Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie wil regels voor fiscale transparantie voor multinationals

Straatsburg, 12 april 2016

De Commissie wijst vandaag de weg naar meer transparantie op het gebied van de vennootschapsbelasting. Zij wil openbare rapportage verplichten voor de grootste bedrijven die actief zijn in de EU.

Het voorstel van vandaag bouwt voort op de werkzaamheden van de Commissie om belastingontwijking door bedrijven in Europa aan te pakken. Naar schatting verliezen de EU-landen per jaar 50 tot 70 miljard EUR aan belastinginkomsten. Het vormt een aanvulling op andere voorstellen om informatie uit te wisselen tussen belastingdiensten. Volgens dit voorstel zullen multinationals die in de EU actief zijn en waarvan de mondiale inkomsten meer dan 750 miljoen EUR per jaar bedragen per land de belangrijkste informatie moeten publiceren over waar zij winst maken en waar zij in de EU belastingen betalen. Dezelfde regels zullen gelden voor niet-Europese multinationals die in Europa zakendoen. Bovendien zullen bedrijven geaggregeerde cijfers moeten publiceren voor alle belastingen die zij buiten de EU hebben betaald.

Dit voorstel is een eenvoudige en evenredige manier om multinationals meer verantwoording te laten afleggen over belastingzaken zonder dat hun concurrentievermogen daardoor verzwakt. Het zal van toepassing zijn op duizenden grote bedrijven die in de EU actief zijn, maar zal geen gevolgen hebben voor kleine en middelgrote ondernemingen.

In het voorstel zijn ook strengere transparantievereisten opgenomen voor de activiteiten van ondernemingen in landen die zich niet houden aan de internationale normen voor goed bestuur op fiscaal gebied. De Commissie zal voortbouwen op haar externe belastingstrategie, met als doel zo snel mogelijk de eerste gemeenschappelijke Europese lijst met zulke belastingjurisdicties op te stellen.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis, die bevoegd is voor de euro en de sociale dialoog, zei hierover: "De strijd tegen belastingontwijking is een topprioriteit van deze Commissie. Een nauwe samenwerking tussen de belastingdiensten moet hand in hand gaan met openbare transparantie. Vandaag zorgen wij ervoor dat informatie over de winstbelastingen die multinationals betalen gemakkelijk toegankelijk wordt voor het publiek, zonder kmo's extra lasten op te leggen en met het nodige respect voor zakengeheimen. Door dit voorstel goed te keuren, geeft Europa blijk van zijn leiderschap in de strijd tegen belastingontwijking."

Commissaris Jonathan Hill verklaarde: "Onze economieën en maatschappijen berusten op een eerlijk belastingstelsel – een principe dat zowel voor privépersonen als voor bedrijven geldt. Toch betalen sommige multinationals met behulp van ingewikkelde belastingregelingen vandaag de dag bijna een derde minder belastingen dan ondernemingen die maar in één land actief zijn. Dankzij ons voorstel om de transparantie te vergroten zullen ondernemingen meer rekenschap afleggen. Het voorstel zal een eerlijkere concurrentie tussen ondernemingen stimuleren, ongeacht hun omvang."

Met het voorstel van vandaag wordt de jaarrekeningrichtlijn (Richtlijn 2013/34/EU) gewijzigd om ervoor te zorgen dat grote groepen jaarlijks een verslag publiceren waarin hun winst en de in elke lidstaat toerekenbare en betaalde belastingen per land worden weergegeven. Deze informatie zal vijf jaar beschikbaar blijven. Meer achtergrondinformatie (omzet, aantal werknemers en aard van de activiteiten) zal een gefundeerde analyse mogelijk maken. Die informatie moet worden gegeven voor elk EU-land waar een onderneming actief is en ook voor de belastingjurisdicties die zich niet houden aan de normen voor goed fiscaal bestuur (de zogenaamde belastingparadijzen). Er zullen ook geaggregeerde cijfers moeten worden verstrekt voor activiteiten in andere belastingjurisdicties in de rest van de wereld. Het voorstel is zorgvuldig afgewogen om te waarborgen dat geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie wordt gepubliceerd.

Deze verplichte openbare rapportage per land bouwt voort op en vormt een aanvulling op de recente initiatieven van de Commissie tegen belastingontwijking (IP/16/159). Hierdoor zullen burgers het fiscaal gedrag van multinationals nauwlettend kunnen volgen. Bedrijven zullen op hun beurt aangemoedigd worden om belastingen te betalen waar ze winst maken.

Door de rapportage worden ook inspanningen ondersteund om een beter inzicht te krijgen in de belastingstelsels van de lidstaten en kan de vinger gelegd worden op bestaande lacunes en mismatches. Zo ontstaat meer duidelijkheid over de oorzaken en gevolgen van belastingontwijking door bedrijven.

Achtergrond

In juni 2015 is de Commissie begonnen met een uitgebreide evaluatie van de gevolgen van mogelijke maatregelen om rapportagevereisten op te leggen aan multinationals die actief zijn in de EU[1]. Dit hield een grondige analyse van verschillende beleidsopties en gerichte raadplegingen in, om de doelstellingen, voordelen, risico's en waarborgen voor meer transparantie op het gebied van de vennootschapsbelasting naast elkaar te leggen. Het voorstel van vandaag is het resultaat van dat werk.

Dit voorstel houdt nauw verband met de herziening van de richtlijn administratieve samenwerking, waarover de lidstaten van de EU in maart 2016 een politiek akkoord bereikt hebben. Op grond daarvan moeten bepaalde multinationals een rapportage per land indienen bij de Europese belastingdiensten. Deze herziening geeft uitvoering aan het BEPS-actieplan van de OESO dat de leiders van de G20 in november 2015 in Antalya hebben bekrachtigd.

Volgende stappen

Dit voorstel voor een richtlijn wordt nu voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de EU. De Commissie hoopt dat het via de medebeslissingsprocedure snel wordt aangenomen. Na de goedkeuring moet de nieuwe richtlijn binnen een jaar na de inwerkingtreding door alle EU-lidstaten in nationale wetgeving worden omgezet.

Meer informatie

MEMO over de regels voor fiscale transparantie voor multinationals

Mededeling over de regels voor fiscale transparantie voor multinationals

Effectbeoordeling over de regels voor fiscale transparantie voor multinationals

Informatie over het pakket tegen belastingontwijking

MEMO over het pakket tegen belastingontwijking

Informatie over het politieke akkoord over de rapportage per land tussen belastingdiensten

[1] http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm

IP/16/1349


Side Bar