Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ προωθεί την επιστημονική αριστεία και την ανταγωνιστικότητα, όπως διαπιστώνεται σε σχετική έκθεση

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2016

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μεταξύ 2007 και 2013 βελτίωσαν σημαντικά την επιστημονική αριστεία στην Ευρώπη και ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα της χάρη στη βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας της βιομηχανίας.

Αυτά είναι ορισμένα από τα κυριότερα πορίσματα της αξιολόγησης του 7ου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ (7ο ΠΠ) που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση του 7ου ΠΠ, του προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας από την ΕΕ για τα έτη 2007-2013, πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που ανέλυσε τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο του προγράμματος. Με βάση τα συμπεράσματα αυτά η Επιτροπή διατύπωσε επίσης συστάσεις που πρόκειται να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το τρέχον πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Ο κ. Κάρλος Μοέδας, επίτροπος αρμόδιος για θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας, δήλωσε σχετικά: «Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιβεβαίωσαν ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία προωθούν την επιστημονική πρόοδο παγκόσμιας εμβέλειας και βελτιώνουν την ευημερία των πολιτών μας. Αξιοποιούμε τα διδάγματα που αποκομίσαμε για να βελτιώσουμε περαιτέρω το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, έτσι ώστε να γίνει απλούστερο, αποτελεσματικότερο και να επικεντρωθεί περισσότερο στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας μας.»

Σύμφωνα με την εκ των υστέρων αξιολόγηση του 7ου προγράμματος-πλαισίου τα 55 δισ. ευρώ που επενδύθηκαν κατά τη διάρκεια 7 ετών στην ΕΕ στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας προσέλκυσαν συμμετέχοντες του ιδιωτικού τομέα και πρωτοφανή αριθμό ΜΜΕ, γεγονός που συνέβαλε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Το πρόγραμμα συνέστησε επίσης πέντε κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες σε καίριους τομείς, όπως είναι τα καινοτόμα φάρμακα και το υδρογόνο και οι κυψέλες καυσίμου.

Χάρη στον πρωτοφανή αριθμό των συμμετεχόντων και των χρηματοδοτούμενων έργων το πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας. Τα έργα του 7ου ΠΠ έχουν μέχρι στιγμής αποφέρει πάνω από 170.000 δημοσιεύσεις, ενώ όλες οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που έγιναν δεκτές σε περιοδικά με ομότιμους κριτές κατά τη διάρκεια ζωής του 7ου ΠΠ είχαν ανοιχτή πρόσβαση σε ποσοστό 54%.

Επιπλέον, μια ακόμα διαπίστωση της εκ των υστέρων αξιολόγηση ήταν ότι το 7ο ΠΠ είχε σημαντικό αντίκτυπο στη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων οι επενδύσεις του 7ου ΠΠ είναι σε καλό δρόμο για να αποτελέσουν το έναυσμα οικονομικής ανάπτυξης ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ ανά έτος επί 25 έτη, δηλαδή συνολικά 500 δισ. ευρώ, με άμεσα και έμμεσα οικονομικά αποτελέσματα. Εκτιμάται επίσης ότι το πρόγραμμα δημιουργεί 130.000 θέσεις εργασίας για ερευνητές ανά έτος για δέκα έτη και 160.000 επιπλέον θέσεις εργασίας ετησίως για 25 έτη.

Διδάγματα

Εκτός από τα επιτεύγματα, στην έκθεση εξετάζονται επίσης τα θέματα που πρέπει να βελτιωθούν, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία στο μέλλον. Οι περισσότεροι από τους τομείς αυτούς, όπως είναι η βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών και η ευελιξία της χρηματοδότησης, η καλύτερη ενοποίηση των διαφόρων τμημάτων του προγράμματος και οι συνέργειες με άλλα προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας, έχουν ήδη εξεταστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Ωστόσο, στις επόμενες επισκοπήσεις θα ληφθούν υπόψη και άλλες συστάσεις.

Η Επιτροπή θα υποβάλει τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης του 7ου ΠΠ, παράλληλα με την απάντησή της στις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, στα κράτη μέλη κατά το άτυπο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στο Άμστερνταμ, στις 27 Ιανουαρίου, καθώς και στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 28 Ιανουαρίου.

Ιστορικό

Το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (7ο ΠΠ) διήρκεσε από το 2007 έως το 2013. Βασίστηκε σε τέσσερα ειδικά προγράμματα που υποστήριξαν τη διακρατική συνεργατική έρευνα, την έρευνα με πρωτοβουλία των ίδιων των ερευνητών, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των ερευνητών, καθώς και την κατάρτιση και την κινητικότητα, και, τέλος, την ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας στην Ευρώπη.

Από το συνολικό ποσό των 55 δισ. ευρώ:

  • το 82% (45 δισ. ευρώ) διατέθηκε σε ανοικτές προσκλήσεις στα τέσσερα ειδικά προγράμματα (28,7 δισ. ευρώ Συνεργασία, 7,7 δισ. ευρώ Ιδέες, 4,8 δισ. ευρώ Άνθρωποι, 3,8 δισ. ευρώ) Ικανότητες)
  • το 18 % διατέθηκε για την Ευρατόμ, τις άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών, το ITER, τον μηχανισμό χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων και για την κάλυψη διοικητικών δαπανών.

Το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας που διαδέχτηκε το 7ο ΠΠ, διαρκεί από το 2014 έως το 2020. Κατά τα επτά αυτά έτη το πρόγραμμα θα διαθέσει κονδύλια ύψους 77 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία, κάτι που συνεπάγεται αύξηση περίπου 40% σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο σε τρέχουσες τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/16/146

 

IP/16/145

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar