Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Progress labāka regulējuma jomā – Komisija apstiprina vienošanos par labāku likumdošanas procesu un ieceļ REFIT platformas locekļus

Briselē, 2015. gada 16. decembrī

Progress labāka regulējuma jomā – Komisija apstiprina vienošanos par labāku likumdošanas procesu un ieceļ REFIT platformas locekļus

Komisija 15. decembrī apstiprināja jaunu iestāžu nolīgumu (IIA) par labāku likumdošanas procesu sadarbībā ar Eiropas Parlamentu un Padomi; šā nolīguma mērķis ir uzlabot Eiropas tiesību aktu kvalitāti un rezultātus. Nolīgums stāsies spēkā pēc tam, kad to apstiprinājušas visas trīs iestādes. Komisija šodien arī apstiprinājusi jaunās REFIT platformas ieinteresēto personu grupas 18 locekļu iecelšanu; šī platforma ir svarīgs instruments, lai apzinātu to, kā varētu uzlabot spēkā esošos tiesību aktus ar to cilvēku palīdzību, kuriem tie ikdienā jāievēro un kuri gūst no tiem labumu. Tie ir nozīmīgi pasākumi, lai īstenotu Komisijas 2015. gada maijā pieņemto paziņojumu „Labāks regulējums labāku rezultātu sasniegšanai”.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: „Komisija ir apņēmības pilna mainīt veidu, kā mēs Briselē strādājam, un šie ir divi būtiski pasākumi. Visas trīs iestādes piekrīt koncentrēt uzmanību uz kopīgām prioritātēm gadījumos, kad acīmredzami ir vajadzīga rīcība Eiropas līmenī, un veltīt tikpat lielu uzmanību esošo noteikumu pārskatīšanai un uzlabošanai. REFIT platformas locekļu īpašās zināšanas palīdzēs mums arī risināt atklātu, pārredzamu un iekļaujošu dialogu par to, kā vislabāk likvidēt visus nevajadzīgos šķēršļus un uzlabot mūsu tiesību aktu kvalitāti.

Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu mainīs visu politikas veidošanas ciklu – no ES tiesību aktu apspriešanas un ietekmes novērtējuma līdz pat to pieņemšanai, īstenošanai un izvērtēšanai. Par kolēģijas šodien pieņemtā dokumenta tekstu ir risinātas sarunas ar Eiropas Parlamentu un Padomi, un pirms tā stāšanās spēkā tas jāapstiprina visām trim iestādēm. Vispārējo lietu padome vakar pauda atbalstu dokumenta tekstam, un Eiropas Parlaments tagad sāk savu iekšējo apstiprināšanas procedūru.

Jaunajam iestāžu nolīgumam jāļauj panākt kopīgas vienošanās par būtiskiem jautājumiem, kas likumdevējiem būtu jāizskata prioritārā kārtā, tostarp par esošo tiesību aktu vienkāršošanu. Noteikumi, kas tika izmantoti, lai sagatavotu Komisijas darba programmu 2015. un 2016. gadam, tagad kļūs oficiāli, un trīs iestādes pieņems kopīgus paziņojumus par politiskajām prioritātēm. Kad vien tas ir iespējams, likumdevēji iekļaus ES tiesību aktos pārskatīšanas klauzulas, kā rezultātā nākotnē varēs labāk sagatavot izvērtējumus un vērtēt rezultātus. Visas trīs iestādes arī atkārtoti apstiprina apņemšanos veikt ietekmes novērtējumus, tostarp apņemas ņemt vērā ietekmes novērtēšanas darbu, ko Komisija veikusi likumdošanas procesa gaitā. Neapšaubot dalībvalstu tiesības papildināt ES tiesību aktus, visas trīs iestādes skaidri norāda, ka dalībvalstīm jāievēro pārredzamība attiecībā uz šo papildu avotu iespējamiem ieguvumiem un izmaksām.

REFIT platformā ir iesaistīti eksperti no uzņēmēju vides, pilsoniskās sabiedrības, sociālo partneru aprindām, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un dalībvalstīm. Pamatojoties uz atklātu uzaicinājumu iesniegt pieteikumus, Kolēģija šodien iecēla platformas ieinteresēto personu grupas 18 locekļus, kuri darbosies kopā ar diviem Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas izraudzītiem ekspertiem un kopā ar valdību pārstāvju grupā esošajiem dalībvalstu ekspertiem veidos platformas plēnumu. Abu grupu pirmā plenārsēde būs 2016. gada 29. janvārī, un to vadīs Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss.

Platformas galvenais uzdevums būs sekmēt politikas mērķu labāku sasniegšanu, sniedzot ierosinājumus par to, kā vienkāršot ES tiesību aktus un dalībvalstu īstenošanas pasākumus un samazināt nevajadzīgu regulatīvo slogu. Platformas locekļi izvērtēs sabiedrības ierosinājumus, sākot ar tiem, kurus ieinteresētās personas un iedzīvotāji iesnieguši tiešsaistē ar vietnes „Kā atvieglot slogu – izsakieties!” starpniecību. Ierosinājumus, kas tiek uzskatīti par visvairāk uzmanības cienīgiem, platforma nosūtīs Komisijai vai attiecīgajai dalībvalstij. Komisija sistemātiski paskaidros, ko tā plāno darīt turpmāk.

Papildu informācija

Komisija 2015. gada maijā nāca klajā ar paziņojumu „Labāks regulējums labāku rezultātu sasniegšanai”, kurā tā izklāstīja vairākus jauninājumus attiecībā uz politikas veidošanas veidu Briselē. Šajā publicētajā dokumentu kopumā bija iekļauts arī iestāžu nolīguma projekts, par ko pēdējos mēnešos ritēja sarunas ar Eiropas Parlamentu un Padomi, kā arī priekšlikums izveidot REFIT platformu, priekšlikums izveidot jaunu Regulējuma kontroles padomi, kuras uzdevums ir uzraudzīt Komisijas ietekmes novērtējumu kvalitāti, un jauni tiešsaistes rīki, kuru nolūks ir padarīt atklātāku politikas veidošanas procesu un izskatīt ieinteresēto personu atsauksmes par spēkā esošajiem tiesību aktiem. Ar maijā pieņemtajiem dokumentiem tika stiprināta Normatīvās atbilstības un izpildes programma (REFIT), kuras ietvaros izvērtē spēkā esošo ES tiesību aktu kopumu, lai padarītu to efektīvāku un iedarbīgāku, neapdraudot politiskos mērķus.

Sīkāka informācija

Jautājumi un atbildes par pašreizējo stāvokli saistībā ar labāka regulējuma programmu

Komisijas apstiprinātais iestāžu nolīguma projekts

REFIT platforma

Paziņojums presei „Labāka regulējuma programma”

Faktu lapa par labāka regulējuma programmu

Paziņojums „Labāks regulējums labāku rezultātu sasniegšanai”

Eiropas Komisijas darba programma

REFIT programma

Vietne „Kā atvieglot slogu – izsakieties!”

IP/15/6300

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar