Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия открива пътя за приемането до юни на решение за въвеждането на безвизов режим на пътуване за гражданите на Турция

Брюксел, 4 май 2016 r.

Европейската комисия открива пътя за приемането до юни на решение за въвеждането на безвизов режим на пътуване за гражданите на Турция

Европейската комисия предлага днес на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз да премахне визовите изисквания за гражданите на Турция, при условие че турските органи изпълнят, спешно и в съответствие с поетия от тях ангажимент, на 18 март 2016 г. оставащите референтни показатели от пътната карта за либерализиране на визовия режим. Европейската комисия представя своето предложение заедно с доклада за напредъка на Турция по отношение на изпълнението на изискванията на пътната карта.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Турция осъществи впечатляващ напредък, особено през последните седмици, в изпълнението на референтните показатели от нейната пътна карта за либерализиране на визовия режим. Все още остава да бъде свършена спешна работа, но ако Турция запази темпа напредъка, тя може да изпълни оставащите референтни показатели. Ето защо ние правим предложение, което открива пътя за Европейския парламент и държавите членки да решат да премахнат визовите изисквания, след като бъдат изпълнени референтните показатели“.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Турските органи постигнаха забележителен напредък от срещата на върха между ЕС и Турция на 18 март досега и ние вярваме, че Турция е ангажирана с постигането на резултати във всички области. При условие че всички референти показатели бъдат спешно изпълнени до юни, Комисията реши да внесе предложение за прехвърлянето на Турция в списъка на държавите, чиито граждани са освободени от изискването да притежават виза. Комисията, разбира се, ще продължи да следи за непрекъснатото изпълнение на тези критерии“.  

Либерализирането на визовия режим с Турция е ключов елемент от изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г., в което се посочва, че изпълнението на пътната карта за либерализиране на визовия режим ще бъде ускорено с оглед на премахването на визовите изисквания за турските граждани най-късно до края на юни 2016 г., при условие че всички критерии бъдат изпълнени. С оглед на спазването на крайния срок през юни за приемането на съответния акт от съзаконодателите, Комисията следва да представи в началото на май предложение за поставяне на Турция в списъка на държавите, за чиито граждани е въведен безвизов режим, с цел да бъде предоставен период от осем седмици между предоставянето на националните парламенти на проекта на акта и приемането му.

В доклада за напредъка, приет днес, се оценява постигнатия до момента напредък от Турция при изпълнението на референтните показатели, набелязват се референтните показатели, които остава да бъдат изпълнени, и се определят конкретни мерки, които Турция трябва да осъществи, за да изпълни оставащите изисквания в области като борбата срещу корупцията, защитата на данните, съдебното сътрудничество със всички държави членки, засиленото сътрудничество с Европол, прегледа на законодателството му в областта на борбата срещу тероризма и на практиката по прилагането му.

В някои изключителни случаи изпълнението на пътната карта с ускорени темпове направи непостижимо изпълнението до този момент на някои референтни показатели, като например повсеместното въвеждане на биометрични паспорти и прегледа на прилагането на Споразумението между ЕС и Турция за обратно приемане (приложимо изцяло едва от 1 юни нататък). В други случаи Комисията отчита големия напредък, постигнат от турските органи до този момент, и ги насърчава да увеличат усилията си, за да изпълнят всички изисквания за либерализиране на визовия режим до края на юни.

Безвизовият режим на пътуване ще се прилага за всички държави — членки на ЕС, с изключение на Ирландия и Обединеното кралство, и за четирите държави, асоциирани към Шенген (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). Освобождаването от изискването за виза се отнася само за краткосрочен престой до 90 дни (в рамките на всеки период от 180 дни) с цел бизнес, туризъм или по семейни причини, както и с други цели. Освобождаването от изискването за виза няма за последица предоставянето на право на работа в ЕС. Другите условия за влизане в Шенгенското пространство ще продължат да бъдат в сила, включително това, че пътуващото лице ще трябва да може да докаже целта на пътуването си и наличието на достатъчно средства за издръжка.

Както за всички държави, които са изброени в приложение II на Регламента за визите и чиито граждани могат да пътуват без виза до Европа, предпазната клауза, въведена в началото на 2014 г., ще се прилага за безвизовото пътуване на гражданите на Турция. Вземайки предвид последните обсъждания с държавите членки относно визовата политика на ЕС като цяло, Комисията предложи днес да бъде укрепен механизма за суспендиране, така че да се улеснят допълнително държавите членки при нотифицирането на обстоятелства, водещи до евентуално суспендиране, и да се даде възможност на Комисията да задейства механизма по своя собствена инициатива.

Контекст

Европейският съюз започна диалог с Турция за либерализиране на визовия режим на 16 декември 2013 г. успоредно с подписването на Споразумението между ЕС и Турция за обратно приемане. Диалогът за либерализиране на визовия режим се основава на пътната карта за установяване на безвизов режим с Турция — документ, в който се посочват изискванията, на които страната трябва да отговаря, за да може Комисията да предложи на Европейския парламент и на Съвета изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001. Това изменение ще позволи на турските граждани да пътуват без визи в Шенгенското пространство за краткосрочен престой — 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период — с цел бизнес, туризъм или по семейни причини.

Изброените в пътната карта 72 изисквания са разпределени в пет тематични групи: сигурност на документите; управление на миграцията; обществен ред и сигурност; основни права и обратно приемане на незаконни мигранти.

На 20 октомври 2014 г. Комисията прие първия си доклад за напредъка на Турция по отношение на изпълнението на изискванията от нейната пътна карта за либерализиране на визовия режим. В първия доклад бе направена оценка на изпълнението на всяко от изискванията и бяха отправени препоръки за постигане на по-нататъшен напредък по всяко от тях.

На срещата на върха между ЕС и Турция на 29 ноември 2015 г., на която бе задействан Съвместният план за действие между ЕС и Турция, ЕС приветства пред всички участващи държави членки ангажимента на страната да ускори изпълнението на референтните показатели от пътната карта за либерализиране на визовия режим. Турция се ангажира да ускори изпълнението на пътната карта, включително чрез по-ранно прилагане на всички разпоредби на Споразумението между ЕС и Турция за обратно приемане.

На 4 март 2016 г. Комисията прие втория си доклад за напредъка на Турция по отношение на изпълнението на изискванията от нейната пътна карта за либерализиране на визовия режим. В него се приветстваше демонстрираното от турските органи ново равнище на ангажираност и решимост.

На проведената на 18 март среща на върха между ЕС и Турция страната пое ангажимент за ускоряване на изпълнението на пътната карта в още по-голяма степен. В съвместното си изявление след срещата 28-те държавни и правителствени ръководители от ЕС поеха ангажимент за премахване на изискването за виза за турските граждани най-късно до края на юни 2016 г., при условие че са изпълнени всички 72 референтни показателя, посочени в пътната карта.

За повече информация

Въпроси и отговори: Трети доклад относно напредъка на Турция по отношение на изпълнението на изискванията от нейната пътна карта за либерализиране на визовия режим

Информационен документ: Напредъкът на Турция при изпълнението на пътната карта за либерализиране на визовия режим

Въпроси и отговори: Изпълнение на Споразумението между ЕС и Турция

Предложение за прехвърляне на Турция в списъка на държавите, за чиито граждани е въведен безвизов режим за краткосрочен престой в повечето държави — членки на ЕС

Commission Proposal for a Regulation amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (revision of the suspension mechanism)

Трети доклад относно напредъка на Турция по отношение на изпълнението на изискванията от нейната пътна карта за либерализиране на визовия режим

Работен документ на службите на Комисията, съпровождащ третия доклад за напредъка на Турция по отношение на изпълнението на изискванията на нейната пътна карта за либерализиране на визовия режим

Втори доклад относно напредъка на Турция по отношение на изпълнението на изискванията от нейната пътна карта за либерализиране на визовия режим

Първи доклад относно напредъка на Турция по отношение на изпълнението на изискванията от нейната пътна карта за либерализиране на визовия режим

Изявление на ЕС и Турция от 18 март

План за действие между ЕС и Турция от 15 октомври, задействан на 29 ноември

IP/16/1622

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar