Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Unijne finansowanie badań naukowych sprzyja doskonałości naukowej i konkurencyjności – wynika z opublikowanego sprawozdania

Bruksela, 25 stycznia 2016

Inwestycje w badania i innowacje z budżetu UE w latach 2007-2013 przyczyniły się do wybitnych osiągnięć naukowych w Europie oraz do poprawy konkurencyjności przemysłu poprzez zwiększanie jego innowacyjności.

Oto główne wnioski z oceny 7. programu ramowego (7PR), opublikowanej dziś przez Komisję Europejską.

Ocenę ex post 7PR, unijnego programu finansowania badań na lata 2007-2013 przeprowadziła niezależna grupa ekspertów wysokiego szczebla, która zbadała gospodarczy i społeczny wpływ programu. Na tej podstawie Komisja opracowała również zalecenia, które zostaną włączone do programu „Horyzont 2020” (obecny unijny program finansowania badań naukowych i innowacji).

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, powiedział: „Niezależni eksperci potwierdzili, że nasze inwestycje w badania i innowacje wspierają światowej klasy badania naukowe oraz przyczyniają się do poprawy dobrobytu naszych obywateli. Obecnie wykorzystujemy dotychczasowe wnioski do dalszej poprawy programu „Horyzont 2020” (nowy unijny program finansowania badań naukowych i innowacji), tak by program ten stał się prostszy, skuteczniejszy oraz w większym stopniu nastawiony na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla naszego społeczeństwa i gospodarki”.

Ocena ex-post 7. programu ramowego wykazała, że inwestycje na badania i innowacje w UE w wysokości 55 mld euro w ciągu siedmiu lat okazały się bardzo atrakcyjne dla uczestników z sektora prywatnego, w tym dla rekordowej liczby MŚP, które przyczyniły się do wzmocnienia konkurencyjności europejskiego przemysłu. W ramach programu stworzono również pięć wspólnych inicjatyw technologicznych w kluczowych dziedzinach, takich jak innowacyjna medycyna, technologie wodorowe i ogniwa paliwowe.

Program osiągnął rekordową liczbę uczestników oraz finansowanych projektów i przyczynił się również w dużym stopniu do wzmocnienia doskonałości naukowej. Projekty powstałe w ramach 7PR zaowocowały dotychczas ponad 170 000 publikacjami, przy czym 54 % wszystkich recenzowanych publikacji naukowych powstałych w okresie trwania programu było objęte otwartym dostępem.

W ocenie ex-post stwierdzono również, że 7PR miał znaczny wpływ na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Europie. Eksperci przewidują, że inwestycje w ramach 7PR są na dobrej drodze, by w ciągu 25 lat zwiększyć wzrost gospodarczy o 20 mld euro rocznie, czyli o 500 mld euro, uwzględniając bezpośrednie i pośrednie skutki gospodarcze. Szacuje się również, że program ten stworzy rocznie 130 000 miejsc pracy w sektorze badań przez okres dziesięciu lat oraz kolejne 160 000 miejsc pracy rocznie przez okres 25 lat.

Wnioski

Oprócz osiągnięć, sprawozdanie odniosło się także do kwestii wymagających poprawy w celu maksymalnego zwiększenia wpływu inwestycji UE na badania i innowacje w przyszłości. Większość tych obszarów (w tym poprawa procedur administracyjnych, zwiększenie elastyczności finansowania, lepsza integracja poszczególnych części programu i poszukiwanie synergii z innymi programami finansowania badań naukowych i innowacji) zostały już uwzględnione w strukturze programu „Horyzont 2020”, jednak dalsze zalecenia zostaną uwzględnione w kolejnych przeglądach.

Komisja przedstawi państwom członkowskim wyniki oceny ex-post 7PR, a także swoje odpowiedzi na zalecenia grupy ekspertów wysokiego szczebla, na nieformalnym posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności w Amsterdamie w dniu 27 stycznia, a w dniu 28 stycznia także Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego.

Kontekst

Siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (PR7) realizowany był w latach 2007-2013. Został on zorganizowany wokół czterech szczegółowych programów na rzecz międzynarodowych, wspólnych badań naukowych, badań inicjowanych przez samych naukowców, rozwoju kariery naukowców, a także szkolenia i mobilności oraz zwiększania potencjału badawczego w Europie.

Z łącznego budżetu w wysokości 55 mld euro:

  • 82 % (45 mld euro) przeznaczono na otwarte zaproszenia do składania wniosków w ramach czterech programów szczegółowych (28,7 mld EUR „Współpraca”; 7,7 mld EUR „Pomysły”; 4,8 mld EUR „Ludzie”; 3,8 mld EUR „Możliwości”)
  • 18 % przeznaczono na finansowanie Euratomu, na działania bezpośrednie JRC, ITER, mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka oraz na wydatki administracyjne.

Program „Horyzont 2020”, następca 7PR, jest programem badań i innowacji obejmującym lata 2014-2020. W ciągu siedmiu lat program udostępni 77 mld euro na badania naukowe i innowacje, co stanowi prawie 40 % wzrost w porównaniu z 7PR (w cenach bieżących).

Informacje dodatkowe:

MEMO/16/146

 

IP/16/145

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar