Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Økonomisk forårsprognose 2016: Kursen holdes til trods for store risici

Bruxelles, den 3. maj 2016

Kommissionen forventer en vækst på 1,6 % i euroområdet og 1,8 % i EU i 2016

© European Union 2016

Den økonomiske vækst i Europa ventes fortsat at være beskeden, da opsvinget blandt vores vigtigste handelspartnere er stilnet af, og nogle af de faktorer, som indtil nu har haft positiv virkning, begynder at aftage i styrke. Euroområdets BNP ventes derfor kun at stige moderat i 2015-2017. Ifølge Kommissionens forårsprognose vil euroområdets BNP stige med 1,6 % i 2016 og 1,8 % i 2017 efter en stigning på 1,7 % i 2015 (vinterprognose: 1,6 % i 2015, 1,7 % i 2016, 1,9 % i 2017). BNP-væksten i EU ventes at falde en anelse fra 2,0 % sidste år til 1,8 % i 2016, før den igen kommer op på 1,9 % i 2017 (vinterprognose: 1,9 % i 2015, 1,9 % i 2016, 2,0 % i 2017).

Den meget lempelige pengepolitik har hjulpet med at fremme investeringer ved at skabe lettere og billigere adgang til finansiering. Samtidig ventes finanspolitikken i euroområdet at støtte væksten i år. Selv om oliepriserne atter faldt i begyndelsen af 2016, til yderligere fordel for de reale disponible indkomster, ventes denne stimulerende effekt gradvist at aftage, efterhånden som oliepriserne igen begynder at stige. Til trods for at eksporten fra euroområdet stadig nyder relativt godt af euroens tidligere kursfald, risikerer de seneste kursstigninger desuden at gøre euroområdet mere sårbart over for følgerne af den aftagende vækst i resten af verden.

Næstformand Valdis Dombrovskis med ansvar for euroen og den sociale dialog udtaler: "Det økonomiske opsving i Europa varer ved, men de udenlandske forhold bidrager mindre hertil end tidligere. Fremover vil væksten i stigende grad afhænge af de muligheder, vi selv skaber. Det betyder, at vi skal optrappe arbejdet med strukturreformer for at løse de længerevarende problemer i flere lande – bl.a. høj offentlig og privat gæld, sårbarheder i finanssektoren og faldende konkurrenceevne. Hvis vi vil sikre stærk og holdbar vækst, flere jobs og gode sociale forhold for den europæiske befolkning, er den eneste vej frem at træffe beslutsomme politiske foranstaltninger til at reformere og modernisere vores økonomier."

EU-kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, Pierre Moscovici, udtaler: "Væksten i Europa holdes oppe til trods for de vanskeligere internationale forhold. Der er tegn på, at de politiske tiltag gradvist skaber flere jobs og fremmer investeringer. Men vi skal arbejde mere på at tackle ulighed. Opsvinget i euroområdet er stadig ulige fordelt, både mellem medlemsstater og mellem de svageste og de stærkeste i samfundet. Det er helt uacceptabelt og kræver et stærkt engagement fra regeringernes side, både på individuelt plan og i fællesskab."

Alle medlemsstaternes økonomier ventes at vokse i 2017

Den økonomiske vækst ventes at stige eller forblive forholdsvis stabil i de fleste medlemsstater i løbet af prognoseperioden. Alle medlemsstaternes økonomier ventes at vokse næste år, men væksten vil fortsat være ulige fordelt i EU.

Euroområdets nettoeksport ventes fortsat at tynge væksten i 2016, før den når et neutralt niveau i 2017. Væksten vil derfor bero på den indenlandske efterspørgsel: investeringerne ventes næste år at stige til 3,8 % i både euroområdet og EU som helhed, og det private forbrug ventes at aftage, idet den forventede stigning i inflationen vil føre til en lavere vækst i de reale indkomster.

Forbedringen af arbejdsmarkederne forventes at vare ved

Der ventes fortsat moderate forbedringer på arbejdsmarkederne, som kan tilskrives den forsinkede reaktion på de forbedrede konjunkturer og begrænsede lønstigninger. I nogle medlemsstater bidrager de arbejdsmarkedsreformer, der er blevet iværksat i de seneste år, og de finanspolitiske foranstaltninger også til en netto jobskabelse. Selv om der i nogen tid fortsat vil være uligheder mellem arbejdsmarkederne, ventes arbejdsløsheden i euroområdet at falde til 10,3 % i 2016 og 9,9 % i 2017 efter at have ligget på 10,9 % i 2015. I EU som helhed ventes arbejdsløsheden ligeledes at falde fra 9,4 % i 2015 til 8,9 % i 2016 og 8,5 % i 2017.

Understøttende finanspolitik – lysere udsigter

Det samlede offentlige underskud i både euroområdet og i EU ventes fortsat at falde i år og næste år takket være økonomisk vækst og lave renter. Det offentlige underskud i euroområdet som helhed ventes – under antagelse af en uændret politik – at falde fra 2,1 % af BNP i 2015 (2,4 % i EU) til 1,9 % i 2016 (2,1 % i EU) og 1,6 % i 2017 (1,8 % i EU). Samtidig ventes finanspolitikken i euroområdet at være en anelse mere ekspansiv i år. Gældskvoten ventes fortsat at falde gradvist fra 94,4 % i 2014 til 91,1 % i euroområdet i 2017 (85,5 % i EU).

Inflationen styres fortsat af energipriserne

Oliepriserne faldt igen i begyndelsen af 2016 og pressede inflationen ned under nul. Inflationen ventes i den nærmeste tid at forblive tæt på nul, da energipriserne er lavere end for et år siden. Prispresset fra udlandet er også lavt som følge af en svagt stigende euro og forholdsvis lave internationale producentpriser. Der ventes en mere markant stigning i inflationen i anden halvdel af året, efterhånden som energipriserne begynder at stige, og de indenlandske priser stiger som følge af styrket indenlandsk efterspørgsel. Forbrugerprisinflationen i euroområdet ventes i år at være på 0,2 % (0,3 % i EU) og på 1,4 % i 2017 (1,5 % i EU).

Fortsat ringe udsigter til global vækst

Væksten uden for EU sidste år faldt sandsynligvis til sit laveste niveau siden 2009 (3,2 % i 2015) som følge af nedturen på de nye vækstmarkeder. Forventningerne til den globale BNP-vækst er forringet yderligere, da væksten også er aftaget i de højtudviklede økonomier, og udsigterne til et moderat opsving således er behæftede med stor usikkerhed. Verdensøkonomien ventes at opleve en vækst på 3,1 % i 2016 og 3,4 % i 2017.

Udsigterne for den europæiske økonomi er behæftede med store risici

Der er stor usikkerhed omkring denne prognose. De eksterne risici vedrører bl.a. risikoen for, at den aftagende vækst på vækstmarkederne, især Kina, skaber større spillovers eller blive værre end antaget. Der er også stadig en stor usikkerhed relateret til de geopolitiske spændinger, som risikerer at påvirke de europæiske økonomier endnu mere negativt end ventet. Pludselige udsving i oliepriserne eller uro på finansmarkederne kan også lægge en dæmper på væksten i Europa. Derudover er der også betydelige risici relateret til interne forhold i EU, bl.a. med hensyn til strukturreformernes gennemførelsestempo og usikkerheden relateret til Det Forenede Kongeriges EU‑afstemning. Til gengæld er det også muligt, at strukturreformerne får langt større positiv virkning end ventet, eller at transmissionen af den meget lempelige pengepolitik til realøkonomien bliver stærkere end antaget.

Baggrund

Denne prognose tager hensyn til alle relevante forhåndenværende data og faktorer, herunder antagelser om nationale politikker, til og med den 22. april 2016. Kun de politiske tiltag, der er præsenteret på en troværdig måde og er nøje udspecificeret, er medtaget. Fremskrivningerne bygger på en antagelse om uændret politik. Denne prognose bygger også på en række antagelser om eksterne forhold vedrørende vekselkurser, renter og råvarepriser. Tallene afspejler forventningerne på derivatmarkederne på tidspunktet for udarbejdelsen af prognosen.

Den økonomiske prognose vil danne basis for forårspakken under det europæiske semester.

Kommissionen ventes at opdatere sin økonomiske prognose i november 2016.

Yderligere oplysninger

Den økonomiske forårsprognose – Websted og #ecforecast (findes kun på engelsk)

Europæiske økonomiske prognoser – forklarende websted

Følg næstformand Valdis Dombrovskis på Twitter: @VDombrovskis

Følg EU-kommissær Pierre Moscovici på Twitter: @Pierremoscovici

Følg GD ECFIN på Twitter: @ecfin

IP/16/1613

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar