Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia navrhuje rybolovné možnosti na rok 2016 v Atlantickom oceáne a Severnom mori

Brusel 10. november 2015

Európska komisia navrhuje rybolovné kvóty (celkový povolený výlov) na rok 2016 pre Atlantický oceán a Severné more.

Komisia na základe získaných vedeckých odporúčaní navrhuje v prípade 35 populácií zachovanie alebo zvýšenie kvót a v prípade 28 populácií zníženie výlovu.

Návrh na zvýšenie rybolovných možností má za cieľ uľahčiť rybárom prechod na novú povinnosť vylodiť všetky úlovky. Ide o prvý prípad, keď Komisia navrhuje zvýšenie kvót pre všetky druhy rybolovu, na ktoré sa od roku 2016 vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky. Cieľom zvýšenia kvót je poskytnúť rybárom náhradu za vyšší počet rýb, ktoré budú musieť vylodiť. Komisia na základe vedeckých odporúčaní, ktoré bude mať k dispozícii v polovici novembra, navrhne ešte v tom istom mesiace zvýšenie úlovkov, a to aj pre všetky množstvá, ktoré treba vylodiť.

Cieľom Komisie a jedným z pilierov zreformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP) je dosiahnuť, aby sa všetky populácie lovili na udržateľnej úrovni (tzv. maximálny udržateľný výnos). Rybolov na úrovni maximálneho udržateľného výnosu umožňuje odvetviu rybárstva loviť najvyššie možné množstvo morských rýb a súčasne uchovať populácie rýb v dobrom stave. Komisia pri návrhu na dosiahnutie úrovne maximálneho udržateľného výnosu vychádza z vedeckých odporúčaní získaných od Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES). Tento rok boli vydané odporúčania pre 34 populácií.

Karmenu Vella, európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, uviedol: „Sledujem jasný a ambiciózny cieľ – chcem, aby boli všetky populácie čo možno najskôr v dobrom stave a na udržateľnej úrovni. Som rád, že v prípade mnohých populácií rýb môžeme na rok 2016 navrhnúť zvýšenie kvót a napriek tomu dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. Úsilie našich rybárov sa vyplatilo a sme pripravení podporovať ich aj pri prechode na povinnosť vylodiť všetky ulovené ryby. V prípade iných populácií rýb je však nutné kvóty znížiť v záujme ochrany týchto populácií v budúcnosti.

Tento návrh, ktorý predloží komisár Vella, nadobudne platnosť 1. januára 2016 a na decembrovom zasadnutí Rady pre rybárstvo budú o ňom diskutovať ministri členských štátov.

Ide o každoročný návrh na množstvá rýb, ktoré môžu rybári z Európskej únie uloviť v budúcom roku v rámci najdôležitejších komerčných populácií rýb. Vzťahuje sa na populácie rýb, s ktorými hospodári výhradne EÚ, a populácie, s ktorými EÚ hospodári spoločne s tretími krajinami (napríklad s Nórskom), resp. vo svetových oceánoch v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO).

Medzinárodné rokovania o mnohých predmetných populáciách rýb ešte stále prebiehajú; návrh teda v tejto fáze obsahuje len údaje za približne polovicu hodnôt celkového povoleného výlovu (TAC). Údaje sa doplnia hneď po skončení rokovaní s tretími stranami a v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (RFMO).

Podrobnosti návrhu

V prípade niektorých populácií EÚ, ktoré sa už lovia na úrovni maximálneho udržateľného výnosu (napríklad kalkany rodu Lepidorhombus v Severnom mori a stavridry v pyrenejských a západných vodách) Komisia navrhuje zvýšenie hodnôt celkového povoleného výlovu.

Na druhej strane sa stav niektorých populácií v porovnaní s minulým rokom veľmi nezlepšil. Populácie tresky škvrnitej v Írskom mori a Keltskom mori sú aj naďalej v zlom stave. Populácie soley európskej v Írskom mori, východnej časti Lamanšského prielivu a v Biskajskom zálive sú veľmi zraniteľné. V odporúčaniach pre tresku jednoškvrnnú a tresku škvrnitú v Keltskom mori sa na účely dosiahnutia úrovne maximálneho udržateľného výnosu požaduje výrazné zníženie hodnôt celkového povoleného výlovu. Populácia tresky škvrnitej vo vodách západne od Škótska, v prípade ktorej je miera odhadzovania úlovkov mimoriadne vysoká, je stále vážne ohrozená. Aj v prípade severnej populácie morony striebristej sa v odporúčaniach požaduje výrazné zníženie úrovní výlovu. Komisia zahrnula návrhy na hospodárenie s moronou striebristou do svojho návrhu na rok 2016.

V prípade mnohých týchto populácií sú naliehavo potrebné selektívnejšie techniky rybolovu, aby sa mladé ryby neulovili skôr, ako sa stihnú rozmnožiť a doplniť populáciu. To obzvlášť platí o rybolove v Keltskom mori a západných vodách, kde je nutné, aby členské štáty vyvinuli veľké úsilie a aby sa v rámci odvetvia rybolovu zaviedli opatrenia na zlepšenie selektívnosti odporúčané vedcami. Tým sa odvetviu rybolovu navyše uľahčí dosiahnuť súlad s povinnosťou vyložiť všetky úlovky, ktorá sa v nadchádzajúcich rokoch bude vzťahovať na čoraz viac populácií rýb.

V prípade populácií, pri ktorých nie je dosť údajov na riadny odhad ich veľkosti, zodpovedá návrh Komisie odporúčaniam Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) so znížením alebo zvýšením maximálne o 20 %. Na základe minuloročného rozhodnutia Rady o preventívnych zníženiach sa celkový povolený výlov v prípade 26 populácií ponecháva na úrovni z roku 2015.

K niektorým populáciám dostala EÚ vedecké odporúčania len nedávno. Skôr, ako ešte tento rok navrhne hodnotu celkového povoleného výlovu, podrobí tieto odporúčania ďalšej analýze.

V prípade populácií, s ktorými sa hospodári spoločne s tretími krajinami (Nórsko, Faerské ostrovy, Grónsko, Island, Rusko), Európska komisia koncom každého roka rokuje v mene EÚ s týmito krajinami o množstvách rýb, ktoré sa môžu loviť v nasledujúcom roku.

V prípade populácií v medzinárodných vodách a druhov migrujúcich na veľké vzdialenosti (napríklad tuniak) Európska komisia rokuje v mene EÚ o rybolovných kvótach v rámci RFMO. Tieto kvóty sa musia následne previesť do práva EÚ.

Ďalšie informácie:

Podrobnosti o dnešných návrhoch pre Atlantický oceán a Severné more možno nájsť v pripojených tabuľkách.

Celkový povolený výlov (TAC) a kvóty: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Otázky a odpovede k rybolovným možnostiam v Atlantickom oceáne a Severnom mori, ktoré Komisia navrhuje na rok 2016: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6030_en.htm

Otázky a odpovede k zvýšeniu kvót: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6017_en.htm

Vedecké odporúčanie: navrhované hodnoty celkového povoleného výlovu riadne zohľadňujú vedecké odporúčania Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) a Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo (STECF), pozri:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_en.htm

Konzultácie prebehli aj so zainteresovanými stranami na základe konzultačného dokumentu Komisie zo začiatku júna: pozri IP/15/5082

Viacročné plány riadenia:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_en.htm

Mapa rybolovných oblastí:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf


Upozornenie: Nasledujúce tabuľky obsahujú len tie populácie EÚ, s ktorými sa nehospodári spoločne s tretími krajinami.

Tabuľka 1: Populácie, v prípade ktorých sa navrhuje zvýšenie TAC

Vedecký názov

Všeobecný názov

Jednotka TAC

(Pozri mapu)

TAC na rok 2015

TAC na rok 2016 (návrh)

Zmena TAC: 2015 – 2016 (návrh)

Lepidorhombus

kalkany rodu Lepidorhombus

zóna IIa (ES), zóna IV (ES)

2 083

2 639

26,7 %

Lepidorhombus

kalkany rodu Lepidorhombus

zóna Vb (ES), zóna VI

4 129

4 900

18,7 %

Trachurus

stavridy

zóna VIIIc

13 572

17 235

27,0 %

Trachurus

stavridy

zónaIX

59 500

68 583

15,3 %

 

Tabuľka 2: Populácie, v prípade ktorých sa TAC nemení[1]

Vedecký názov

Všeobecný názov

Jednotka TAC

(Pozri mapu)

TAC na rok 2015

TAC na rok 2016 (návrh)

Zmena TAC: 2015 – 2016 (návrh)

Engraulis

Sardela európska

zóna VIIIc, zóna IX, zóna X, oblasť CECAF 34.1.1

9 656

9656

0,0 %

Gadus morhua

treska škvrnitá

zóna Vb, zóna VIa...

0

0

0,0 %

Squalus

ostroň bieloškvrnitý

Všetky TAC

0

0

0,0 %

 [1]Táto tabuľka neobsahuje populácie uvedené v spoločnom vyhlásení Rady a Komisie „K populáciám s obmedzenými konkrétnymi údajmi“ (pozri dokument 5232/14 PECHE 13). TAC pre populácie uvedené v tomto texte, pre ktoré nie je k dispozícii dosť údajov, sa zachovajú počas ďalších štyroch rokov, pokiaľ sa počas daného obdobia výrazne nezmení názor na stav týchto populácií.

 

 Tabuľka 3: Populácie, v prípade ktorých sa navrhuje zníženie TAC

Vedecký názov

Všeobecný názov

Jednotka TAC

(Pozri mapu)

TAC na rok 2015

TAC na rok 2016 (návrh)

Zmena TAC: 2015 – 2016 (návrh)

Argentina silus

striebristka severná

vody ES a medzinárodné vody zón III, IV, VII

4 316

3 453

– 20,0 %

Caproidae

ryby čeľade Caproidae

zóny VI, VII, VIII (ES)

53 296

42 637

– 20,0 %

Clupea

sleď atlantický

zóny VIIg, VIIh VIIj, VIIk

19 198

15 442

– 19,6 %

Clupea

sleď atlantický

zóna VIIa

4 854

4 575

– 5,7 %

Dicentrarchus labrax

morona striebristá*

zóny ICES IVb, IVc, VIIa a VIId – h

2 656

1 449

– 46 %

Gadus morhua

treska škvrnitá

zóny VIIb, VIIc, VIIe – k, VIII, IX, X, oblasť CECAF 34.1.1 (ES)

5 072

3 569

– 29,6 %

Gadus morhua

treska škvrnitá

zóna VIIa

182

146

– 20 %

Limanda limanda a Platichthys flesus

limanda európska a platesa bradavičnatá

vody Únie zón IIa a IV

18 434

14 747 

– 20,0 %

Lepidorhombus

kalkany rodu Lepidorhombus

zóny VIIIc, IX, X, oblasť CECAF 34.1.1 (ES)

1 377

1 013

– 26,4 %

Lophius

čertovité

zóna VII

33 516

29 534

– 11,9 %

Lophius

čertovité

zóny VIIIa, VIIb, VIId. VIIe

8 980

7 914

– 11,9 %

Lophius

čertovité

zóny VIIIc, IX, X, oblasť CECAF 34.1.1

2 987

2 413

– 19,2 %

Melanogrammus

treska jednoškvrnná

zóny VIIb – k, VIII, IX, X, oblasť CECAF 34.1.1 (ES)

8 342

6 078

– 27,1

Merlangius

treska merlang

zóna VIII

3 175

2 540

– 20 %

Merlangius

treska merlang

zóny Vb (vody ES), VI, XII, XIV

263

213

– 19 %

Microstomus kitt a Glyptocephalus cynoglossus

kambala malohlavá a platesa červená

zóna IIa (ES), Severné more (ES)

6 391

5848

– 8,5 %

Molva dypterigia

mieň modrý

medzinárodné vody zóny XII

558

446

– 20 %

Nephrops

homár štíhly

zóna IIa (ES), Severné more (ES)

17 843

14 315

– 19,8 %

Pleuronectes

platesa veľká

zóna VIIa

1 098

878

– 20 %

Pleuronectes

platesa veľká

zóny VIIf, VIIg

461

420

– 8,9 %

Pollachius pollachius

treska žltkavá

zóna VII

13 495

10 796

– 20,0 %

Pollachius pollachius

treska žltkavá

zóny VIIIa, VIIb, VIId, VIIe

1 482

1 186

– 20,0 %

Psetta maxima a Scopthalmus rhombus

kalkan veľký a kalkan hladký

vody Únie zón IIa a IV

4 642

4 488

–3,3 %

Rajidae

rajovité

zóna IIIa

47

38

– 20,0 %

Rajidae

rajovité

vody Únie zón VIa, VIb, VIIa – c a VIIe – k

8 032

6 426

– 20,0 %

Rajidae

rajovité

zóny IIa (ES), IV – Severné more (ES)

1 256

1 005

– 20,0 %

Rajidae

rajovité

zóna VIId

798

638

– 20,0 %

Rajidae

rajovité

vody ES zón VIII, IX

3 420

3 078

– 10,0 %

Solea solea

solea európska

zóna VIIa

90

0

– 100 %

 *V prípade morony striebristej neexistuje TAC; namiesto toho sa uvádza tonáž odhadovaných úlovkov v dôsledku obmedzení výlovu a zákazov rybolovu platných v roku 2015 a navrhovaných na rok 2016. ktoré zahŕňajú rekreačné rybárstvo aj komerčný rybolov.

 

Tabuľka 4: Populácie, v prípade ktorých sa odporúčanie predloží neskôr alebo o ktorých prebiehajú rokovania

Vedecký názov

Všeobecný názov

Jednotka TAC

(Pozri mapu)

Brosme brosme

mieň lemovaný

vody Únie a medzinárodné vody zón V, VI a VII

Clupea

sleď atlantický

vody Únie a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

Clupea

sleď atlantický

zóny VIaS, VIIbc

Gadus morhua

treska škvrnitá

Kattegat

Lepidorhombus

kalkany rodu Lepidorhombus

zóna VII

Lepidorhombus

kalkany rodu Lepidorhombus

zóny VIIIa, VIIb, VIId, VIIe

Lophius

čertovité

zóna IIa (ES), Severné more (ES)

Lophius

čertovité

zóny Vb (ES), VI, XII, XIV

Melanogrammus

treska jednoškvrnná

zóny Vb, VIa

Melanogrammus

treska jednoškvrnná

zóna VIIa

Melanogrammus aeglefinus

treska jednoškvrnná

vody Únie a medzinárodné vody zón VIb, XII, XIV

Merlangius

treska merlang

zóny VIIb – k

Merlangius

treska merlang

zóny IX, X, oblasť CECAF 34.1.1 (ES)

Merluccius

merlúza európska

zóny VIIIc, IX, X, oblasť CECAF 34.1.1 (ES)

Merluccius

merlúza európska (súhrnný TAC v severných vodách)

súhrnný TAC v severných vodách (zóny IIIa/IIa a IV/Vb, VI, VII, XII a XIV/VIIIabde)

Molva dypterigia

mieň modrý

vody EÚ a medzinárodné vody zón Vb, VI, VII

Molva molva

mieň veľký

zóna IV (ES)

Molva molva

mieň veľký

vody ES a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

Nephrops

homár štíhly

zóna VII

Nephrops

homár štíhly

zóny Vb (vody EÚ a medzinárodné vody), VI

Nephrops

homár štíhly

zóna IIIa; vody Únie podoblastí 22 – 32

Nephrops

homár štíhly

zóny IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1

Nephrops

homár štíhly

zóny VIIIa, VIIb, VIId, VIIe

Nephrops

homár štíhly

zóna VIIIc

Penaeus

krevety rodu Penaeus

Francúzska Guyana

Pleuronectes

platesa veľká

zóny VIId, VIIe

Pleuronectes

platesa veľká

Kattegat

Solea solea

solea európska

vody Únie zón IIa a IV

Solea solea

solea európska

zóna VIIe

Solea solea

solea európska

zóna VIId

Solea solea

solea európska

zóny IIIa, IIIbcd (ES)

Solea solea

solea európska

zóny VIIf, VIIg

Solea solea

solea európska

zóny VIIIa, VIIIb

Sprattus sprattus

šprota severná

vody Únie zón IIa a IV

Trachurus

stavridy

zóny IIa, IVa, VI, VII, VIIIabde; vody ES zón Vb, XII, XIV

Trachurus

stavridy

vody Únie zón IVb, IVc a VIId

 

 

Tabuľka 5: Populácie, v prípade ktorých určujú TAC jednotlivé členské štáty

Vedecký názov

Všeobecný názov

Jednotka TAC

(Pozri mapu)

Zodpovedný členský štát

Clupea

sleď atlantický

zóna VIaS (Clyde)

Spojené kráľovstvo

Trachurus

stavridy

oblasť CECAF (Kanárske ostrovy)

Španielsko

Trachurus

stavridy

oblasť CECAF (Madeira)

Portugalsko

Trachurus

stavridy

zóna X, oblasť CECAF (Azorské ostrovy)

Portugalsko

 


IP/15/6016

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar