Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Ataskaita rodo, kad ES mokslinių tyrimų finansavimas padeda didinti mokslinę kompetenciją ir konkurencingumą

Briuselis, 2016 m. sausio 25 d.

2007–2013 m. investicijos iš ES biudžeto į mokslinius tyrimus ir inovacijas padėjo sustiprinti pramonės pajėgumą diegti inovacijas ir kartu didinti mokslinę kompetenciją ir konkurencingumą Europoje.

Tokios išvados padarytos ES 7-osios bendrosios programos (BP 7) vertinime, kurį šiandien paskelbė Europos Komisija.

BP 7, ES mokslinių tyrimų finansavimo programos (2007–2013 m.), baigiamąjį vertinimą atliko nepriklausoma aukšto lygio ekspertų grupė, nagrinėjusi programos ekonominį ir socialinį poveikį. Remdamasi vertinimu Komisija taip pat parengė rekomendacijas, įtrauktinas į dabartinę ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą „Horizontas 2020“.

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas sakė: „Nepriklausomi ekspertai patvirtino, kad mūsų investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas padeda remti pasaulinio lygio mokslą ir didinti piliečių gerovę. Remdamiesi įgyta patirtimi toliau tobuliname naująją ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą „Horizontas 2020“, kad ji būtų paprastesnė, veiksmingesnė ir labiau orientuota į novatoriškus sprendimus, kurie būtų naudingi mūsų visuomenei ir ekonomikai.“

7-osios bendrosios programos baigiamasis vertinimas rodo, kad per 7 m. į ES mokslinius tyrimus ir inovacijas investuotos 55 mlrd. EUR vertės lėšos labai sudomino privačiojo sektoriaus dalyvius, įskaitant rekordinį MVĮ skaičių, o tai padėjo didinti Europos pramonės konkurencingumą. Pagal programą taip pat sukurtos penkios
jungtinės technologijų iniciatyvos tokiose svarbiose srityse kaip naujoviški vaistai ir vandenilio bei kuro elementai.

Programos dalyvių ir pagal ją finansuotų projektų buvo rekordiškai daug; programa taip pat labai padėjo didinti mokslinę kompetenciją. Įgyvendinus BP 7 projektus paskelbta daugiau kaip 170 000 leidinių. Užtikrinta atvira prieiga prie 54 proc. per visą BP 7 įgyvendinimo laikotarpį paskelbtų recenzuotų mokslinių publikacijų.

Be to, atlikus baigiamąjį vertinimą nustatyta, kad BP 7 padarė didelį poveikį ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui Europoje. Ekspertai prognozuoja, kad BP 7 investicijos skatins ekonomikos augimą: dėl tiesioginio ar netiesioginio ekonominio poveikio šis augimas per 25 metus kasmet turėtų siekti maždaug 20 mlrd. EUR (iš viso 500 mlrd. EUR). Be to, įvertinta, kad programa per dešimtmetį padės sukurti po 130 000 mokslinių tyrimų sektoriaus darbo vietų per metus, o per 25 metų laikotarpį – po 160 000 papildomų darbo vietų per metus.

 

Įgyta patirtis

Ataskaitoje apžvelgti ne tik laimėjimai, bet ir tobulintini aspektai, kad ES investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas poveikis ateityje būtų kuo didesnis. Į daugelį šių tobulintinų aspektų, įskaitant būtinybę gerinti administracines procedūras ir didinti finansavimo lankstumą, geriau integruoti skirtingas programos dalis, taip pat skatinti sąveiką su kitomis mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo schemomis, jau atsižvelgta programoje „Horizontas 2020“, tačiau vėlesnėse peržiūrose bus atsižvelgta į papildomas rekomendacijas.

Komisija BP 7 baigiamojo vertinimo rezultatus kartu su atsakymu į aukšto lygio ekspertų grupės rekomendacijas valstybėms narėms pateiks sausio 27 d. neoficialiame Konkurencingumo tarybos posėdyje Amsterdame, taip pat sausio 28 d. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui Europos Parlamente.

Pagrindiniai faktai

Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa (BP 7) vykdyta 2007–2013 m.   Jos struktūros pagrindą sudarė keturios specialiosios programos, pagal kurias teikta parama tarpvalstybiniam bendradarbiavimui mokslinių tyrimų srityje, moksliniams tyrimams, atskirų mokslo darbuotojų karjeros plėtrai, taip pat mokymui ir judumui bei mokslinių tyrimų pajėgumų Europoje stiprinimui.

Bendras biudžetas buvo 55 mlrd. EUR.

  • 82 proc. (45 mlrd. EUR) per atvirus konkursus skirta keturiomis specialiosioms programoms (28,7 mlrd. EUR – specialiajai programai „Bendradarbiavimas“, 7,7 mlrd. EUR – „Idėjos“, 4,8 mlrd. EUR – „Žmonės“, 3,8 mlrd. EUR – „Pajėgumai“).
  • 18 proc. skirta Euratomui, Jungtinio tyrimų centro (JRC) tiesioginei veiklai, ITER, rizikos pasidalijimo finansinei priemonei ir administracinėms išlaidoms.

Mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“, kuria pakeista BP 7, įgyvendinama 2014–2020 m. Pagal programą per septynerius metus moksliniams tyrimams ir inovacijoms bus skirta 77 mlrd. EUR – dabartinėmis kainomis beveik 40 % daugiau nei pagal BP 7.

Daugiau informacijos

MEMO/16/146

 

IP/16/145

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar