Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen baner vejen for en afgørelse om visumfritagelse for tyrkiske borgere inden juni

Bruxelles, den 4. maj 2016

Europa-Kommissionen baner vejen for en afgørelse om visumfritagelse for tyrkiske borgere inden juni

Europa-Kommissionen fremsætter i dag et forslag til Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union om at ophæve visumpligten for tyrkiske borgere, forudsat at de tyrkiske myndigheder hurtigt opfylder de udestående benchmarks i landets køreplan for visumliberalisering, hvilket de forpligtede sig til den 18. marts 2016. Forslaget fremlægges sammen med en rapport om Tyrkiets fremskridt med at opfylde kravene i køreplanen.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Tyrkiet har gjort rigtig gode fremskridt med at opfylde benchmarkene i landets køreplan for visumliberalisering, navnlig i de seneste uger. Der er stadig arbejde, der gøres færdig med det samme, men hvis Tyrkiet bliver ved med at gøre fremskridt, vil de resterende benckmarks blive opfyldt.Derfor fremsætter vi et forslag, som gør det muligt for Europa-Parlamentet og medlemsstaterne at beslutte, om visumkravene skal ophæves, så snart benchmarkene er opfyldt."

Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, siger: " De tyrkiske myndigheder har gjort bemærkelsesværdige fremskridt siden topmødet mellem EU og Tyrkiet den 18. marts, og vi er sikre på, at Tyrkiet er fast besluttet på at opnå resultater på alle fronter så hurtigt som muligt. Forudsat at alle benchmarks opfyldes så hurtigt som muligt, har Kommissionen besluttet at fremsætte et forslag om at overføre Tyrkiet til listen over lande, hvis statsborgere er fritaget for visumpligt. Kommissionen vil selvfølgelig fortsat holde øje med, at Tyrkiet bliver ved med at opfylde disse kriterier."  

Visumliberalisering med Tyrkiet er et vigtigt element i erklæringen af 18. marts 2016 fra EU og Tyrkiet, hvori det fremgår, at fuldførelsen af køreplanen for visumliberalisering vil blive fremskyndet med henblik på at ophæve visumpligten for tyrkiske borgere senest inden udgangen af juni 2016, forudsat at alle benchmarks er opfyldt. For at overholde den frist i juni, der er sat for Europa-Parlamentets og Rådets vedtagelse, skal Kommissionen i begyndelsen af maj fremsætte et forslag om at overføre Tyrkiet til listen over lande, hvis statsborgere er fritaget for visumpligt, så der kan gå en periode på otte uger fra det tidspunkt, hvor forslaget gøres tilgængeligt for de nationale parlamenter, til det vedtages.

Den statusrapport, der vedtages i dag, indeholder en vurdering af de fremskridt, som Tyrkiet indtil videre har gjort med hensyn til gennemførelsen af benchmarkene. Derudover indkredses udestående benchmarks, og der fastsættes konkrete foranstaltninger, som Tyrkiet skal træffe for at opfylde de resterende krav, herunder på områder såsom bekæmpelse af korruption, databeskyttelse, retligt samarbejde med alle medlemsstaterne, styrket samarbejde med Europol og revision af lovgivning og praksis vedrørende terrorisme.

I en række særlige tilfælde vil det på grund af fremskyndelsen af køreplanens gennemførelse ikke være muligt inden for den fastsatte tidsplan at opfylde visse benchmarks, såsom en fuld indførelse af biometriske pas og en opfølgning på gennemførelsen af tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Tyrkiet (der først finder anvendelse fuldt ud fra den 1. juni). I andre tilfælde anerkender Kommissionen de gode fremskridt, som de tyrkiske myndigheder har gjort indtil videre, og opfordrer dem til omgående at øge bestræbelserne på at opfylde alle krav, således at der kan opnås visumliberalisering i slutningen af juni.

Visumfritagelsen vil gælde i alle EU-medlemsstater, undtagen i Irland og Det Forenede Kongerige, samt i de fire associerede Schengenlande (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz). Fritagelsen gælder kun for kortvarige ophold i op til 90 dage (inden for en periode på 180 dage) i forbindelse med bl.a. forretningsrejser, turistrejser eller familiebesøg. Visumfritagelse giver ikke ret til at arbejde i EU. Andre betingelser for indrejse i Schengenområdet vil fortsat finde anvendelse, herunder kravet om at kunne dokumentere formålet med rejsen samt tilstrækkelige midler til underhold.

Den beskyttelsesklausul, der blev indført i begyndelsen af 2014, gælder også for visumfrie rejser for borgere fra Tyrkiet ligesom for alle de i bilag II til visumforordningen anførte lande, hvis borgere kan rejse uden visum til Europa. I betragtning af de seneste drøftelser med medlemsstaterne om EU's visumpolitik som helhed har Kommissionen i dag foreslået at styrke denne suspensionsmekanisme for at gøre det nemmere for medlemsstaterne at anmelde omstændigheder, der kan føre til en mulig suspension, og sætte Kommissionen i stand til at udløse mekanismen på eget initiativ.

Baggrund

EU indledte dialogen om visumliberalisering med Tyrkiet den 16. december 2013 samtidig med undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Tyrkiet. Dialogen er baseret på køreplanen for indførelse af en visumfri ordning med Tyrkiet, dvs. et dokument, der fastsætter de krav, som Tyrkiet skal opfylde, for at Kommissionen over for Europa-Parlamentet og Rådet kan fremsætte forslag til ændring af forordning (EF) nr. 539/2001, hvilket vil gøre det muligt for tyrkiske borgere i forbindelse med kortvarige ophold på 90 dage inden for en periode på 180 dage at rejse inden for Schengenområdet uden visum ved forretningsrejser, turistrejser eller familiebesøg.

De 72 krav, der er fastsat i køreplanen, er inddelt i fem hovedområder, nemlig dokumentsikkerhed, migrationsstyring, offentlig orden og sikkerhed, grundlæggende rettigheder og tilbagetagelse af irregulære migranter.

Den 20. oktober 2014 vedtog Kommissionen sin første rapport om Tyrkiets fremskridt med at opfylde kravene i køreplanen for en visumliberaliseringsordning. I denne rapport blev opfyldelsen af hvert krav vurderet, og der blev fremsat henstillinger til yderligere fremskridt for samtlige krav.

På topmødet mellem EU og Tyrkiet den 29. november 2015, hvor EU's og Tyrkiets fælles handlingsplan blev iværksat, glædede EU sig over Tyrkiets tilsagn om at fremskynde opfyldelsen af visumkøreplanens benchmarks over for alle de deltagende medlemsstater. Tyrkiet forpligtede sig til at fremskynde gennemførelsen af køreplanen, bl.a. ved at fremskynde anvendelsen af alle bestemmelserne i tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Tyrkiet.

Den 4. marts 2016 vedtog Kommissionen sin anden rapport om Tyrkiets fremskridt med at opfylde kravene i køreplanen for en visumliberaliseringsordning. I rapporten blev de tyrkiske myndigheders nye engagement og beslutsomhed hilst velkommen.

På topmødet mellem EU og Tyrkiet den 18. marts gav Tyrkiet tilsagn om at fremskynde gennemførelsen af køreplanen yderligere. I den fælles erklæring efter dette topmøde forpligtede EU's 28 stats- og regeringschefer sig til at ophæve visumpligten for tyrkiske borgere senest i slutningen af juni 2016, forudsat at alle 72 benchmarks i køreplanen er opfyldt.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar: Tredje rapport om Tyrkiets fremskridt med at opfylde kravene i køreplanen for en visumliberaliseringsordning

Faktablad: Tyrkiets fremskridt i forbindelse med køreplanen for visumliberalisering

Spørgsmål og svar: Gennemførelse af aftalen mellem EU og Tyrkiet

Forslag om at overføre Tyrkiet til listen over lande, hvis statsborgere er fritaget for visumpligt i de fleste EU-medlemsstater i forbindelse med kortvarige ophold

Commission Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (revision of the suspension mechanism)

Tredje rapport om Tyrkiets fremskridt med at opfylde kravene i køreplanen for en visumliberaliseringsordning

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager den tredje rapport om Tyrkiets fremskridt med at opfylde kravene i køreplanen for en visumliberaliseringsordning

Anden rapport om Tyrkiets fremskridt med at opfylde kravene i køreplanen for en visumliberaliseringsordning

Første rapport om Tyrkiets fremskridt med at opfylde kravene i køreplanen for en visumliberaliseringsordning

Erklæring af 18. marts fra EU og Tyrkiet

EU's og Tyrkiets fælles handlingsplan af 15. oktober iværksat den 29. november

 

IP/16/1622

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar