej povinnosti nezaručuje právo pracovať v EÚ. Ostatné podmienky pre vstup do schengenského priestoru, okrem iného potreba preukázať účel cesty a dostatočné prostriedky na pobyt, budú platiť aj naďalej.

Pokiaľ ide o všetky krajiny uvedené v prílohe II k nariadeniu o vízach, ktorých občania môžu cestovať do Európy bez víz, ochranná doložka zavedená na začiatku roka 2014 sa bude vzťahovať na režim bezvízového styku pre občanov Turecka. Komisia dnes s ohľadom na nedávne diskusie s členskými štátmi o vízovej politike EÚ ako celku navrhla posilnenie tohto mechanizmu pozastavenia s cieľom uľahčiť členským štátom oznamovanie okolností vedúcich k možnému pozastaveniu a umožniť Komisii spustiť tento mechanizmus z vlastnej iniciatívy.

Súvislosti

Európska únia začala 16. decembra 2013 s Tureckom dialóg o liberalizácii vízového režimu súbežne s podpisom dohody o readmisii medzi EÚ a Tureckom. Tento dialóg je založený na pláne na dosiahnutie bezvízového režimu s Tureckom, čo je dokument so stanovenými požiadavkami, ktoré Turecko musí splniť, aby Komisia mohla Európskemu parlamentu a Rade predložiť návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 539/2001, na základe ktorého by tureckí občania mohli cestovať do schengenského priestoru bez víz na krátke pobyty na obchodné, turistické či rodinné účely v dĺžke 90 dní v rámci ktoréhokoľvek 180-dňového obdobia.

Plán obsahuje 72 požiadaviek, ktoré sú usporiadané do piatich tematických skupín: bezpečnosť dokladov, riadenie migrácie, verejný poriadok a bezpečnosť, základné práva a readmisia neregulárnych migrantov.

Komisia prijala 20. októbra 2014 prvú správu o pokroku Turecka, pokiaľ ide o plnenie požiadaviek uvedených v jeho pláne liberalizácie vízového režimu. V prvej správe sa hodnotilo plnenie jednotlivých požiadaviek a boli vydané odporúčania na dosiahnutie ďalšieho pokroku pri ich plnení.

Na summite EÚ-Turecko, ktorý sa uskutočnil 29. novembra 2015 a ktorým sa spustil akčný plán EÚ – Turecka, EÚ uvítala záväzok Turecka urýchliť plnenie referenčných kritérií plánu liberalizácie vízového režimu vo vzťahu ku všetkým zúčastneným členským štátom. Turecko sa zaviazalo, že urýchli plnenie plánu, okrem iného aj rýchlejším uplatňovaním všetkých ustanovení dohody o readmisii medzi EÚ a Tureckom.

Komisia 4. marca 2016 prijala druhú správu o pokroku Turecka pri plnení požiadaviek jeho plánu liberalizácie vízového režimu. Správa ocenila novú úroveň angažovanosti a odhodlania tureckých orgánov.

Na summite EÚ-Turecko, ktorý sa konal 18. marca, sa Turecko zaviazalo k ešte rýchlejšiemu plnenie plánu. Po tomto stretnutí sa 28 hláv štátov a predsedov vlád krajín EÚ v spoločnom vyhlásení zaviazalo, že pokiaľ bude splnených všetkých 72 referenčných kritérií plánu, zrušia vízovú povinnosť pre tureckých občanov najneskôr do konca júna 2016.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede: Tretia správa o pokroku Turecka pri plnení požiadaviek plánu liberalizácie vízového režimu

Informačný prehľad: Pokrok Turecka pri plnení požiadaviek plánu liberalizácie vízového režimu

Otázky a odpovede: Vykonávanie dohody medzi EÚ a Tureckom

Návrh na zaradenie občanov Turecka do zoznamu krajín s bezvízovým stykom pre krátkodobé pobyty vo väčšine členských štátov EÚ

Commission Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (revision of the suspension mechanism)

Tretia správa o pokroku Turecka pri plnení požiadaviek plánu liberalizácie vízového režimu

Pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k tretej správe o pokroku Turecka v plnení požiadaviek jeho plánu na dosiahnutie liberalizácie vízového režimu

Druhá správa o pokroku Turecka pri plnení požiadaviek plánu liberalizácie vízového režimu

Prvá správa o pokroku Turecka pri plnení požiadaviek plánu liberalizácie vízového režimu

Vyhlásenie EÚ a Turecka z 18. marca

Akčný plán EÚ – Turecko z 15. októbra, spustený 29. novembra

IP/16/1622

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar