Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezvízový styk pro občany Turecka – Evropská komise otevírá cestu pro rozhodnutí do června

Brusel 4. května 2016

Bezvízový styk pro občany Turecka – Evropská komise otevírá cestu pro rozhodnutí do června

Evropská komise dnes Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie předkládá návrh na zrušení vízové povinnosti tureckých občanů, za předpokladu, že orgány Turecka urychleně a v souladu se svým závazkem ze dne 18. března 2016 splní zbývající referenční kritéria plánu na uvolnění vízového režimu. Spolu s návrhem Komise předkládá i zprávu o pokroku Turecka při plnění požadavků stanovených v uvedeném plánu.

První místopředseda Komise Frans Timmermans k tomu uvedl: „Turecko velice pokročilo s plněním referenčních kritérií svého plánu na uvolnění vízového režimu, a to zejména v posledních týdnech. Stále ještě musí co nejdříve odvést kus další práce, avšak bude-li Turecko pokračovat stejným tempem, může zbývajícím kritériím dostát. Z toho důvodu předkládáme návrh, který Evropskému parlamentu a členským státům otevírá cestu pro učinění rozhodnutí o zrušení vízové povinnosti, jakmile budou splněna referenční kritéria.“

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos řekl: „Od summitu EU-Turecko konaného dne 18. března dosáhly turecké orgány významného pokroku a my věříme, že Turecko je odhodláno odvést ve všech směrech co nejdříve velký kus práce. Na základě předpokladu, že všechna kritéria budou promptně splněna, se Komise rozhodla předložit návrh na převedení Turecka do seznamu zemí, jejichž občané jsou osvobozeni od vízové povinnosti. Komise bude samozřejmě monitorovat, zda jsou tato kritéria plněna i v budoucnu.“

Uvolnění vízového režimu pro Turecko je jeden z hlavních bodů Prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března, v němž se stanovilo, že pokud budou splněna všechna referenční kritéria, bude plnění plánu na uvolnění vízového režimu urychleno s cílem zrušit vízovou povinnost pro turecké občany nejpozději do konce června 2016. Aby byl červnový termín pro přijetí ze strany spoluzákonodárců dodržen, musí být návrh Komise na převedení Turecka do seznamu zemí, jejichž občané jsou osvobozeni od vízové povinnosti, předložen na začátku května. Tím se zajistí lhůta osmi týdnů, jež má uplynout od okamžiku, kdy je návrh zpřístupněn vnitrostátním parlamentům, do jeho přijetí.

Dnes přijatá zpráva o pokroku hodnotí pokrok, kterého Turecko do dnešního dne dosáhlo při provádění referenčních kritérií, stanovuje zbývající referenční kritéria a obsahuje výčet konkrétních opatření, jež musí Turecko přijmout, aby dostálo zbývajícím požadavkům, a to v oblastech, jako je boj proti korupci, ochrana údajů, justiční spolupráce se všemi členskými státy, posílená spolupráce s Europolem a revize právních předpisů a postupů týkajících se terorismu.

V několika výjimečných případech nemohla být některá referenční kritéria, jako úplné zavedení biometrických pasů a přezkum provádění dohody o zpětném přebírání osob mezi EU a Tureckem (plně použitelné až od 1. června), kvůli rychlejšímu provádění plánu na uvolnění vízového režimu do dnešního dne dosažena. V jiných případech Komise oceňuje značný pokrok, jehož turecké orgány doposud dosáhly, a vyzývá k urychlenému zintenzívnění úsilí tureckých orgánů při plnění všech požadavků, aby mohl být vízový režim do konce června uvolněn.

Bezvízový styk se bude s výjimkou Irska a Spojeného království vztahovat na všechny členské státy EU a na čtyři země přidružené k Schengenu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). Osvobození od vízové povinnosti se týká pouze krátkodobých pobytů do 90 dnů (během jakéhokoli období 180 dnů) mimo jiné za obchodními, turistickými či rodinnými účely a nezajišťuje právo pracovat v EU. Ostatní podmínky pro vstup do schengenského prostoru, mimo jiné nutnost prokázání účelu cesty a dostatečných prostředků k pobytu, budou platit i nadále.

Stejně jako u všech zemí uvedených v příloze II nařízení o vízech, jejichž občané mohou do EU cestovat bez víz, se bude ochranná doložka zavedená na začátku roku 2014 vztahovat na bezvízový styk pro občany Turecka. S přihlédnutím k nedávných diskusím s členskými státy o vízové politice EU jako takové dnes Komise navrhla posílit tento mechanismus pozastavení, aby členské státy mohly snadněji oznamovat okolnosti, které povedou k případnému pozastavení a které Komisi umožní aktivovat mechanismus z vlastní iniciativy.

Souvislosti

Evropská unie zahájila s Tureckem dialog o uvolnění vízového režimu dne 16. prosince 2013, souběžně s podpisem dohody o zpětném přebírání osob mezi EU a Tureckem. Dialog o uvolnění vízového režimu vychází z plánu pro přechod k bezvízovému styku s touto zemí. V tomto dokumentu jsou stanoveny požadavky, které musí Turecko splnit, aby mohla Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě návrh na změnu nařízení (ES) č. 539/2001, na jejímž základě by byla zrušena vízová povinnost pro turecké občany v případě krátkodobých pobytů do 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů za obchodními, turistickými či rodinnými účely v schengenském prostoru.

Plán obsahuje 72 požadavků, které jsou rozděleny do pěti tematických bloků: zabezpečení dokladů, řízení migrace, veřejný pořádek a bezpečnost, základní práva a zpětné přebírání nelegálních migrantů.

Dne 20. října 2014 přijala Komise první zprávu o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu. Tato první zpráva hodnotila, do jaké míry byl každý z požadavků splněn, a vydala doporučení ohledně dalšího pokroku.

Na summitu EU-Turecko, který se uskutečnil dne 29. listopadu 2015 a který spustil akční plán EU a Turecka, EU ocenila závazek Turecka k rychlejšímu plnění referenčních kritérií plánu ve vztahu ke všem zúčastněným členským státům. Turecko se zavázalo k rychlejšímu plnění plánu, mimo jiné i uspíšením uplatňování všech ustanovení dohody o zpětném přebírání osob mezi EU a Tureckem.

Dne 4. března 2016 přijala Komise druhou zprávu o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu. Zpráva ocenila novou úroveň angažovanosti a odhodlání tureckých orgánů.

Na summitu EU-Turecko konaném dne 18. března se Turecko zavázalo k ještě rychlejšímu plnění plánu. Po tomto zasedání se 28 hlav států a předsedů vlád zemí EU ve společném prohlášení zavázalo, že pokud bude splněno všech 72 referenčních kritérií plánu, zruší vízovou povinnost pro turecké občany nejpozději do konce června 2016.

Další informace

Otázky a odpovědi: Třetí zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu

Informační přehled: Pokrok Turecka při plnění plánu na uvolnění vízového režimu

Otázky a odpovědi: Provádění dohody mezi EU a Tureckem

Návrh na převedení občanů Turecka do seznamu zemí s bezvízovým stykem pro krátkodobé pobyty ve většině členských států EU

Commission Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (revision of the suspension mechanism)

Třetí zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu

Pracovní dokument útvarů Komise připojený k třetí zprávě o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu.

Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu

První zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu

Prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března

Akční plán EU a Turecka ze dne 15. října, aktivovaný dne 29. listopadu

IP/16/1622

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar