Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията приема предложение на социалните партньори за подобряване на условията на труд в сектора на риболова

Брюксел, 29 април 2016 r.

Европейската комисия прие днес предложение за директива, която има за цел подобряване на условията на труд на работниците в сектора на риболова.

След като социалните партньори постигнаха споразумение относно условията на труд в сектора на риболова, Европейската комисия превръща днес съдържанието на това споразумение в законодателно предложение за директива. През 2013 г. социалните партньори в сектора на риболова в ЕС постигнаха споразумение, с което се предлага привеждането на правото на ЕС в съответствие с Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда (МОТ). След като бъде приета от Съвета, посочената директива ще приложи споразумението на социалните партньори, с което се осигурява по-висока степен на защита на рибарите от ЕС.

Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Защитата на нашите работници и тяхното благосъстояние е основна задача на комисията „Юнкер“. Повече от 100 000 души в ЕС са заети в риболовната промишленост, като те често работят при трудни условия в морето. В сравнение с други сектори процентът на произшествията и нараняванията може да бъде до15 пъти по-висок. Днешното предложение ще помогне за намаляване на рисковете, с които рибарите се сблъскват в работата си. Предложението се основава на споразумение между европейските социални партньори от сектора и е отличен пример за способността им да работят заедно за подобряването на условията на труд“.

Комисарят по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела посочи: „ЕС е начело в световната борба срещу незаконния риболов. Незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов представлява опасност за здравето и безопасността на рибарите. Днешното предложение ще спомогне за подобряването на условията на труд на рибарите в морето, за намаляването на стимулите за незаконен риболов и за гарантирането на доброто и устойчиво състояние на риболовната промишленост, която да продължи да привлича квалифицирани работници с подходящи умения“.

С предложената директива ще бъдат подобрени условията на живот и труд на рибарите. Тя съдържа минимални изисквания по отношение на:

  • работата на борда (например минимална възраст, медицинско удостоверение, информация в трудовия договор);
  • условията на труд (ограничения на работното време, право на репатриране);
  • настаняването и храната;
  • безопасните условия на труд и защитата на здравето, включително медицинското обслужване на борда и на брега.

Изпълнението на споразумението между социалните партньори в законодателството на ЕС се очаква също така да служи за пример на трети държави да ратифицират Конвенцията на МОТ относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 г. Това е от особено значение във връзка с борбата срещу незаконния риболов. 

Контекст

Европейската риболовна промишленост е четвъртата по големина в света. Риболовната промишленост предоставя работа на повече от 100 000 души в ЕС. Ежегодно тя осигурява около 6,4 милиона тона риба. Морският риболов е трансграничен сектор, който осъществява дейност в световен мащаб. Съответно риболовните кораби, регистрирани в държава — членка на ЕС, или плаващи под нейното знаме, действат също и извън териториалните води на тази държава, например във води под юрисдикцията на други държави — членки на ЕС, или в международни води.

Рибарите често живеят и работят в продължение на дни на борда на кораба при трудни условия с тежко оборудване. В сравнение с други сектори процентът на произшествията и нараняванията в сектора е висок: той може да бъде 15 пъти по-висок от средния. Рибарите не се връщат всеки ден у дома, така че зависят от своя работодател за медицинско обслужване, храна, питейна вода и настаняване на борда.

Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова на МОТ бе приета от организацията през 2007 г. Тя съдържа общи минимални стандарти относно условията на живот и труд на рибарите (трудово правоотношение, минимална възраст, работно време, здраве и безопасност, както и право на социална закрила и здравни грижи).  

Споразумението на социалните партньори от ЕС относно Конвенцията на МОТ беше сключено през 2013 г. То бе договорено между следните организации, представляващи сектора на морския риболов: Европейската федерация на транспортните работници (ETF), от страна на работниците, и Сдружението на националните организации на риболовните предприятия в ЕС (Europêche) и Общата конфедерация на селскостопанските кооперации в ЕС (COGECA), от страна на работодателите.

В съответствие с член 155 от Договора за функционирането на ЕС социалните партньори съвместно поискаха законодателно изпълнение на споразумението, което привежда действащите достижения на правото на ЕС в съответствие със стандартите на Конвенцията на МОТ. Въз основа на това искане Комисията изготви пропорционална оценка на въздействието по отношение на представителността на социалните партньори в ЕС, сключили споразумението, на законосъобразността на споразумението предвид на правната рамка на ЕС и на зачитането на принципите на субсидиарност и пропорционалност.

За повече информация

Новина на уебсайта на ГД „Трудова заетост“

Ново начало за социалния диалог

Ново начало за социалния диалог — година по-късно

Следете дейността на Мариан Тейсен в Twitter и Facebook

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия

IP/16/1601

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar