Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Maatregelen om de vluchtelingencrisis aan te pakken: stand van zaken

Brussel, 29 januari 2016

Maatregelen om de vluchtelingencrisis aan te pakken: stand van zaken

In mei 2015 heeft de Europese Commissie een Europese migratieagenda vastgesteld waarin duidelijk werd gemaakt dat migratiebeheer om een brede aanpak vraagt. Sindsdien is er een aantal maatregelen ingevoerd; zo is het actieplan van de Commissie inzake terugkeer goedgekeurd en zijn er twee noodregelingen goedgekeurd om 160 000 personen die duidelijk internationale bescherming nodig hebben vanuit de lidstaten waar de nood het hoogst is over te brengen naar andere lidstaten van de EU.

Op 23 september heeft de Europese Commissie een aantal prioritaire maatregelen voor de uitvoering van de Europese migratieagenda voorgesteld, die de komende zes maanden moeten worden uitgevoerd. Het gaat om maatregelen voor de korte termijn, om de huidige situatie te stabiliseren en maatregelen voor de langere termijn, om een solide en toekomstbestendig systeem tot stand te brengen.

In de lijst van prioritaire maatregelen worden de belangrijkste maatregelen vermeld die onmiddellijk zouden moeten worden uitgevoerd: (i) operationele maatregelen, (ii) budgettaire steun en iii) uitvoering van de EU-wetgeving.

De lijst is goedgekeurd tijdens de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders op 23 september 2015 en nog een keer op 15 oktober 2015.

Deze maatregelen moeten nu snel en doeltreffend op alle niveaus worden uitgevoerd.

Een stand van zaken van de toezeggingen die zijn gedaan tijdens de bijeenkomst van leiders over de Westelijke Balkan, vindt u hier.

Financiële toezeggingen

De staatshoofden en regeringsleiders hebben tijdens de informele bijeenkomst van 23 september erkend dat er meer nationale financiering nodig is. Dat bevestigden zij ook tijdens de Europese Raad van 15 oktober. De Commissie heeft al wijzigingen van de begrotingen voor 2015 en 2016 voorgesteld waardoor voor de vluchtelingencrisis 1,7 miljard euro extra beschikbaar komt. De totale uitgaven in verband met de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016 komen daarmee voor de Commissie uit op 9,2 miljard euro. De lidstaten hebben toegezegd dat zij nationale middelen ter beschikking zullen stellen om een bijdrage te leveren die equivalent is aan de financiële inspanningen van de EU. Een groot aantal lidstaten heeft echter nog onvoldoende bijgedragen aan de steun aan de UNHCR, het Wereldvoedselprogramma en andere relevante organisaties (500 miljoen euro), het regionale trustfonds van de EU voor Syrië (500 miljoen euro) en het noodtrustfonds voor Afrika (1,8 miljard euro).

Financiële toezeggingen van de lidstaten sinds 23 september 2015, in miljoen euro

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_member_state_pledges_en.pdf

Herplaatsingsregelingen

De voorstellen die de Commissie presenteerde om 160 000 mensen die duidelijk internationale bescherming nodig hebben, in andere lidstaten te herplaatsen, zijn op 14 septemberen22 septemberdoor de Raad goedgekeurd. Door deze herplaatsing kan de druk op de lidstaten waar de nood het hoogst is, aanzienlijk, zij het niet geheel, worden weggenomen. Het is van essentieel belang dat deze maatregelen nu volledig en doeltreffend worden uitgevoerd. In dat kader moeten de lidstaten snel reageren op verzoeken om nationale experts in te zetten op de hotspots, de Commissie inlichten over hun opvangcapaciteit en een nationaal contactpunt opzetten om de herplaatsing uit Griekenland en Italië en de nationale hervestigingsactiviteiten te coördineren.

Steun van de lidstaten voor het noodherplaatsingsmechanisme

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf

De hotspot-aanpak

Het is van cruciaal belang voor de strategie van de EU en haar geloofwaardigheid dat wordt aangetoond dat het migratiestelsel weer goed kan functioneren, met name door de inzet van ondersteuningsteams voor migratiebeheer in "hotspots", die tot taak hebben de lidstaten waar de druk het hoogst is, te helpen hun verplichtingen en verantwoordelijkheden na te komen. De ondersteuningsteams kunnen alleen werken als zij een beroep kunnen doen op de EU-agentschappen, zo nauw mogelijk samenwerken met de autoriteiten in Italië en Griekenland en steun krijgen van de andere lidstaten.

Stand van zaken van de hotspot-aanpak

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_hotspots_en.pdf

Terugkeer

Ervoor zorgen dat personen zonder verblijfsrecht daadwerkelijk terugkeren, is een kernonderdeel van het werk van de ondersteuningsteams voor migratiebeheer op de hotspots. Daarvoor moeten er in de EU doeltreffende systemen zijn voor de vaststelling en uitvoering van terugkeerbesluiten. De afgelopen maand zijn concrete stappen gezet voor het ontwikkelen van een systeem voor geïntegreerd terugkeermanagement en het opnemen van terugkeerbesluiten en inreisverboden in de EU-systemen voor informatie-uitwisseling. De terugkeerinstanties van de lidstaten moeten ook de nodige middelen krijgen om hun taak te vervullen. De lidstaten moeten hetEU-actieplan inzake terugkeerdat de Commissie voorstelde en de lidstaten tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van oktober 2015 goedkeurden, onverwijld uitvoeren.

Terugkeer sinds september

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_returns_en.pdf

Steun aan landen die een beroep doen op het EU-mechanisme voor civiele bescherming

Het EU-mechanisme voor civiele bescherming biedt praktische steun aan landen die getroffen worden door een crisissituatie. Momenteel doen Servië, Slovenië en Kroatië een beroep op deze steun. Op het mechanisme voor civiele bescherming kan een beroep worden gedaan voor allerlei vormen van bijstand in natura, zoals teams en uitrusting, noodonderdak, medische goederen en andere non-foodartikelen, alsmede expertise. Een land kan verzoeken om de activering van het mechanisme, waarna de deelnemende lidstaten bijstand verstrekken naargelang de vastgestelde behoeften. De Commissie heeft haar medefinanciering voor het vervoer van hulpgoederen en deskundigen in het kader van de huidige vluchtelingencrisis uitgebreid. Te weinig lidstaten hebben tot nog toe positief op de hulpverzoeken gereageerd en Servië, Slovenië en Kroatië hebben nog veel extra middelen nodig om de huidige situatie aan te kunnen.

Bijdrage van de lidstaten aan het mechanisme voor civiele bescherming ten behoeve van Servië, Slovenië en Kroatië

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_ucpm_support_en.pdf

Achtergrond

De Europese Commissie streeft consequent en voortdurend naar een gecoördineerde Europese respons op het gebied van vluchtelingen en migratie.

Toen voorzitter Jean-Claude Juncker zijn functie aanvaardde, belastte hij een van de commissarissen, Dimitris Avramopoulos, met de speciale verantwoordelijkheid om in samenwerking met de andere commissarissen en onder de coördinatie van eerste vicevoorzitter Frans Timmermans een nieuw migratiebeleid uit te werken. Dat was een van de tien prioriteiten van Juncker'spolitieke beleidslijnen.

Op 13 mei 2015 stelde de Europese Commissie haarEuropese migratieagendavoor. Daarin zet zij een alomvattende aanpak uiteen die moet zorgen voor een beter beheer van alle aspecten van migratie.

Er werden reeds twee pakketten voor de uitvoering van de agenda goedgekeurd, op27 mei 2015en9 september 2015, en de uitvoering van de daarin vervatte maatregelen is begonnen.

Meer informatie

Persbericht - Vluchtelingencrisis: Europese Commissie brengt verslag uit over voortgang prioritaire maatregelen

Mededeling: Aanpak van de vluchtelingencrisis: voortgang van de uitvoering van de prioritaire maatregelen van de Europese migratieagenda

Memo — Vragen en antwoorden over noodherplaatsing

Alle persmateriaal over deEuropese migratieagenda:

Brief van voorzitter Tusk, voorzitter Juncker en premier Bettel aan alle Europese staatshoofden en regeringsleiders naar aanleiding van de bijeenkomst van leiders in verband met de vluchtelingenstromen langs de Westelijke Balkanroute

IP/15/6134

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar