Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Financovaním výskumu EÚ podporuje vedeckú excelentnosť a konkurencieschopnosť

Brusel 25. Január 2016

Investície z rozpočtu EÚ vyhradené na výskum a inovácie v období medzi rokmi 2007 a 2013 výrazne zlepšili vedeckú excelentnosť Európy a vďaka zvýšenej schopnosti priemyslu inovovať posilnili jej konkurencieschopnosť.

To sú niektoré z hlavných zistení vyplývajúcich zhodnotenia 7.rámcového programu (RP7) EÚ, ktoré dnes zverejnila Európska komisia.

Hodnotenie ex post programu EÚ zameraného na financovanie výskumu (RP7) v období rokov 2007 – 2013, vykonala nezávislá skupina odborníkov na vysokej úrovni, ktorá podrobila analýze ekonomický a spoločenský vplyv programu. Na základe tohto hodnotenia Komisia zároveň vydala odporúčania, ktoré by sa mali začleniť do programu Horizont 2020, súčasného programu EÚ na financovanie výskumu a inovácií.

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu, k tomu uviedol: „Medzinárodní odborníci potvrdili, že naše investície do výskumu a inovácie podporujú vedu na svetovej úrovni a zvyšujú blahobyt našich občanov. Teraz využívame získané skúsenosti na ďalšie zlepšovanie programu Horizont 2020, nového programu EÚ na financovanie výskumu a inovácií, a na jeho zjednodušovanie, zefektívňovanie a jeho intenzívnejšie zameriavanie na hľadanie inovatívnych riešení pre dobro našej spoločnosti a ekonomiky.“

Z ex post hodnotenia 7. rámcového programu vyplýva, že suma 55 miliárd EUR, ktorú sme počas 7 rokov investovali do výskumu a inovácie v EÚ, sa ukázala ako mimoriadne atraktívna pre účastníkov zo súkromného sektora vrátane rekordného počtu MSP, čo pomohlo posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyselných odvetví. V rámci programu sa vytvoriť aj päť spoločných technologických iniciatív v kľúčových oblastiach ako inovačná medicína a vodíkové palivové články.

Rekordný počet účastníkov a projektov, ktoré získali finančnú podporu, dokazuje, že program takisto výrazne prispel k posilneniu vedeckej excelentnosti. Výsledkom projektov RP7 je doteraz viac ako 170 000 publikácií, pričom miera otvoreného prístupu ku všetkým publikáciám vytvoreným počas fungovania RP7 a podrobeným vedeckému partnerskému preskúmaniu dosiahla 54 %.

Okrem toho sa v rámci hodnotenia ex post zistilo, že RP7 mal významný vplyv na tvorbu rastu a pracovných miest v Európe. Podľa predpovedí odborníkov investície plynúce z RP7 naštartujú prostredníctvom priamych a nepriamych ekonomických vplyvov hospodársky rast vo výške približne 20 miliárd EUR ročne počas 25 rokov (celkovo 500 miliárd EUR). Odhaduje sa tiež, že vďaka programu vznikne ročne 130 000 pracovných miest v oblasti výskumu a ďalších 160 000 pracovných miest ročne počas obdobia 25 rokov.

Nadobudnuté skúsenosti

Okrem úspechov sa správa zaoberala aj nedostatkami, ktoré treba odstrániť v záujme maximalizácie dosahu investícií EÚ v oblasti výskumu a inovácií v budúcnosti. Väčšina týchto oblastí vrátane skvalitnenia administratívnych postupov a zvýšenia flexibility financovania, lepšej integrácie rôznych častí programu a synergií s ďalšími systémami financovania výskumu a inovácií už bola zohľadnená pri tvorbe programu Horizont 2020 a ďalšie odporúčania sa zohľadnia pri následných preskúmaniach.

Na neformálnom zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť, ktoré sa koná 27. januára v Amsterdame, a tiež na zasadnutí výboru ITRE v Európskom parlamente 28. januára Komisia predloží výsledky hodnotenia ex post RP7, ako aj svoju odpoveď na odporúčania skupiny expertov na vysokej úrovni.

Súvislosti

Siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (RP7) trval od roku 2007 do roku 2013. Bol rozdelený do štyroch špecifických programov, v rámci ktorých sa podporovala nadnárodná spolupráca vo výskume, výskum iniciovaný výskumnými pracovníkmi, profesijný rozvoj jednotlivých výskumných pracovníkov, ako aj odborná príprava a mobilita, a posilnenie výskumných kapacít v Európe.

Celkový rozpočet predstavoval 55 mld. EUR.

  • Z toho 82 % (45 miliárd EUR) bolo pridelených v rámci otvorených výziev v štyroch osobitných programoch (Spolupráca – 28,7 miliárd EUR, Myšlienky – 7,7 miliárd EUR, Ľudia – 4,8 miliárd EUR, Kapacity – 3,8 miliárd EUR) a
  • 18 % bolo pridelených na Euratom, priame akcie JRC, ITER, finančný nástroj s rozdelením rizika a na úhradu administratívnych výdavkov.

Rámcový program pre výskum a inováciu Horizont 2020, ktorý je nástupníckym programom RP7, bude trvať od roku 2014 do roku 2020. V priebehu siedmich rokov sa v rámci programu sprístupní 77 miliárd EUR na financovanie výskumu a inovácií, čo v bežných cenách predstavuje takmer 40 % zvýšenie v porovnaní s RP7.

Ďalšie informácie:

MEMO/16/146

 

IP/16/145

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar