Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija donosi prijedlog socijalnih partnera za poboljšanje radnih uvjeta u sektoru ribolova

Bruxelles, 29. travnja 2016.

Europska komisija danas je donijela prijedlog Direktive kojom se želi poboljšati radne uvjete radnika u sektoru ribolova.

Danas, nakon što je sa socijalnim partnerima postignut dogovor o radnim uvjetima u sektoru ribolova, Europska komisija taj dogovor formulira u zakonodavni prijedlog Direktive. Socijalni partneri EU-a u sektoru ribolova 2013. postigli su sporazum o usklađivanju zakonodavstva EU-a s „Konvencijom o radu u ribolovu” iz 2007. Međunarodne organizacije rada (ILO). Nakon što Vijeće donese tu Direktivu, njome će se provesti sporazum socijalnih partnera kojim se osigurava viša razina zaštite ribara u EU-u.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen izjavila je: Zaštita radnika i njihova dobrobit prioritet su Junckerove Komisije. U ribolovnoj industriji u EU-u radi više od 100 000 osoba, no ribari često rade na moru u teškim uvjetima. Broj nesreća i ozljeda u tom sektoru može biti i do 15 puta veći u odnosu na druge sektore. Današnjim prijedlogom želimo pridonijeti smanjenju rizika s kojima se ribari suočavaju na radu. Prijedlog se temelji na sporazumu europskih sektorskih socijalnih partnera i izvrstan je primjer njihove sposobnosti za suradnju radi poboljšanja radnih uvjeta.

Povjerenik za okoliš, ribarstvo i pomorstvo Karmenu Vella izjavio je: EU predvodi globalnu borbu protiv nezakonitog ribolova. Takve aktivnosti narušavaju zdravlje i sigurnost ribara. Današnjim prijedlogom poboljšavamo radne uvjete ribara na moru, smanjujemo poticaj za nezakoniti ribolov te osiguravamo zdravu i održivu ribolovnu industriju koja nastavlja privlačiti stručne i kvalificirane radnike.

Predloženom Direktivom poboljšat će se životni i radni uvjeti ribara. Ona obuhvaća minimalne preduvjete za:

  • rad na brodu (npr. minimalna dob, liječnička potvrda, informacije u ugovoru o radu)
  • uvjete rada (ograničenja radnog vremena, pravo na repatrijaciju)
  • smještaj i hranu
  • sigurnost na radu i zaštitu zdravlja, uključujući medicinsku skrb na brodu i na kopnu

Nadalje, očekuje se da će provedba sporazuma socijalnih partnera u okviru zakonodavstva EU-a poslužiti kao primjer trećim zemljama za ratifikaciju Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada. To je posebno važno u kontekstu borbe protiv nezakonitog ribolova. 

Kontekst

Europska ribarska industrija četvrta je po veličini u svijetu. U ribarskoj industriji EU-a zaposleno je više od 100 000 ljudi. Svake godine dostavi se oko 6,4 milijuna tona ribe. Morski ribolov prekogranični je sektor koji posluje diljem svijeta. U skladu s tim, ribarski brodovi koji su registrirani u državi članici EU-a ili plove pod njezinom zastavom djeluju i izvan teritorijalnih voda te države članice, primjerice u teritorijalnim vodama druge države članice EU-a te u međunarodnim vodama.

Ribari često danima žive i rade na brodu u teškim uvjetima i rabe tešku opremu. Broj nesreća i ozljeda u tom sektoru visok je u usporedbi s drugim sektorima: može biti i 15 puta veći od prosjeka. Ribari se ne vraćaju u svoje domove svakoga dana te ovise o poslodavcu kada je riječ o medicinskoj skrbi na brodu, hrani, pitkoj vodi i smještaju.

Međunarodna organizacija rada 2007. je donijela „Konvenciju o radu u ribolovu”. Ona sadržava globalne minimalne standarde za uvjete života i rada ribara (radni odnos, minimalna dob, radno vrijeme, zdravlje i sigurnost te pravo na socijalnu zaštitu i liječničku skrb).  

Sporazum između socijalnih partnera EU-a o Konvenciji ILO-a sklopljen je 2013. Sklopile su ga sljedeće organizacije koje zastupaju sektor morskog ribarstva: Europska federacija radnika u prometu (ETF), koja zastupa radnike, te Udruženje nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća (Europêche) i Opća konfederacija poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji (COGECA), koji zastupaju poslodavce.

U skladu s člankom 155. Ugovora o funkcioniranju Europske unije socijalni partneri zajednički su zatražili zakonodavnu provedbu ugovora čime se trenutačna pravna stečevina EU-a usklađuje sa standardima Konvencije ILO-a. Na temelju tog zahtjeva Komisija je izradila razmjernu procjenu učinka u pogledu reprezentativnosti socijalnih partnera EU-a koji su sklopili sporazum, zakonitosti sporazuma u odnosu na pravni okvir EU-a te poštovanja načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.

Dodatne informacije

Novosti na -mjestu Glavne uprave za zapošljavanje

Novi početak socijalnog dijaloga

Novi početak socijalnog dijaloga – Godinu dana kasnije

Pratite Marianne Thyssen na Twitteru i Facebooku

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

IP/16/1601

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar