Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Επίτευξη προόδου στο πεδίο της βελτίωσης της νομοθεσίας: Η Επιτροπή εγκρίνει συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία και διορίζει τα μέλη της πλατφόρμας REFIT

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2015

Επίτευξη προόδου στο πεδίο της βελτίωσης της νομοθεσίας: Η Επιτροπή εγκρίνει συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία και διορίζει τα μέλη της πλατφόρμας REFIT

Στις 15 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα Διοργανική Συμφωνία (ΔΟΣ) για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας, που συμφωνήθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει μόλις εγκριθεί και από τα τρία θεσμικά όργανα. Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης το διορισμό των 18 μελών της ομάδας ενδιαφερομένων της νέας πλατφόρμας REFIT, ενός σημαντικού εργαλείου για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να βελτιωθεί με τη βοήθεια όσων καλούνται καθημερινά να συμμορφώνονται και να επωφελούνται από αυτήν. Πρόκειται για σημαντικά βήματα προς την εφαρμογή της ανακοίνωσης για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας για Καλύτερα Αποτελέσματα, την οποία ενέκρινε η Επιτροπή τον Μάιο του 2015.

Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε τα εξής: «Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να αλλάξει τον τρόπο που εργαζόμαστε στις Βρυξέλλες, και αυτά είναι δύο σημαντικά βήματα. Τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στις κοινές προτεραιότητες στις οποίες η ευρωπαϊκή δράση είναι σαφώς αναγκαία, και να δώσουν εξίσου μεγάλη προσοχή στην αναθεώρηση και τη βελτίωση των υφιστάμενων κανόνων. Η εμπειρογνωσία της πλατφόρμας REFIT θα μας βοηθήσει επίσης να διεξάγουμε έναν ανοικτό, διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για την εξάλειψη των περιττών επιβαρύνσεων και τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας μας.»

Η ΔΟΣ για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας θα επιφέρει αλλαγές σε όλον τον κύκλο χάραξης πολιτικής, από τις διαβουλεύσεις και την εκτίμηση επιπτώσεων έως τη θέσπιση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της ενωσιακής νομοθεσίας. Το κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα από το σώμα των Επιτρόπων αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και θα πρέπει να εγκριθεί και από τα τρία θεσμικά όργανα πριν αρχίσει να ισχύει. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων εξέφρασε χθες την υποστήριξή του στο κείμενο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκινά την εσωτερική διαδικασία έγκρισης.

Η νέα ΔΟΣ πρέπει να οδηγήσει σε κοινές συμφωνίες επί των βασικών θεμάτων στα οποία οφείλουν να δίνουν προτεραιότητα οι νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης της υφιστάμενης νομοθεσίας. Οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2015 και το 2016 πλέον θα τυποποιηθούν και τα τρία θεσμικά όργανα θα προβούν σε κοινές δηλώσεις σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες. Οι νομοθέτες θα συμπεριλαμβάνουν, όποτε αυτό είναι δυνατόν, ρήτρες αναθεώρησης στις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, προκειμένου να μπορούν να προετοιμάζονται καλύτερα οι μελλοντικές αξιολογήσεις και να αποτιμώνται τα αποτελέσματά τους. Τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαιώνουν επίσης τη δέσμευσή τους να αξιολογούν τις επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, με τη δέσμευση να λαμβάνουν υπόψη τις μελέτες εκτίμησης επιπτώσεων που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή κατά τη νομοθετική διαδικασία. Χωρίς να αμφισβητεί το δικαίωμα των κρατών μελών να συμπληρώνουν την ενωσιακή νομοθεσία, τα τρία θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν σαφώς την ανάγκη να ασκηθεί πίεση στα κράτη μέλη να είναι διαφανή όσον αφορά αυτή την πρόσθετη πηγή δυνητικού οφέλους και κόστους.

Η πλατφόρμα REFIT συνδέει εμπειρογνώμονες από τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τα κράτη μέλη. Σήμερα, το Σώμα των Επιτρόπων, μετά από ανοικτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, διόρισε τα 18 μέλη της ομάδας ενδιαφερομένων της πλατφόρμας, που, μαζί με δύο εμπειρογνώμονες που επιλέγονται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών και με τους εμπειρογνώμονες της ομάδας εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, θα συγκροτούν την ολομέλεια της πλατφόρμας. Και οι δύο ομάδες θα συνέλθουν σε σύνοδο ολομέλειας για πρώτη φορά στις 29 Ιανουαρίου 2016, με πρόεδρο τον Πρώτο Αντιπρόεδρο Τίμερμανς.

Κύριο καθήκον της πλατφόρμας θα είναι να στηρίζει την καλύτερη επίτευξη των στόχων πολιτικής, προτείνοντας τρόπους για την απλούστευση της ενωσιακής νομοθεσίας, μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας από τα κράτη μέλη και ιδέες για τη μείωση του περιττού κανονιστικού φόρτου. Η πλατφόρμα θα εξετάσει τις δημόσιες προτάσεις, ξεκινώντας από όσες κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου «Μείωση του φόρτου». Θα διαβιβάσει τις προτάσεις που θεωρείται ότι αξίζουν μεγαλύτερη προσοχή στην Επιτροπή ή στο σχετικό κράτος μέλος. Η Επιτροπή θα εξηγήσει λεπτομερώς πώς προτίθεται να δώσει συνέχεια στις προτάσεις.

Ιστορικό

Τον Μάιο του 2015, η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωση σχετικά με τη Βελτίωση της Νομοθεσίας για Καλύτερα Αποτελέσματα, όπου προσδιορίζει μια σειρά καινοτομίες στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η χάραξη πολιτικής στις Βρυξέλλες. Η δημοσίευση αυτής της της δέσμης περιλάμβανε το σχέδιο Διοργανικής Συμφωνίας που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τους τελευταίους μήνες, και την πρόταση για τη σύσταση της πλατφόρμας REFIT, μιας Επιτροπής Ρυθμιστικού Ελέγχου για την παρακολούθηση της ποιότητας των εκτιμήσεων επιπτώσεων της Επιτροπής και νέων ηλεκτρονικών εργαλείων για το άνοιγμα της χάραξης πολιτικής και την αξιολόγηση της ανάδρασης των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία. Η δέσμη του Μαΐου ενίσχυσε το πρόγραμμα βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), με το οποίο αξιολογείται το σύνολο της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για να καταστεί πιο αποτελεσματική και αποδοτική χωρίς να θιγούν οι στόχοι της εφαρμοστέας πολιτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του προγράμματος για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Σχέδιο ΔΟΣ, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή

Η πλατφόρμα REFIT

Δελτίο Τύπου σχετικά με το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Σημείωμα σχετικά με το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το πρόγραμμα REFIT

Πύλη για τη μείωση του φόρτου

IP/15/6300

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar