Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská komise schválila dohodu o zlepšení legislativního procesu a jmenovala členy platformy pro snižování administrativní zátěže

Brusel 16. prosince 2015

Evropská komise schválila dohodu o zlepšení legislativního procesu a jmenovala členy platformy pro snižování administrativní zátěže

Dne 15. prosince schválila Evropská komise novou interinstitucionální dohodu s Evropským parlamentem a Radou o lepší právní úpravě, díky níž chce zlepšit kvalitu evropské legislativy a její výsledky. Dohoda vstoupí v platnost poté, co ji schválí všechny tři instituce. Komise dnes také schválila jmenování 18 členů skupiny zúčastněných stran nové platformy REFIT. Platforma má vytipovat, jak zlepšit platné předpisy, a to s pomocí osob, které se jimi musí každodenně řídit a mají z nich užitek. Těmito důležitými kroky je naplňováno sdělení o zlepšování právní úpravy k dosažení lepších výsledků, které Komise přijala v květnu 2015.

První místopředseda Komise Frans Timmermans uvedl: „Komise je odhodlána změnit způsob, jakým v Bruselu pracujeme, a dnes jsme tímto směrem podnikli dva důležité kroky. Všechny tři instituce se dohodly, že se soustředí na společné priority v oblastech, které jasně vyžadují evropskou odpověď, a že stejnou pozornost zaměří na přehodnocování a zlepšování platných předpisů. Díky znalostem a zkušenostem odborníků zastoupených v platformě REFIT budeme moci vést otevřený, transparentní a inkluzivní dialog o tom, jak co nejlépe odstranit zbytečnou zátěž a zlepšit kvalitu právních předpisů.“

Nová interinstitucionální dohoda o lepší právní úpravě přinese změny v celém legislativním cyklu, od konzultací a posouzení dopadů až po schvalování evropských předpisů, jejich zavádění a vyhodnocování. Znění, které dnes všichni členové Komise přijali, bylo dojednáno s Parlamentem a Radou. V platnost vstoupí poté, co jej všechny tři instituce schválí. Rada pro obecné záležitosti včera text podpořila a v Evropském parlamentu byl nyní zahájen interní schvalovací postup.

Nová dohoda musí vést ke společným ujednáním o hlavních tématech, kterým by měly všechny tři instituce věnovat největší pozornost, včetně zjednodušování platných předpisů. Postupy, které byly použity při přípravě pracovního programu Komise v letech 2015 a 2016, budou nyní formalizovány a všechny tři instituce budou vydávat společná prohlášení o politických prioritách. Instituce budou do evropských předpisů pokud možno vždy vkládat ustanovení o přezkumu, aby bylo v budoucnu možné lépe připravit hodnocení a měřit výsledky. Všechny tři instituce rovněž potvrdily důležitost hodnocení dopadů. Například se zavázaly, že budou v průběhu legislativního procesu zohledňovat posouzení dopadů vypracovaná v Komisi. Nezpochybňují, že členské státy mají právo jít nad rámec evropských předpisů. Jasně se ale shodly na tom, že je potřeba členské státy přimět, aby o tomto dodatečném zdroji potenciálních přínosů a nákladů informovaly.

Do platformy REFIT se zapojí zástupci soukromé sféry, občanské společnosti, sociálních partnerů, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a členských států. Členové Komise dnes jmenovali 18 členů skupiny zúčastněných stran vybraných na základě otevřené výzvy k podávání přihlášek. Tito členové budou zasedat společně se dvěma odborníky nominovanými Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů, a spolu s odborníky z členských států, kteří zasedají ve vládní skupině, budou součástí pléna. Obě skupiny se poprvé setkají na plenárním zasedání 29. ledna 2016, které povede první místopředseda Komise F. Timmermans.

Hlavním úkolem platformy bude vydávat doporučení, jak zjednodušit evropské předpisy a prováděcí opatření členských států a jak snížit zbytečnou regulační zátěž. Bude tak přispívat k naplňování cílů v jednotlivých oblastech. Platforma se bude zabývat podněty od veřejnosti a jako první těmi, které zainteresované strany a občané podají prostřednictvím internetového dotazníku na portálu věnovaném snižování administrativní zátěže. Nejrelevantnější návrhy pak předá Komisi nebo danému členskému státu. Komise bude systematicky podávat vysvětlení, jak hodlá na podněty reagovat.

Souvislosti

V květnu 2015 předložila Komise sdělení o zlepšování právní úpravy k dosažení lepších výsledků, v němž nastínila řadu inovací ve způsobu, jakým se v Bruselu tvoří legislativa. Současně se sdělením byl zveřejněn návrh interinstitucionální dohody, o němž Komise v posledních měsících jednala s Evropským parlamentem a Radou, a dále návrh na vytvoření platformy REFIT, nového Výboru pro kontrolu regulace, který má sledovat kvalitu posouzení dopadů vypracovaných v Komisi, a nových internetových nástrojů, které umožní otevřít legislativní proces externím aktérům a sledovat jejich připomínky k platným předpisům. Tímto květnovým balíčkem byl posílen Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), v jehož rámci jsou vyhodnocovány stávající evropské předpisy, aby byly efektivnější a účinnější a zároveň zůstaly zachovány cíle jednotlivých politik.

Bližší informace

Otázky a odpovědi o aktuálním stavu v oblasti zlepšování právní úpravy

Návrh interinstitucionální dohody ve znění, které schválila Komise

Platforma REFIT

Tisková zpráva o programu zlepšování právní úpravy

Program zlepšování právní úpravy – otázky a odpovědi

Sdělení o zlepšování právní úpravy k dosažení lepších výsledků

Pracovní program Evropské komise

Program REFIT

Portál věnovaný snižování administrativní zátěže

IP/15/6300

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar