Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Dogovor o reformi varstva podatkov v EU, ki jo je predlagala Komisija, bo spodbudil enotni digitalni trg

Bruselj, 15. decembra 2015

Evropska komisija je leta 2012 predlagala reformo varstva podatkov v EU, da bi se Evropa prilagodila digitalni dobi (IP/12/46).

Evropska komisija je leta 2012 predlagala reformo varstva podatkov v EU, da bi se Evropa prilagodila digitalni dobi (IP/12/46). Danes je bil dosežen dogovor z Evropskim parlamentom in Svetom, do katerega je prišlo po končnih pogajanjih treh institucij (t. i. trialogu).

Več kot 90 % Evropejcev si želi enake pravice do varstva podatkov po vsej EU in ne glede na to, kje se njihovi podatki obdelujejo – to bo kmalu postalo resničnost. Sveženj ukrepov za reformo bo odpravil trenutno razdrobljenost pravil o varstvu podatkov v EU.

Podpredsednik Komisije in komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal: „Današnji dogovor je pomemben korak pri uresničevanju enotnega digitalnega trga,ki bo odstranil ovire in ustvaril priložnosti.Digitalna prihodnost Evrope lahko temelji le na zaupanju.S trdnimi skupnimi standardi za varstvo podatkov so državljani lahko prepričani, da imajo nadzor nad svojimi osebnimi podatki,in pri tem lahko uporabljajo vse storitve in izkoristijo priložnosti enotnega digitalnega trga.Zasebnosti in varstva podatkov ne smemo obravnavati kot zaviralcev gospodarske dejavnosti.Pravzaprav sta pomembna konkurenčna prednost.Današnji dogovor je trdna podlaga za pomoč Evropi pri razvoju inovativnih digitalnih storitev.Naslednji korak je odprava neupravičenih ovir za čezmejni pretok podatkov,kot so lokalne prakse in v nekaterih primerih tudi nacionalne zakonodaje, ki omejujejo shranjevanje in obdelavo nekaterih podatkov zunaj nacionalnega ozemlja.Nadaljujmo torej s svojim delom ter zgradimo odprto in uspešno podatkovno gospodarstvo EU, ki bo temeljilo na najvišjih standardih varstva podatkov in bo brez neupravičenih ovir.“

Komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová pa meni: „Danes smo izpolnili obljubo Junckerjeve Komisije, da bomo v letu 2015 končali reformo varstva podatkov.Ta nova vseevropska pravila so dobra tako za državljane kot za podjetja.Uživali bodo prednosti jasnih pravil, prilagojenih digitalni dobi, ki zagotavljajo strogo varstvo ter hkrati ustvarjajo priložnosti in spodbujajo inovacije na evropskem enotnem digitalnem trgu.Usklajena pravila o varstvu podatkov za policijske organe in organe kazenskega pravosodja bodo olajšala sodelovanje med državami članicami na področju kazenskega pregona, ki temelji na vzajemnem zaupanju, ter tako prispevala k evropski agendi za varnost.“

Reforma zajema dva instrumenta.

 • Splošna uredba o varstvu podatkov bo državljanom omogočila boljši nadzor nad njihovimi osebnimi podatki. Hkrati bodo s posodobljenimi in poenotenimi pravili tudi podjetja lahko kar najbolje izkoristila priložnosti enotnega digitalnega trga, saj se bodo skrajšali upravni postopki in povečalo zaupanje potrošnikov.
 • Direktiva o varstvu podatkov za policijske organe in organe kazenskega pravosodja bo zagotovila, da bodo podatki žrtev, prič in osumljencev kaznivih dejanj v okviru kazenske preiskave ali ukrepov kazenskega pregona ustrezno varovani. Bolj usklajena zakonodaja bo prav tako olajšala čezmejno sodelovanje policije ali tožilstva za bolj učinkovit boj proti kriminalu in terorizmu v Evropi.

Temeljna pravica za državljane

Reforma bo državljanom omogočila, da ponovno pridobijo nadzor nad svojimi osebnimi podatki. Glede na nedavno raziskavo Eurobarometer sta dve tretjini Evropejcev (67 %) izrazili zaskrbljenost nad dejstvom, da nimajo popolnega nadzora nad podatki, ki jih dajejo prek spleta. Sedem od desetih Evropejcev je zaskrbljenih, da bi podjetja lahko izkoristila razkrite podatke. Reforma varstva podatkov bo okrepila pravico do varstva podatkov, ki je temeljna pravica v EU, in omogočila zaupanje državljanov EU pri sporočanju osebnih podatkov.

Nova pravila naj bi odpravila te pomisleke, saj se bodo okrepile obstoječe pravice in posameznikom omogočil večji nadzor nad njihovimi osebnimi podatki. Vključujejo zlasti:

 • lažji dostop do lastnih podatkov: posamezniki bodo imeli več informacij o tem, kako se njihovi podatki obdelujejo; te informacije bi morale biti na voljo na jasen in razumljiv način;
 • pravico do prenosljivosti podatkov: olajšan bo prenos osebnih podatkov med ponudniki storitev;
 • pojasnjeno pravico do pozabe: če ne želite več, da se vaši podatki obdelujejo, in če ne obstajajo legitimni razlogi za njihovo shranjevanje, bodo ti podatki izbrisani;
 • pravico vedeti, kdaj so bili osebni podatki zlorabljeni: podjetja in organizacije morajo na primer nacionalni nadzorni organ obvestiti o hudih kršitvah varstva podatkov, takoj ko je mogoče, tako da lahko uporabniki ustrezno ukrepajo.

Jasna sodobna pravila za podjetja

V današnjem digitalnem gospodarstvu so osebni podatki postali gospodarsko izjemno pomembni, zlasti na področju masovnih podatkov. Zakonodajalci s poenotenjem evropskih pravil o varstvu podatkov ustvarjajo poslovne priložnosti in spodbujajo inovacije.

 • Ena celina, en zakon: uredba bo določila enoten sklop pravil, ki bodo poenostavila in pocenila poslovanje podjetij v EU.
 • Mehanizem „vse na enem mestu“: omogočil bo en sam nadzorni organ za podjetja. Po ocenah naj bi se s tem prihranilo približno 2,3 milijarde evrov na leto.
 • Evropska pravila na evropskih tleh: podjetja s sedežem zunaj EU bodo morala pri ponujanju storitev v EU uporabljati ista pravila.
 • Pristop, ki temelji na tveganju: pravila bodo preprečila obremenjujoče enotne obveznosti in jih prikrojila glede na posamezna tveganja.
 • Pravila, prilagojena inovacijam: uredba bo zagotovila, da bodo zaščitni ukrepi za varstvo podatkov vključeni v proizvode in storitve že na začetni stopnji razvoja (vgrajeno varstvo podatkov). Da bi izkoristili prednosti inovacij na področju masovnih podatkov in hkrati varovali zasebnost, se bodo spodbujale temu primerne tehnike, kot je na primer psevdominizacija.

Koristi za velike in male

Reforma varstva podatkov bo spodbudila gospodarsko rast z zmanjšanjem stroškov in skrajšanjem upravnih postopkov za evropska podjetja, zlasti mala in srednja podjetja (MSP). MSP bo pomagala prodreti na nove trge, nova pravila pa jim bodo prinesla tudi poenostavitev birokracije na štirih področjih.

 • Nič več uradnega obveščanja: uradno obveščanje nadzornih organov je formalnost, ki za podjetja pomeni strošek v višini 130 milijonov evrov na leto. To bo z reformo v celoti odpravljeno.
 • Vsak evro šteje: kadar bodo prošnje za dostop do podatkov očitno neutemeljene ali pretirane, bodo MSP lahko zaračunala provizijo za zagotavljanje dostopa.
 • Uradne osebe za varstvo podatkov: MSP so izvzeta iz obveznosti imenovanja uradne osebe za varstvo podatkov, če obdelava podatkov ni njihova osrednja poslovna dejavnost.
 • Ocene učinka: MSP ne bo treba izvajati ocen učinka, razen v primeru visokega tveganja.

Varstvo osebnih podatkov na področju kazenskega pregona

 • Boljše sodelovanje med organi kazenskega pregona

Z novo direktivo o varstvu podatkov za policijske organe in organe kazenskega pravosodja si bodo organi kazenskega pregona v državah članicah EU lahko učinkoviteje in uspešneje izmenjavali informacije, ki so potrebne za preiskave, s čimer se bo izboljšalo sodelovanje v boju proti terorizmu in drugim hudim oblikam kriminala v Evropi.

Ta direktiva upošteva posebne potrebe kazenskega pregona, spoštuje različne pravne tradicije držav članic in je popolnoma v skladu z Listino o temeljnih pravicah.  

 • Boljše varstvo podatkov državljanov

Osebni podatki posameznikov bodo pri obdelavi za kakršne koli namene kazenskega pregona, vključno s preprečevanjem kriminala, bolje varovani. Zaščiteni bodo vsi – tako žrtve ali priče kot storilci kaznivih dejanj. Vsaka obdelava osebnih podatkov na področju kazenskega pregona v Uniji mora biti v skladu z načeli nujnosti, sorazmernosti in zakonitosti,pri njej pa se morajo uporabiti ustrezni zaščitni ukrepi za posameznike. Nadzor izvajajo neodvisni nacionalni organi za varstvo podatkov, zagotovljena pa morajo biti tudi učinkovita pravna sredstva.

Direktiva o varstvu podatkov za policijske organe in organe kazenskega pravosodja določa jasna pravila za prenos osebnih podatkov s strani organov kazenskega pregona izven EU, da se ne ogrozi evropska raven varstva posameznikov.

Naslednji koraki

Evropski parlament in Svet bosta na podlagi političnega dogovora, ki je bil dosežen v okviru trialoga, končna besedila uradno sprejela na začetku leta 2016. Nova pravila se bodo začela uporabljati dve leti pozneje.

Komisija bo tesno sodelovala z organi držav članic, pristojnimi za varstvo podatkov, da se zagotovi enotna uporaba novih pravil. V dveletnem prehodnem obdobju bo Komisija obveščala državljane o njihovih pravicah, podjetja pa o njihovih obveznostih.

Organi za varstvo podatkov bodo v prihodnosti tesneje sodelovali pri reševanju čezmejnih primerov v zvezi z varstvom podatkov, zlasti prek mehanizma „vse na enem mestu“.

Ozadje

Sveženj o varstvu podatkov je ključen za vzpostavitev enotnega digitalnega trga in izvajanje agende EU za varnost.

Sveženj ukrepov za reformo varstva podatkov, ki ga je Komisija predlagala januarja 2012 (glej IP/12/46), vključuje splošno uredbo o varstvu podatkov in direktivo o varstvu podatkov za policijske organe in organe kazenskega pravosodja. Posodablja in nadomešča sedanja pravila o varstvu podatkov, ki temeljijo na direktivi o varstvu podatkov iz leta 1995 in okvirnem sklepu za policijski sektor in kazensko pravosodje iz leta 2008.

Več informacij

Reforma EU glede varstva podatkov

 

 

 

IP/15/6321

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar