Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon avab tee Türgi viisavabaduse otsuseks juunis

Brüssel, 4. mai 2016

Euroopa Komisjon avab tee Türgi viisavabaduse otsuseks juunis

Euroopa Komisjon tegi täna Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku vabastada Türgi kodanikud viisanõudest juhul, kui Türgi ametiasutused peavad kinni tänavu 18. märtsil antud lubadusest täita võimalikult kiiresti kõik Türgi viisanõude kaotamise tegevuskava seni täitmata kriteeriumid. Ettepanekuga on kaasas aruanne Türgi edusammude kohta tegevuskava täitmisel.

Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans: „Türgi on teinud märkimisväärseid edusamme viisavabaduse tegevuskava täitmisel ning viimased nädalad on andnud erilist põhjust rõõmustamiseks. Üht-teist on veel teha ning tegutseda tuleb kiiresti, kuid kui Türgi hoiab senist tempot, siis suudavad nad täita ka järelejäänud kriteeriumid.Seepärast esitame täna ettepaneku, mis võimaldab Euroopa Parlamendil ja liikmesriikidel teha otsuse viisanõude kaotamise kohta niipea, kui kriteeriumid on täidetud.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos: "Türgi ametiasutused on 18. märtsil toimunud ELi ja Türgi tippkohtumisest alates teinud märkimisväärset tööd ning me usume, et Türgi teeb kõik endast oleneva ja tegutseb võimalikult kiiresti. Eeldades et Türgi täidab kõik vajalikud kriteeriumid nii kiiresti kui võimalik, on komisjon otsustanud esitada ettepaneku kanda Türgi viisavabade riikide loetellu. Loomulikult jätkab komisjon järelevalvet nõuete täitmise üle ka edaspidi. 

Viisavabadus on olulisim osa ELi ja Türgi tänavu 18. märtsil vastu võetud ühisavaldusest, mille alusel asuti kiirendama viisanõude kaotamise tegevuskava täitmist eesmärgiga vabastada Türgi kodanikud viisanõudest hiljemalt 2016. aasta juuni lõpuks, juhul kui kõik vajalikud kriteeriumid on täidetud. Selleks et Euroopa Parlament ja nõukogu saaksid viisavabadust käsitleva otsuse juuni lõpuks vastu võtta, tuleb komisjoni sellesisuline ettepanek esitada mai alguses, et riikide parlamentidel jääks kaheksa nädalat aega eelnõu heaks kiita.

Täna avaldatud eduaruandes hinnatakse Türgi seniseid edusamme kriteeriumide täitmisel, sedastatakse veel täitmata kriteeriumid ning sätestatakse konkreetsed meetmed, mida Türgi peab võtma nende täitmiseks sellistes valdkondades nagu korruptsioonivastane võitlus, andmekaitse, õigusalane koostöö liikmesriikidega, tihedam koostöö Europoliga ning terrorismi käsitlevate õigusaktide ja tavade läbivaatamine.

Mõnel juhul on tegevuskava kiirendatud rakendamine muutnud võimatuks kõikide kriteeriumide täitmise ettenähtud tähtajaks. Näiteks ei ole veel täielikult kasutusele võetud biomeetrilisi passe ega läbi vaadatud ELi ja Türgi vahelist tagasivõtulepingut (mis jõustub täielikult alles 1. juunil). Mõnes küsimuses tunnustab komisjon Türgi ametiasutuste seniseid suuri edusamme, kuid ergutab neid suurendama jõupingutusi, et täita kõik järelejäänud nõuded, mis on vajalikud viisavabaduse saavutamiseks enne juuni lõppu.

Türgi kodanikud saavad edaspidi viisavabalt reisida kõikidesse ELi liikmesriikidesse peale Iirimaa ja Ühendkuningriigi, ning ka nelja Schengeni assotsieerunud riiki (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits). Viisavabadus kehtib ainult lühiajalise külastuse puhul, kui sihtriigis viibitakse kuni 90 päeva (mis tahes 180-päevase ajavahemiku jooksul) nt äritegevuse, turismi või perekonna külastamise eesmärgil. Viisavabadus ei anna õigust ELis töötada. Muud Schengeni alale sisenemiseks vajalikud tingimused jäävad kehtima, sh kohustus vajaduse korral tõendada oma reisi eesmärki ja piisavate elatusvahendite olemasolu.

Nagu kõikide viisamääruse II lisas loetletud riikide puhul, kelle kodanikel on õigus Euroopasse viisavabalt reisida, kehtib ka Türgi kodanike suhtes 2014. aasta alguses kehtestatud kaitseklausel. Võttes arvesse hiljutisi arutelusid liikmesriikidega ELi viisapoliitika üle tervikuna, tegi komisjon täna ettepaneku täiendada viisavabaduse peatamise võimalusi, tänu millele saaksid liikmesriigid lihtsamini teada anda peatamist nõudvatest asjaoludest ning komisjon saaks viisavabaduse peatada ka omal algatusel.

Taust

Euroopa Liit alustas viisanõude kaotamise dialoogi Türgiga 16. detsembril 2013, kui allkirjastati ELi ja Türgi vaheline tagasivõtuleping. Viisanõude kaotamise dialoogi aluseks on „Tegevuskava viisavabaduse kehtestamiseks Türgiga”. Selles dokumendis on ette nähtud nõuded, mida Türgi peab täitma, et komisjon saaks esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku muuta määrust (EÜ) nr 539/2001 nii, et Türgi kodanikud saaksid Schengeni alal lühiajaliselt (90 päeva 180-päevase ajavahemiku jooksul) viibida viisavabalt, kui tegemist on äri- või turismireisiga või perekonna külastamisega.

Tegevuskavas esitatud 72 nõudmist on jagatud viide temaatilisse rühma: dokumentide turvalisus; rände haldamine; avalik kord ja julgeolek; põhiõigused ja ebaseaduslike rändajate tagasivõtmine.

20. oktoobril 2014 võttis komisjon vastu esimese aruande Türgi edusammude kohta viisanõude kaotamise tegevuskava täitmisel. Esimeses aruandes hinnati iga nõudmise täitmist ja esitati soovitused täiendavate edusammude tegemiseks kõikides valdkondades.

29. novembril 2015 toimunud Euroopa Liidu ja Türgi tippkohtumisel, kus alustati ELi ja Türgi ühise tegevuskava rakendamist, tunnustas Euroopa Liit Türgi võetud kohustust kiirendada viisavabaduse kehtestamise tegevuskava täitmist seoses kõikide osalevate liikmesriikidega. Türgi kohustus kiirendama tegevuskava täitmist ning lubas muu hulgas hakata varem kokku lepitust kiiremini kohaldama kõiki ELi ja Türgi vahelise tagasivõtulepingu sätteid.

4. märtsil 2016 võttis komisjon vastu teise aruande Türgi edusammude kohta viisanõude kaotamise tegevuskava täitmisel. Aruandes tunnustatakse Türgi ametiasutuste silmapaistvat kohusetundlikkust ja sihikindlat tegutsemist.

ELi-Türgi 18. märtsi tippkohtumisel kohustus Türgi veelgi kiirendama tegevuskava täitmist. Pärast kohtumist tehtud ühisavalduses lubasid 28 ELi riigi riigipead ja valitsusjuhid kaotada Türgi kodanike suhtes viisanõude hiljemalt 2016. aasta juuni lõpuks, tingimusel et tegevuskava kõik 72 kriteeriumi on täidetud.

Lisateave

Küsimused ja vastused Kolmas aruanne Türgi edusammude kohta viisanõude kaotamise tegevuskava täitmisel

Teabeleht: Türgi edusammud viisanõude kaotamise tegevuskava täitmisel

Küsimused ja vastused ELi ja Türgi vahelise lepingu rakendamine

Ettepanek vabastada Türgi kodanikud viisanõudest enamiku ELi liikmesriikide lühiajalise külastuse korral

Commission Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (revision of the suspension mechanism)

Kolmas aruanne Türgi edusammude kohta viisanõude kaotamise tegevuskava täitmisel

Komisjoni talituste töödokument, mis on lisatud kolmandale aruandele Türgi edusammude kohta viisanõude kaotamise tegevuskava täitmisel

Teine aruanne Türgi edusammude kohta viisanõude kaotamise tegevuskava täitmisel

Esimene aruanne Türgi edusammude kohta viisanõude kaotamise tegevuskava täitmisel

ELi ja Türgi 18. märtsi avaldus

ELi ja Türgi 15. oktoobri tegevuskava, mille rakendamist alustati 29. novembril

IP/16/1622

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar