Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Pažanga geresnio reglamentavimo srityje: Komisija patvirtina Susitarimą dėl geresnės teisėkūros ir paskiria REFIT platformos narius

Briuselis, 2015 m. gruodžio 16 d.

Pažanga geresnio reglamentavimo srityje: Komisija patvirtina Susitarimą dėl geresnės teisėkūros ir paskiria REFIT platformos narius

Siekdama pagerinti Europos teisės aktų kokybę ir taikymo rezultatus, gruodžio 15 d. Komisija patvirtino naują tarpinstitucinį susitarimą (IIA) su Europos Parlamentu ir Taryba dėl geresnės teisėkūros. Susitarimas įsigalios, kai jį patvirtins visos trys institucijos. Šiandien Komisijos narių kolegija patvirtino ir 18 naujosios REFIT platformos suinteresuotųjų subjektų grupės narių. Ši platforma – svarbi priemonė, kuria naudojantis ieškoma būdų, kaip pagerinti įstatymus drauge su tais, kurie kasdien turi jų laikytis ir jais naudotis. Tai svarbūs 2015 m. gegužės mėn. Komisijos priimto komunikato „Geresnis reglamentavimas – geresni rezultatai“ įgyvendinimo žingsniai.

Komisija yra įsipareigojusi pakeisti darbo Briuselyje metodus ir šie du žingsniai tam yra būtini, – teigė pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas. – Visos trys institucijos sutinka telkti pastangas į bendrų prioritetų sritis, kuriose akivaizdžiai reikia Europos lygmens veiksmų, ir ne mažiau dėmesio skirti esamoms taisyklėms peržiūrėti ir tobulinti. REFIT platformos dalyvių kompetencija taip pat padės užtikrinti atviras, skaidrias ir daugiašales diskusijas, kaip geriausiai panaikinti nereikalingą naštą ir patobulinti įstatymų kokybę.“

IIA susitarimas dėl geresnės teisėkūros įneš permainų į visą politikos formavimo ciklą: nuo konsultacijų dėl ES teisės aktų ir jų poveikio vertinimo iki jų priėmimo, įgyvendinimo ir taikymo vertinimo. Šiandien Komisijos narių kolegijos patvirtintas tekstas buvo sutartas su Parlamentu ir Taryba ir prieš įsigaliodamas turi būti patvirtintas visų trijų institucijų. Vakar tekstui pritarė Bendrųjų reikalų taryba, o Europos Parlamentas pradėjo jo vidinę patvirtinimo procedūrą.

Remiantis naujuoju IIA susitarimu turės būti priimami bendri susitarimai dėl svarbių klausimų, pavyzdžiui, galiojančių teisės aktų paprastinimo. Tvarka, kurios laikytasi rengiant 2015 ir 2016 metų Komisijos darbo programas, nuo šiol bus oficiali ir visos trys institucijos darys bendrus pareiškimus dėl politinių prioritetų. Tam, kad ateityje ES teisės aktų vertinimo ataskaitos būtų geriau rengiamos, o jų taikymo rezultatai pamatuojami, teisės aktų leidėjai, kur įmanoma, į ES teisės aktus įtrauks peržiūros nuostatas. Visos trys institucijos dar kartą patvirtino, kad teikia daug reikšmės ir poveikio vertinimui, taip pat pasižadėjo atsižvelgti į poveikio vertinimo darbą, kurį vykstant teisėkūros procedūrai atlieka Komisija. Nepažeisdamos valstybių narių teisės pildyti ES teisės aktus savomis nuostatomis, institucijos aiškiai pripažįsta būtinybę raginti valstybes nares užtikrinti, kad tai būtų daroma skaidriai, nes tokios nuostatos yra papildomas galimos naudos ir išlaidų šaltinis.

REFIT platforma vienija ekspertus – įmonių, pilietinės visuomenės, socialinių partnerių, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto ir valstybių narių atstovus. Paskelbusi kvietimą teikti paraiškas, šiandien Komisijos narių kolegija paskyrė 18 platformos suinteresuotųjų subjektų grupės narių, kurie dirbs su dviem Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto paskirtais ekspertais ir posėdžiaus plenarinėse sesijose drauge su vyriausybinei grupei priklausančiais valstybių narių ekspertais. Pirmą kartą plenarinėje sesijoje abi grupės susitiks 2016 m. sausio 29 d. Jai pirmininkaus pirmasis pirmininko pavaduotojas F. Timmermansas.

Pagrindinė platformos užduotis bus padėti geriau įgyvendinti politikos tikslus siūlant, kaip supaprastinti ES teisę ir valstybių narių įgyvendinimo priemones ir kaip sumažinti nereikalingą reguliavimo naštą. Platforma nagrinės visuomenės pasiūlymus, pradedant tais, kuriuos suinteresuotieji subjektai ir piliečiai teiks Komisijos portalo skiltyje „Palengvinkite naštą“. Daugiausia dėmesio vertus pasiūlymus ji persiųs Komisijai arba atitinkamai valstybei narei. Komisija reguliariai informuos, kokių tolesnių veiksmų ketina imtis.

Pagrindiniai faktai

2015 m. gegužės mėn. Komisija pristatė komunikatą „Geresnis reglamentavimas – geresni rezultatai“, kuriame aprašytos tam tikros politikos formavimo Briuselyje naujovės. Šiame dokumentų rinkinyje taip pat paskelbtas institucijų susitarimas, dėl kurio pastaraisiais mėnesiais derėtasi su Parlamentu ir Taryba, ir pasiūlymas įsteigti REFIT platformą, naują reglamentavimo patikros valdybą, kuri stebėtų Komisijos atliekamų poveikio vertinimų kokybę, ir įdiegti naujų internetinių priemonių, kuriomis būtų galima politikos formavimo procesą padaryti atviresnį ir peržiūrėti suinteresuotųjų subjektų atsiliepimus apie esamus įstatymus. Gegužės mėnesį paskelbtas dokumentų rinkinys padėjo sustiprinti Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT), pagal kurią vertinami esami ES teisės aktai siekiant juos padaryti efektyvesnius ir veiksmingesnius nepakenkiant politikos tikslams.

Daugiau informacijos

Klausimai apie geresnio reglamentavimo darbotvarkės įgyvendinimą ir atsakymai į juos

Komisijos patvirtintas IIA susitarimo projektas

REFIT platforma

Spaudos pranešimas apie geresnio reglamentavimo darbotvarkę

Informacinis pranešimas apie geresnio reglamentavimo darbotvarkę

Komunikatas „Geresnis reglamentavimas – geresni rezultatai“

Europos Komisijos darbo programa

REFIT programa

Portalo skiltis „Palengvinkite naštą“

IP/15/6300

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar