Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise navrhuje pravidla veřejné daňové transparentnosti pro nadnárodní společnosti

Štrasburk 12. dubna 2016

Komise dnes stojí v čele úsilí o zvýšení daňové transparentnosti právnických osob zavedením požadavků na zveřejňování informací ze strany největších společností působících v EU.

Dnešní návrh vychází z činnosti Komise v oblasti boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob v Evropě, které dle odhadů stojí země EU 50–70 miliard EUR ročně v podobě ušlých daňových příjmů. Jako doplněk ostatních návrhů, které mají za cíl zavést sdílení informací mezi daňovými orgány, by od nadnárodních společností působících v EU, jejichž celosvětové příjmy přesahují 750 milionů EUR ročně, vyžadoval, aby zveřejňovaly základní informace o tom, kde v EU vytvářejí zisky a kde platí daně podle jednotlivých zemí. Stejná pravidla by se vztahovala i na mimoevropské nadnárodní společnosti, které podnikají v Evropě. Navíc by společnosti měly povinnosti zveřejňovat údaje o celkových daních zaplacených mimo EU v souhrnném formátu.

Tento návrh představuje jednoduchý a přiměřený způsob, jak zvýšit odpovědnost velkých nadnárodních společností v daňové oblasti, aniž by snižoval jejich konkurenceschopnost. Použije se u tisíců velkých podniků působících v EU, ale nebude mít vliv na malé a střední společnosti.

Návrh rovněž zavádí přísnější požadavky týkající se transparentnosti na činnost společností v zemích, které nedodržují mezinárodní normy řádné správy v oblasti daní. Komise bude vycházet ze své vnější daňové strategie s cílem vytvořit co nejdříve první společný seznam EU takových daňových jurisdikcí.

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za euro a sociální dialog, prohlásil: „Boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem je klíčovou prioritou této Komise. Těsná spolupráce mezi daňovými orgány musí jít ruku v ruce s veřejnou transparentností. Dnes zpřístupňujeme široké veřejnosti informace o daních z příjmu právnických osob, které zaplatily nadnárodní skupiny. Děje se tak za respektování ochrany obchodního tajemství a bez nové zátěže pro malé a střední podniky. Přijetím tohoto návrhu Evropa prokazuje své vedoucí postavení v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem“.

Komisař Jonathan Hill uvedl: „Fungování našich ekonomik a naší společnosti závisí na tom, aby byl daňový systém spravedlivý, což je zásada, jež platí jak pro jednotlivce, tak pro podniky. Dnes ovšem může za pomoci složitých daňových režimů docházet k tomu, že některé nadnárodní společnosti platí téměř o třetinu nižší daně než podniky, které působí pouze v jedné zemi. Náš návrh na posílení transparentnosti pomůže zvýšit odpovědnost společností. Podpoří spravedlivější hospodářskou soutěž mezi podniky bez ohledu na jejich velikost“.

Dnešní návrh má za cíl pozměnit směrnici o účetnictví (směrnice 2013/34/EU) a zajistit tak, aby velké skupiny zveřejňovaly každoročně zprávu, v níž uvedou zisky a daně naběhlé a zaplacené v každém členském státě. Tyto informace zůstanou k dispozici po období pěti let. Kontextuální informace (obrat, počet zaměstnanců a povaha činností) umožní provést fundovanou analýzu a budou muset být uvedeny u každé země EU, v níž daná společnost působí, jakož i u těch daňových jurisdikcí, které nedodržují normy řádné správy v oblasti daní (tzv. daňové ráje). V případě operací v rámci jiných daňových jurisdikcí ve zbytku světa budou muset být poskytnuty údaje v souhrnném formátu. Návrh je pečlivě koncipován tak, aby se zajistilo, že nebudou zveřejněny žádné důvěrné obchodní informace.

Toto povinné veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí, jež rozvíjí a doplňuje nedávné iniciativy Komise v oblasti boje proti vyhýbání se daňovým povinnostem (IP/16/159), umožní občanům kontrolovat daňové chování nadnárodních společností. Společnosti to potom naopak přiměje k tomu, aby platily daně tam, kde vytvářejí zisk.

Podávání zpráv rovněž podpoří úsilí o získání lepšího vhledu do daňových systémů členských států a pomůže identifikovat stávající mezery a neshody, čímž lépe osvětlí příčiny a důsledky vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob.

Souvislosti:

V červnu 2015 zahájila Komise široké posouzení dopadů možných opatření s cílem zavést požadavky na veřejné podávání zpráv ze strany nadnárodních společností působících v EU[1]. Zahrnovalo to hloubkovou analýzu různých možností politiky, jakož i cílené konzultace pro posouzení cílů, výhod, rizik a záruk zvýšení transparentnosti daní z příjmu právnických osob. Dnešní návrh zohledňuje výsledek této práce.

Tento návrh je úzce svázán s revizí směrnice o správní spolupráci, na které se členské státy EU politicky dohodly v březnu 2016 a která vyžaduje, aby některé nadnárodní podniky předkládaly daňovým orgánům EU veřejné zprávy podle jednotlivých zemí. Tato revize provádí akční plán OECD týkající se eroze základu daně a přesouvání zisku schválený vedoucími představiteli skupiny G20 v Antalyi v listopadu 2015.

Další kroky:

Tento návrh směrnice se nyní předkládá Evropskému parlamentu a Radě EU a Komise doufá, že bude urychleně přijata v postupu spolurozhodování. Po přijetí bude muset být nová směrnice do jednoho roku po vstupu v platnost provedena do vnitrostátního práva všech členských států EU.

Další informace:

Zpráva o pravidlech veřejné daňové transparentnosti pro nadnárodní společnosti

Sdělení o pravidlech veřejné daňové transparentnosti pro nadnárodní společnosti

Posouzení dopadů pravidel veřejné daňové transparentnosti pro nadnárodní společnosti

Informační přehled k balíčku proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Zpráva k balíčku proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Informace o politické dohodě daňových orgánů o podávání zpráv podle jednotlivých zemí

[1] http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm

IP/16/1349


Side Bar