Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Постигане на напредък във връзка с по-доброто регулиране: Комисията подкрепя споразумение за по-добро законотворчество и назначава членовете на платформата REFIT

Брюксел, 16 декември 2015 r.

Постигане на напредък във връзка с по-доброто регулиране: Комисията подкрепя споразумение за по-добро законотворчество и назначава членовете на платформата REFIT

Комисията подкрепи на 15 декември ново междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество с Европейския парламент и Съвета с цел подобряване на качеството на европейското законодателство и резултатите от него. Споразумението ще влезе в сила след като бъде одобрено и от трите институции. Комисията също така утвърди днес назначаването на 18-те членове на групата на заинтересованите страни в рамките на новата платформа REFIT — важен инструмент за установяване на начини за подобряване на действащите закони с помощта на хората, които всеки ден трябва да ги спазват и да работят с тях. Това са важни стъпки в прилагането на съобщението „По-добро регулиране за постигането на по-добри резултати“, прието от Комисията през май 2015 г.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Комисията е поела ангажимент да промени начина, по който работим в Брюксел, и това са две важни стъпки в това отношение. Трите институции се споразумяват да насочат енергията си към общи приоритети, по които очевидно са необходими действия на равнище ЕС, и да обърнат внимание на преразглеждането и подобряването на действащите правила. Експертният опит на платформата REFIT също така ще ни помогне за провеждането на открит, прозрачен и приобщаващ диалог за това кои са оптималните начини да се премахне цялата ненужна тежест и да се подобри качеството на нашите закони.“

Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество ще допринесе за промени в целия цикъл на създаване на политики — от консултациите и оценките на въздействието до приемането, изпълнението и оценката на законодателството на ЕС. По текста, подкрепен днес от колегиума, бяха водени преговори с Парламента и Съвета. Той трябва да бъде одобрен и от трите институции, за да влезе в сила. На вчерашното си заседание Съветът по общи въпроси подкрепи текста, а Европейският парламент започва одобрението му съгласно вътрешните си процедури.

Новото междуинституционално споразумение трябва да доведе до съвместни споразумения по ключови въпроси, на които законодателите трябва да дадат приоритет, включително опростяване на действащите закони. Договореностите, които бяха използвани при подготовката на работната програма на Комисията през 2015 г. и 2016 г., сега ще станат официални и трите институции ще правят съвместни декларации във връзка с политическите приоритети. Когато е възможно, законодателите ще включват клаузи за преразглеждане в законодателството на ЕС, така че бъдещите оценки да бъдат по-добре подготвени, а резултатите — измервани. Трите институции също така потвърждават ангажимента си по отношение на оценката на въздействието, включително като се ангажират да вземат предвид работата на Комисията по оценка на въздействието, извършена по време на законодателния процес. Без да поставят под въпрос правото на страните членки да допринасят за законодателството на ЕС, трите институции ясно признават необходимостта страните членки да бъдат подтикнати към прозрачност относно този допълнителен източник на потенциални ползи и разходи.

Платформата REFIT обединява експерти от предприятията, гражданското общество, социалните партньори, Икономическия и социален комитет, Комитета на регионите и държавите членки. Днес Колегиумът назначи 18-те членове на групата на заинтересованите страни в рамките на платформата след открита покана за подаване на кандидатури. Те ще заседават съвместно с двама специалисти, определени от Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, и заедно със специалистите от страните членки (правителствената група) ще влизат в състава на пленарната сесия на платформата. Първата пленарна сесия с участието на двете групи ще се проведе на 29 януари 2016 г. и ще бъде председателствана от първия заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс.

Основната задача на платформата ще бъде да подкрепя по-ефективното постигане на целите на политиките, като предлага начини за опростяване на правото на ЕС и на мерките на страните членки за прилагане, както и за намаляване на ненужната регулаторна тежест. Членовете на платформата ще разглеждат предложения от обществеността, като започнат с тези, изпратени от заинтересовани страни и граждани чрез онлайн инструмента „Облекчете тежестта“. Предложенията, които според тях заслужават най-голямо внимание, ще бъдат изпращани на страните членки, до които се отнасят. Комисията редовно ще дава обяснения какви последващи действия смята да предприеме.

Контекст

През май 2015 г. Комисията представи своето съобщение „По-добро регулиране за постигането на по-добри резултати“, в което бяха посочени редица новости в начина на създаване на политики в Брюксел. В този пакет бе включен и проект за междуинституционално споразумение, по който през изминалите месеци бяха водени преговори с Парламента и Съвета, а също така и предложение за създаване на платформата REFIT, на нов Комитет за регулаторен контрол, който да следи за качеството на оценките на въздействието, направени от Комисията, и на нови онлайн инструменти за по-голяма откритост на процеса на създаване на политики и преглед на мненията на заинтересованите страни за действащите закони. С пакета от май бе подсилена Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), в рамките на която се оценява действащото законодателство на ЕС, за да се повиши неговата ефективност без да се излагат на риск целите на политиките.

За повече информация

Въпроси и отговори относно ситуацията във връзка с Програмата за по-добро регулиране

Проект на междуинституционално споразумение във вида, в който е одобрен от Комисията

Платформата REFIT

Съобщение за медиите относно Програмата за по-добро регулиране

Информационна бележка относно Програмата за по-добро регулиране

Съобщение „По-добро регулиране за постигането на по-добри резултати“

Работна програма на Европейската комисия

Програмата REFIT

Порталът „Облекчете товара“

IP/15/6300

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar