Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija pristato viešas mokesčių skaidrumo taisykles tarptautinėms įmonėms

Strasburgas, 2016 m. balandžio 12 d.

Šiandien Komisija rodo pavyzdį, kaip siekti didesnio pelno mokesčių skaidrumo, ir pristato didžiausioms Europos Sąjungoje veikiančioms įmonėms taikomus viešo informacijos atskleidimo reikalavimus.

Šiandienos pasiūlymas grindžiamas Komisijos darbu, atliktu kovojant su pelno mokesčių vengimu Europoje, dėl kurio ES valstybės per metus praranda 50–70 mlrd. EUR mokestinių pajamų. Papildant kitus pasiūlymus mokesčių administratoriams keistis informacija, šiuo pasiūlymu būtų reikalaujama, kad ES veikiančios tarptautinės įmonės, kurių metinės pasaulinės pajamos viršija 750 mln. EUR, skelbtų svarbią pagal šalis suskirstytą informaciją apie tai, kur Europos Sąjungoje jos gauna pelną ir kur susimoka mokesčius. Tos pačios taisyklės būtų taikomos ne Europos tarptautinėms įmonėms, užsiimančioms verslu Europoje. Be to, įmonės turėtų skelbti apibendrintus duomenis apie visus už ES ribų sumokėtus mokesčius.

Šis pasiūlymas – paprastas ir proporcingas būdas padidinti didelių tarptautinių įmonių mokestinę atskaitomybę nedarant žalos jų konkurencingumui. Jis bus taikomas tūkstančiams didelių ES veikiančių įmonių, tačiau neturės įtakos mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Pasiūlyme taip pat numatyti griežtesni skaidrumo reikalavimai įmonių veiklai šalyse, kurios nesilaiko tarptautinių gero mokesčių srities valdymo standartų. Komisija remsis savo apmokestinimo išorės strategija, kad kuo skubiau parengtų pirmąjį bendrą ES tokių mokesčių jurisdikciją turinčių subjektų sąrašą.

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Kova su mokesčių vengimu yra vienas iš svarbiausių šios Komisijos prioritetų. Glaudus mokesčių administratorių bendradarbiavimas turi būti neatsiejamas nuo viešo skaidrumo. Šiandien pasiekėme tikslą, kad informacija apie tarptautinių įmonių grupių sumokėtus pajamų mokesčius būtų lengvai prieinama visuomenei, o MVĮ nepatirtų papildomos naštos ir būtų tinkamai saugomos verslo paslaptys. Priimdama šį pasiūlymą Europa demonstruoja, kad yra kovos su mokesčių vengimu lyderė.“

Komisijos narys Jonathanas Hillas sakė: „Mūsų ekonomika ir visuomenė priklauso nuo sąžiningos mokesčių sistemos. Sąžiningumo principas taikomas ir asmenims, ir įmonėms. Tačiau šiuo metu kai kurios tarptautinės įmonės, pasitelkusios sudėtingas apmokestinimo sistemas, gali mokėti beveik trečdaliu mažiau mokesčių nei įmonės, veikiančios tik vienoje šalyje. Pasiūlymas padidinti skaidrumą padės pasiekti, kad įmonės taptų atsakingesnės. Tai skatins sąžiningesnę visų dydžių įmonių konkurenciją.“

Šiandienos pasiūlymu bus iš dalies pakeista Apskaitos direktyva(Direktyva 2013/34/ES) – taip siekiama užtikrinti, kad didelės įmonių grupės kasmet skelbtų ataskaitas, kuriose būtų atskleidžiama pagal šalis suskirstyta informacija apie tai, kiek gauta pelno ir kiek mokesčių sukaupta ir sumokėta kiekvienoje valstybėje narėje. Šia informacija bus galima naudotis penkerius metus. Kontekstinė informacija (apyvarta, darbuotojų skaičius ir veiklos pobūdis) leis atlikti patikimą duomenų analizę ir turės būti atskleidžiama dėl kiekvienos ES valstybės, kurioje įmonė vykdo veiklą, ir tų mokesčių jurisdikciją turinčių subjektų, kurie nesilaiko gero mokesčių srities valdymo standartų (vadinamųjų mokesčių rojų). Taip pat reikės pateikti apibendrintus duomenis apie operacijas kitų pasaulio šalių mokesčių jurisdikciją turinčiose teritorijose. Šis pasiūlymas kruopščiai suderintas siekiant užtikrinti, kad nebūtų skelbiama konfidenciali verslo informacija.

Grindžiamas naujausiomis Komisijos kovos su mokesčių vengimu iniciatyvomis (IP/16/159) ir jas papildantis, šis privalomas viešas pagal šalis suskirstytos informacijos atskleidimas leis piliečiams nuodugniai išnagrinėti tarptautinių įmonių elgesį mokesčių srityje. Tai savo ruožtu paskatins įmones mokėti mokesčius toje šalyje, kurioje jos gauna pelną.

Šios informacijos atskleidimas taip pat padės geriau suprasti valstybių narių mokesčių sistemas ir nustatyti esamas spragas bei neatitikimus, o drauge suteikti daugiau informacijos apie pelno mokesčio vengimo priežastis ir pasekmes.

Pagrindiniai faktai

2015 m. birželio mėn. Komisija pradėjo galimybių Europos Sąjungoje veikiančioms tarptautinėms įmonėms pradėti taikyti viešo informacijos atskleidimo reikalavimus poveikio plataus masto vertinimą[1]. Šiuo tikslu buvo atlikta išsami skirtingų politikos galimybių analizė ir surengtos tikslinės konsultacijos, kad būtų galima įvertinti didesnio pelno mokesčių skaidrumo tikslus, naudą, riziką ir apsaugos priemones. Į šio darbo rezultatus atsižvelgiama šiandienos pasiūlyme.

Šis pasiūlymas yra glaudžiai susijęs su Administracinio bendradarbiavimo direktyvos peržiūra, dėl kurios politiniu lygiu susitarė ES valstybės narės 2016 m. kovo mėn. ir pagal kurią reikalaujama, kad tam tikros tarptautinės įmonės ES mokesčių administratoriams atskleistų pagal šalis suskirstytą informaciją. Atliekant peržiūrą įgyvendinamas EBPO veiksmų planas dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo, kurį G 20 šalių vadovai patvirtino 2015 m. lapkričio mėn. Antalijoje.

Tolesni veiksmai

Dabar šis direktyvos pasiūlymas pateiktas Europos Parlamentui ir ES Tarybai, ir Komisija tikisi, kad jis bus greitai priimtas, laikantis bendro sprendimo procedūros. Priėmus naująją direktyvą, visos ES valstybės narės turėtų ją perkelti į nacionalinės teisės aktus per vienus metus nuo jos įsigaliojimo.

Daugiau informacijos

Informacinis pranešimas apie viešas mokesčių skaidrumo taisykles tarptautinėms įmonėms

Komunikatas dėl viešų mokesčių skaidrumo taisyklių tarptautinėms įmonėms

Viešų mokesčių skaidrumo taisyklių tarptautinėms įmonėms poveikio vertinimas

Informacija apie kovos su mokesčių vengimu dokumentų rinkinį

Teminė kovos su mokesčių vengimu dokumentų rinkinio apžvalga

Informacija apie politinį susitarimą dėl mokesčių administratorių informacijos atskleidimo pagal valstybę

[1] http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm

IP/16/1349


Side Bar