Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise přijala návrh sociálních partnerů na zlepšení pracovních podmínek v odvětví rybolovu

Brusel 29. dubna 2016

Evropská komise dnes přijala návrh směrnice, jejímž cílem je zlepšit pracovní podmínky v odvětví rybolovu.

Hlavní část:

V návaznosti na dohodu sociálních partnerů o pracovních podmínkách v odvětví rybolovu dnes Evropská komise toto ujednání převedla do legislativního návrhu směrnice. Sociální partneři EU v odvětví rybolovu dospěli v roce 2013 k dohodě, ve které navrhli sjednotit unijní právní předpisy s Úmluvou Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007. Jakmile dnešní legislativní návrh přijme Rada, bude touto směrnicí zajištěno zapracování zmiňované dohody do práva EU a evropským rybářům se díky tomu dostane větší ochrany.

Ochrana pracovníků a jejich zdraví je pro Junckerovu Komisi prioritou. Rybolov zaměstnává v EU více než 100 000 lidí, kteří často pracují za velmi náročných podmínek na moři. K nehodám a úrazům dochází v námořním rybolovu až patnáctkrát častěji než v jiných odvětvích,“ upozorňuje komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová a vysvětluje: „Dnešní návrh pomůže snížit rizika, jimž jsou rybáři při své práci vystaveni. Navrhovaná směrnice vychází z dohody, ke které v odvětví rybolovu dospěli evropští sociální partneři, a je vynikající ukázkou jejich schopnosti vzájemně spolupracovat v zájmu zlepšení pracovních podmínek.“

Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella pak doplňuje: „Evropská unie stojí v čele celosvětového boje proti nezákonnému rybolovu. Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov má negativní dopady na zdraví a bezpečnost rybářů. Dnešní návrh zlepší pracovní podmínky rybářů na moři, omezí motivaci k nezákonnému lovu ryb a zajistí zdravé a udržitelné rybolovné odvětví, které zůstane zajímavé pro kvalifikované pracovníky.“

Navrhovaná směrnice zlepší pracovní i životní podmínky rybářů. Obsahuje minimální požadavky, které se týkají:

  • práce na palubě (např. minimálního věku, lékařského osvědčení, informací v pracovní smlouvě),
  • služebních podmínek (maximální délky pracovní doby, práva na repatriaci),
  • ubytování a stravování,
  • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně lékařské péče na palubě a na pevnině.

Také se očekává, že toto zapracování dohody sociálních partnerů do právních předpisů EU poslouží jako příklad třetím zemím, aby ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007. To je důležité především z hlediska boje proti nezákonnému rybolovu. 

Souvislosti

Evropské odvětví rybolovu je čtvrté největší na světě. Rybolov v EU zaměstnává více než 100 000 lidí a každým rokem na trh dodává zhruba 6,4 milionu tun ryb. Námořní rybolov je přeshraniční činností, která je provozována po celém světě. To znamená, že plavidla, která jsou registrována v některém z členských států EU nebo plují pod jeho vlajkou, působí i mimo teritoriální vody daného státu – loví například ve vodách, jež spadají do svrchovanosti ostatních členských států EU, nebo v mezinárodních vodách.

Rybáři často tráví v náročných podmínkách na palubách lodí řadu dní a pracují s těžkým zařízením. V námořním rybolovu dochází ve srovnání s jinými odvětvími k velkému množství nehod a úrazů. Jejich počet může být dokonce až patnáctkrát vyšší než průměr. Rybáři se nevracejí domů každý den, a jsou tudíž závislí na palubní lékařské péči, stravování, pitné vodě a ubytování, které jim poskytují zaměstnavatelé.

Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu byla přijata v roce 2007. Obsahuje celosvětově platné minimální normy pro životní a pracovní podmínky rybářů (upravuje pracovní poměr, minimální věk, pracovní dobu, ochranu zdraví a bezpečnost při práci a právo na sociální ochranu a zdravotní péči).

Dohoda sociálních partnerů EU ohledně výše uvedené úmluvy byla uzavřena v roce 2013. Ujednaly se na ní následující organizace zastupující odvětví námořního rybolovu: Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF), která jednala jménem pracovníků, a Sdružení vnitrostátních organizací rybářských podniků v Evropské unii (Europêche)Všeobecný výbor pro zemědělské družstevnictví v EU (COGECA), které jednaly jménem zaměstnavatelů.

Sociální partneři v souladu s článkem 155 Smlouvy o fungování EU společně požádali o legislativní provedení zmiňované dohody, jež by uvedlo stávající právní předpisy EU do souladu s normami úmluvy Mezinárodní organizace práce. V návaznosti na tuto žádost vypracovala Komise přiměřené posouzení dopadů, pokud jde o reprezentativnost sociálních partnerů EU, kteří dohodu uzavřeli, o zákonnost dohody z hlediska právního rámce EU a pokud jde o dodržení zásad subsidiarity a proporcionality.

Bližší informace

Záložka Aktuality na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost

Nový začátek pro sociální dialog

Nový začátek pro sociální dialog – roké poté

Marianne Thyssenová na TwitteruFacebooku

Registrace k bezplatnému odběru elektronického zpravodaje Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování

IP/16/1601

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar