Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionens förslag om fisket i Atlanten och Nordsjön för 2016

Bryssel den 10 november 2015

Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag om kvoter (total tillåten fångstmängd) för 2016 i Atlanten och Nordsjön.

Kommissionen föreslår bibehållna eller höjda kvoter för 35 bestånd, och minskade fångster för 28 bestånd på grundval av vetenskapliga utlåtanden.

Kommissionen föreslår ökade fiskemöjligheter för att hjälpa fiskare under övergången till den nya landningsplikten för alla fångster. Kommissionen kommer nu för första gången att föreslå s.k. tilläggskvoterför alla fångstplatser som från och med 2016 omfattas av landningsskyldigheten. Syftet med tilläggskvoten är att kompensera fiskare för den extra fisk som de måste landa. På grundval av vetenskapliga utlåtanden i mitten av november kommer kommissionen senare i november att föreslå fångsthöjningen och även vilka kvantiteter som måste landas.

Kommissionens mål och en av hörnstenarna i den reformerade gemensamma fiskeripolitiken är att alla bestånd ska fiskas på hållbara nivåer, och inte överskrida maximalt hållbart uttag. Ett fiske med ett uttag på maximalt hållbar nivå ger fiskenäringen möjlighet att ta upp största möjliga kvantiteter fisk och ändå bevara sunda fiskbestånd. Kommissionens förslag går ut på att få upp bestånden på nivåer som möjliggör maximalt hållbart uttag, på grundval av vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet (Ices). I år har utlåtanden lämnats om 34 bestånd.

Karmenu Vella, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske, har följande att säga:
–Mitt mål är tydligt och långtgående: Jag vill att alla bestånd så snart som möjligt ska komma upp på sunda och hållbara nivåer. Jag är glad att vi för ett antal bestånd kan föreslå höjningar av kvoterna och uppnå ett maximalt hållbart uttag 2016. Våra fiskares ansträngningar har gett utdelning och nu vill vi hjälpa dem att klara av övergången till att alla fångster ska landas. För andra fiskbestånd krävs dock nedskärningar om vi ska kunna säkra framtiden för dem.

Förslaget kommer att läggas fram av kommissionsledamoten Karmenu Vella för diskussion med medlemsstaternas ministrar vid rådsmötet (fiske) i december och det kommer att gälla från och med den 1 januari 2016.

Dagens förslag gäller hur mycket fisk som EU:s fiskare ska få fånga i de viktigaste kommersiella fiskbestånden under nästa år. De bestånd som berörs förvaltas dels av EU själv och dels gemensamt med länder utanför EU, exempelvis Norge eller regionala fiskeriorganisationer för olika världshav.

För många bestånd pågår fortfarande internationella förhandlingar. Dagens förslag innehåller därför siffror bara för hälften av alla TAC:er (totala tillåtna fångstmängder). Heltäckande blir det först sedan förhandlingarna har slutförts med länder utanför EU och regionala fiskeriorganisationer.

Förslaget i detalj

Kommissionen föreslår höjd total tillåten fångstmängd för en del EU-bestånd som redan nu fiskas på en nivå som ger maximalt hållbart uttag, exempelvis glasvar i Nordsjön och taggmakrillar i den atlantiska delen av vattnen kring Iberiska halvön och i västliga vatten.

Samtidigt har vissa bestånd inte förbättrats i någon större utsträckning sedan i fjol. Tillståndet för torskbestånden i Irländska sjön och Keltiska havet är fortsatt dåligt. Bestånden av tunga i exempelvis Irländska sjön, östra delen av Engelska kanalen och i Biscayabukten är mycket sårbara. Utlåtandena om kolja och torsk i Keltiska havet föranleder avsevärda minskningar av den totala tillåtna fångstmängden för att uppnå nivåer som möjliggör maximalt hållbart uttag. För torskbeståndet väster om Skottland – där mycket höga utkastnivåer registrerats – finns fortsatt risk för en kollaps. Också utlåtandet för det nordliga beståndet av havsabborre föranleder betydande nedskärningar av fångstnivåerna. I kommissionens förslag ingår förslag om förvaltningen av havsabborre under 2016.

För många av dessa bestånd finns ett akut behov av ännu mer selektiva fiskemetoder, så att ungfisk inte fångas innan den kan fortplanta sig och fylla på fiskbestånden. Detta gäller särskilt fisket i Keltiska havet och de västliga vattnen, där stora insatser krävs av medlemsstaterna och fiskerinäringen för att genomföra de selektivitetsåtgärder som forskarna rekommenderar. Detta kommer också att hjälpa fiskerisektorn att efterleva den landningsplikt för alla fångster som under kommande år ska omfatta fler och fler bestånd.

För bestånd vars storlek på grund av bristfälliga uppgifter inte kan uppskattas, följer kommissionens förslag utlåtandena från Internationella havsforskningsrådet (Ices), med nedskärningar och höjningar på högst 20 %. Efter rådets beslut i fjol om minskningar grundade på försiktighet föreslås en total tillåten fångstmängd på samma nivå som 2015 för 26 av dessa bestånd.

För några EU-bestånd har de vetenskapliga utlåtandena först nyligen mottagits. Dessa kommer att analyseras ytterligare innan kommissionen senare i höst föreslår en siffra för den totala tillåtna fångstmängden.

För de fiskbestånd som delas med länder utanför EU (Norge, Färöarna, Grönland, Island och Ryssland) förhandlar kommissionen, på EU:s vägnar, mot slutet av varje år om de kvantiteter fisk som får fångas det följande året.

För bestånd i internationella vatten och för långvandrande arter, t.ex. tonfisk, förhandlar kommissionen om fiskekvoter med de regionala fiskeriorganisationerna. Resultatet måste därefter införlivas i EU-lagstiftningen.

Mer information:

Se bifogade tabeller för uppgifter om dagens förslag för Atlanten och Nordsjön.

Totala tillåtna fångstmängder samt kvoter: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_sv.htm

Frågor och svar om kommissionens förslag om fisket i Atlanten och Nordsjön för 2016: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6030_en.htm

Frågor och svar om tilläggskvoter: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6017_en.htm

Vetenskapliga utlåtanden: De föreslagna totala tillåtna fångstmängderna (TAC) grundar sig på vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet (Ices) och vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF).

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_sv.htm

Berörda parter har också rådfrågats på grundval av kommissionens samrådsdokument från början av juni: Se IP/15/5082

Fleråriga förvaltningsplaner:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_sv.htm

Karta över fiskeområden:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_sv.pdf


Anm.: I tabellerna nedan anges bara sådana EU-bestånd som inte delas med länder utanför EU.

Tabell 1: Bestånd med förslag till höjd total tillåten fångstmängd (TAC)

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

TAC-enhet

(Se karta)

TAC 2015

TAC 2016 (förslag)

Förändring av TAC: 2015 - 2016 (förslag)

Lepidorhombus

Glasvarar

IIa (EU), IV (EU)

2 083

2639

26,7 %

Lepidorhombus

Glasvarar

Vb (EG), VI

4 129

4 900

18,7 %

Trachurus

Tagg-makrillar

VIII c

13 572

17 235

27,0 %

Trachurus

Taggmakrillar

IX

59 500

68 583

15,3 %

 

Tabell 2: Bestånd utan ändringar av TAC[1]

 Vetenskapligt namn


Svenskt namn

TAC-enhet

(Se karta)

TAC 2015

TAC 2016 (förslag)

Förändring av TAC: 2015 - 2016 (förslag)

Engraulis

Ansjovis

IX, X, Cecaf 34.1.1.

9 656

9 656

0,0 %

Gadus morhua

Torsk

VIa, Vb…

0

0

0,0 %

Squalus

Pigghaj

Samtliga TAC

0

0

0,0 %

  [1]I denna tabell ingår inte de bestånd som omfattas av det gemensamma uttalandet från rådet och kommissionen Ang. särskilda bestånd med begränsade uppgifter (se rådets dokument PECHE 13, 5232/14). TAC för bestånd med begränsade uppgifter som omfattas av detta uttalande kommer att bibehållas i ytterligare fyra år, om inte uppfattningen om statusen för något av dessa bestånd ändras väsentligt under denna period.


Tabell 3: Bestånd med förslag till minskad TAC

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

TAC-enhet

(Se karta)

TAC 2015

TAC 2016 (förslag)

Förändring av TAC: 2015 - 2016 (förslag)

Argentina silus

Guldlax

V,VI,VII EU + int. vatten

4 316

3 453

-20,0 %

Caproidae

Trynfiskar

VI, VII, VIII EU

53 296

42 637

-20,0 %

Clupea

Sill

VIIghjk

19 198

15 442

-19,6 %

Clupea

Sill

VIIa

4 854

4 575

-5,7 %

Dicentrarchus labrax

Havsabbborre*

IVb och IVc, VIIa och VIId-h

2 656

1 449

-46 %

Gadus morhua

Torsk

VIIb,c,e-k, VIII, IX, X, Cecaf 34.1.1 (EU)

5 072

3 569

-29,6 %

Gadus morhua

Torsk

VIIa

182

146

-20 %

Limanda limanda & Platichthys flesus

Sandskädda och skrubbskädda

EU-vatten i IIa och IV

18 434

14 747 

-20,0 %

Lepidorhombus

Glasvarar

VIIIc, IX, X, Cecaf 34.1.1(EU)

1 377

1 013

-26,4 %

Lophius

Marulkfiskar

VII

33 516

29 534

-11,9 %

Lophius

Marulkfiskar

VIIIabde

8 980

7 914

-11,9 %

Lophius

Marulkfiskar

VIIIc, IX, X, Cecaf 34.1.1

2 987

2 413

-19,2 %

Melanogrammus

Kolja

VIIb-k, VIII, IX, X, Cecaf 34.1.1 (EU)

8 342

6 078

-27,1

Merlangius

Vitling

VIII

3 175

2 540

-20 %

Merlangius

Vitling

Vb (EU-vatten), VI, XII, XIV

263

213

-19 %

Microstomus kitt & Glyptocephalus cynoglossus

Bergtunga och rödtunga

IIa (EU), Nordsjön (EU)

6 391

5 848

-8,5 %

Molva dypterigia

Birkelånga

Internationella vatten i XII

558

446

-20 %

Nephrops

Havskräfta

IIa (EU), Nordsjön (EU)

17 843

14 315

-19,8 %

Pleuronectes

Rödspätta

VIIa

1 098

878

-20 %

Pleuronectes

Rödspätta

VIIfg

461

420

-8,9 %

Pollachius pollachius

Bleka

VII

13 495

10 796

-20,0 %

Pollachius pollachius

Bleka

VIIIabde

1 482

1 186

-20,0 %

Psetta maxima & Scopthalmus rhombus

Piggvar och slätvar

EU-vatten i IIa och IV

4 642

4 488

-3,3 %

Rajidae

Rockor

IIIa

47

38

-20,0 %

Rajidae

Rockor

EU-vatten i VIa, VIb, VIIa–c och VIIe–k

8 032

6 426

-20,0 %

Rajidae

Rockor

IIa (EU), IV – Nordsjön (EU)

1 256

1 005

-20,0 %

Rajidae

Rockor

VIId

798

638

-20,0 %

Rajidae

Rockor

EU-vatten i VIII, IX

3 420

3 078

-10,0 %

Solea solea

Tunga

VIIa

90

0

-100 %

 * För havsabborre saknas TAC och de siffror i ton som anges utgör uppskattade fångster till följd av fångstbegränsningar och fredningsperioder som tillämpades 2015 och som föreslås för 2016. Här ingår både fritids- och yrkesfiske.

 

Tabell 4: Bestånd som omfattas av sena utlåtanden och pågående förhandlingar

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

TAC-enhet

(Se karta)

Brosme brosme

Lubb

EU-vatten och internationella vatten i V, VI och VII

Clupea

Sill

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VIb och VlaN

Clupea

Sill

VIaS, VIIbc

Gadus morhua

Torsk

Kattegatt

Lepidorhombus

Glasvarar

VII

Lepidorhombus

Glasvarar

VIIIabde

Lophius

Marulkfiskar

IIa (EU), Nordsjön (EU)

Lophius

Marulkfiskar

Vb (EU), VI, XII, XIV

Melanogrammus

Kolja

Vb, VIa

Melanogrammus

Kolja

VIIa

Melanogrammus aeglefinus

Kolja

EU-vatten och internationella vatten i VIb, XII och XIV

Merlangius

Vitling

VIIb–k

Merlangius

Vitling

IX, X, Cecaf 34.1.1 (EU)

Merluccius

Kummel

VIIIc, IX, X, Cecaf 34.1.1 (EU)

Merluccius

Kummel (total TAC i nordliga vatten)

Total TAC i nordliga vatten (IIIa/IIa och IV/Vb, VI, VII, XII och XIV/VIIIabde)

Molva dypterigia

Birkelånga

EU-vatten och internationella vatten i Vb, VI, VII

Molva molva

Långa

IV (EU)

Molva molva

Långa

EU-vatten och internationella vatten i VI, VII, VIII, IX, X, XII och XIV

Nephrops

Havskräfta

VII

Nephrops

Havskräfta

Vb (EU:s och internationella vatten), VI

Nephrops

Havskräfta

IIIa; EU-vatten i delområdena 22–32

Nephrops

Havskräfta

IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

Nephrops

Havskräfta

VIIIabde

Nephrops

Havskräfta

VIIIc

Penaeus

Peneidaräkor

Franska Guyana

Pleuronectes

Rödspätta

VIIde

Pleuronectes

Rödspätta

Kattegatt

Solea solea

Tunga

EU-vatten i IIa och IV

Solea solea

Tunga

VIIe

Solea solea

Tunga

VIId

Solea solea

Tunga

IIIa, IIIbcd (EU)

Solea solea

Tunga

VIIfg

Solea solea

Tunga

VIIIab

Sprattus sprattus

Skarpsill

EU-vatten i IIa och IV

Trachurus

Taggmakrillar

II a, IV a, VI, VII, VIII abde; EU-vatten i V b, XII, XIV

Trachurus

Taggmakrillar

EU-vatten i IVb, IVc och VIId

 

 

Tabell 5: Bestånd för vilka TAC beslutas av ett enskilt medlemsland

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

TAC-enhet

(Se karta)

Ansvarigt medlemsland

Clupea

Sill

VIaS Clyde

Storbritannien och Nordirland

Trachurus

Taggmakrillar

Cecaf (Kanarieöarna)

Spanien

Trachurus

Taggmakrillar

Cecaf (Madeira)

Portugal

Trachurus

Taggmakrillar

X, Cecaf (Azorerna)

Portugal


IP/15/6016

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar