Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja proponuje uprawnienia do połowów na 2016 r. na Atlantyku i Morzu Północnym

Bruksela, 10 listopada 2015

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przedstawia wniosek określający kwoty połowowe, tj. limity całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) na rok 2016 na Atlantyku i Morzu Północnym

Komisja proponuje zwiększenie lub utrzymanie poziomu kwot dla 35 stad oraz zmniejszenie połowów w odniesieniu do 28 stad w oparciu o aktualne opinie naukowe.

Komisja przewiduje tym razem zwiększenie uprawnień do połowów w celu ułatwienia rybakom wdrożenia nowego obowiązku wyładunku wszystkich złowionych ryb. Komisja proponuje po raz pierwszy tzw. zwiększenia kwot dla wszystkich łowisk, które w 2016 r. zostaną objęte obowiązkiem wyładunku. Te dodatkowe kwoty mają zrekompensować rybakom obowiązek wyładunku dodatkowych ryb. Komisja zasięgnie dodatkowej opinii do połowy listopada, aby na tej podstawie jeszcze przed końcem tego miesiąca zaproponować zwiększenie kwot, tzw. quota „top ups” z uwzględnieniem wszystkich połowów objętych obowiązkiem wyładunku.

Celem Komisji i jednym z filarów zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) jest doprowadzenie do tego, aby wszystkie stada poławiane były na poziomach zapewniających zrównoważenie, z poszanowaniem maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Utrzymanie połowów na maksymalnym podtrzymywalnym poziomie pozwala branży rybackiej na pozyskanie największej ilości ryb przy zachowaniu zdrowych stad. Komisja opiera propozycje służące zachowaniu stad w stanie gwarantującym maksymalny podtrzymywalny połów na opinii naukowej Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES). Tegoroczne opinie naukowe obejmowały 34 stada.

Karmenu Vella, europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedział: Nasz cel jest prosty, ale ambitny: chcemy jak najszybciej doprowadzić wszystkie stada ryb do zdrowego poziomu zapewniającego zrównoważenie. Cieszy mnie, że możemy sobie pozwolić na zwiększenie kwot dla tylu stad, nie naruszając maksymalnego podtrzymywalnego połowu na rok 2016. Wysiłki rybaków unijnych nie poszły na marne, a my ze swojej strony będziemy ich w dalszym ciągu wspierać we wdrażaniu obowiązkowego wyładunku wszystkich złowionych ryb. Konieczne okazało się jednak zredukowanie niektórych kwot w trosce o przetrwanie stad [zagrożonych ryb].

Wniosek przedstawiony przez komisarza Vellę zostanie poddany dyskusji na forum właściwych ministrów państw członkowskich na grudniowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Jest to coroczny wniosek dotyczący ilości ryb, jakie będą mogli w przyszłym roku odłowić rybacy UE z głównych stad ryb poławianych na skalę przemysłową. Dotyczy on zarówno stad zarządzanych wyłącznie przez UE, jak i stad zarządzanych wraz z państwami trzecimi, takimi jak Norwegia, czy też za pośrednictwem regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) na światowych oceanach.

Międzynarodowe negocjacje dotyczące wielu spośród tych stad są wciąż w toku. W związku z powyższym, na tym etapie, niniejszy wniosek zawiera wyłącznie dane liczbowe dla około połowy TAC. Zostanie on uzupełniony po zakończeniu negocjacji z państwami trzecimi i właściwymi organizacjami regionalnymi (RFMO).

Szczegóły wniosku

W przypadku niektórych stad unijnych utrzymujących się na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu, takich jak stado smuklic w wodach Morza Północnego i ostroboka na wodach zachodnich i Półwyspu Iberyjskiego, Komisja proponuje zwiększenie kwot.

Stan pewnych stad nie uległ jednak od ostatniego roku znacznej poprawie. Kondycja stad dorsza atlantyckiego w Morzu Irlandzkim i Morzu Celtyckim jest nadal zła. Stada soli w takich wodach jak Morze Irlandzkie, obszar wschodni kanału La Manche i Zatoka Biskajska są szczególnie wrażliwe. Według opinii naukowych dotyczących plamiaka i dorsza atlantyckiego w Morzu Celtyckim konieczne jest znaczne obniżenie kwot (TAC), aby można było doprowadzić stada do poziomu maksymalnego podtrzymywalnego połowu. Wciąż zagrożone wyczerpaniem jest stado dorsza atlantyckiego w wodach na zachód od Szkocji ze względu na ogromne ilości odrzutów. Opinie dotyczące północnego stada labraksa również mówią o potrzebie znacznego ograniczenia połowów. Komisja uwzględnia środki zarządzania połowami labraksa w roku 2016 w dzisiejszym wniosku.

W odniesieniu do wielu z wymienionych stad pilnie potrzebne są bardziej selektywne techniki połowowe, pozwalające zapobiec połowom młodych ryb,zanim te ostatnie zdołają się rozmnożyć i uzupełnić stado. Jest to szczególnie pilne w odniesieniu do połowów w Morzu Celtyckim i w wodach zachodnich, w odniesieniu do których naukowcy zalecają państwom członkowskim i branży rybackiej podjęcie znacznych wysiłków w celu wdrożenia środków w zakresie selektywności. Działania te pomogą również sektorowi rybołówstwa w wypełnieniu obowiązku wyładunku wszystkich połowów, który będzie w najbliższych latach obejmował coraz więcej stad.

W odniesieniu do stad, których wielkości nie da się oszacować ze względu na niewystarczającą jakość dostępnych danych, wniosek Komisji odpowiada opinii Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES), która zaleca stosowne zwiększenia lub zmniejszenia odpowiednich kwot, nie większe niż o 20 %. W następstwie ubiegłorocznej decyzji Rady w sprawie ograniczeń przezornościowych, dla 26 takich stad proponuje się TAC na takim samym poziomie jak w 2015 r.

Opinie naukowe dotyczące pewnej liczby stad unijnych wpłynęły do Komisji dopiero niedawno. Wymagają one dalszej analizy przed zaproponowaniem przez Komisję stosownych TAC późną jesienią.

W odniesieniu do stad eksploatowanych wspólnie z państwami trzecimi (Norwegią, Wyspami Owczymi, Grenlandią, Islandią, Rosją) Komisja Europejska, w imieniu UE, negocjuje pod koniec każdego roku ilości ryb, które będą poławiane w następnym roku.

W przypadku stad w wodach międzynarodowych i w odniesieniu do gatunków masowo migrujących, takich jak tuńczyk, Komisja Europejska, reprezentująca UE, prowadzi negocjacje dotyczące uprawnień do połowów w ramach regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem. Uprawnienia te należy następnie wprowadzić do prawa Unii Europejskiej.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje dotyczące dzisiejszych wniosków w odniesieniu do Atlantyku i Morza Północnego można znaleźć w załączonych tabelach.

TAC i kwoty: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_pl.htm

Najczęstsze pytania nt. wniosku Komisji określającego uprawnienia do połowów na 2016 r. na Atlantyku i Morzu Północnym: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6030_en.htm

Najczęstsze pytania o zwiększenia kwot: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6017_en.htm

Opinia naukowa: Limity połowowe zostały zaproponowane z uwzględnieniem opinii naukowej Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) oraz Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF), zob.

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_pl.htm

Przeprowadzono również konsultacje z zainteresowanymi stronami na podstawie dokumentu konsultacyjnego Komisji przyjętego z początkiem czerwca: zob. IP/15/5082

Wieloletnie plany zarządzania:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_pl.htm

Mapa obszarów połowowych:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf

Uwaga: w tabelach poniżej wymieniono wyłącznie stada UE, które nie są eksploatowane wspólnie z państwami trzecimi.

Tabela 1: Stada, wobec których proponuje się zwiększenie TAC

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

Obszar, którego dotyczy TAC

(Zob. mapę obszarów połowowych)

TAC w 2015 r.

TAC na 2016 r. (wniosek)

Proponowana zmiana TAC: 2015 – 2016 (wniosek)

Lepidorhombus

Smuklice

IIa (EC), IV (EC)

2083

2639

26,7%

Lepidorhombus

Smuklice

Vb(EC), VI,

4129

4900

18,7%

Trachurus

Ostrobok

VIIIc

13572

17235

27,0%

Trachurus

Ostrobok

IX

59500

68583

15,3%

 

Tabela 2: Stada, wobec których TAC nie ulega zmianie[1]

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

Obszar, którego dotyczy TAC

(Zob. mapę obszarów połowowych)

TAC w 2015 r.

TAC na 2016 r. (wniosek)

Proponowana zmiana TAC: 2015 – 2016 (wniosek)

Engraulis

Sardela

IX,X, obszar CECAF 34.1.1.

9656

9656

0,0 %

Reinhardtius hippoglossoides

Dorsz

VIa, Vb…

0

0

0,0 %

Squalus

Koleń

Wszystkie kwoty (TAC)

0

0

0,0 %

[1]Tabela ta nie obejmuje stad ujętych we wspólnym oświadczeniu Rady i Komisji „Konkretne stada, w odniesieniu do których dostępne są ograniczone dane” (zob. dokument Rady PECHE 13, 5232/14). TAC w odniesieniu do stad, dla których dostępne są ograniczone dane, określonych w tym oświadczeniu, zostaną utrzymane przez następne 4 lata, chyba że wiedza na temat stanu któregokolwiek z tych stad ulegnie znacznej zmianie w tym okresie.


Tabela 3: Stada, wobec których proponuje się zmniejszenie TAC

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

Obszar, którego dotyczy TAC

(Zob. mapę obszarów połowowych)

TAC w 2015 r.

TAC na 2016 r. (wniosek)

Proponowana zmiana TAC: 2015 – 2016 (wniosek)

Deania calcea

Argentyna wielka

V,VI,VII WE + wody międzynarodowe

4316

3453

-20,0 %

Pleuronectes platessa

Kaprosz

VI, VII, VIII WE

53296

42637

-20,0 %

Clupea

Śledź atlantycki

VIIg, h, j, k

19198

15442

-19,6 %

Clupea

Śledź atlantycki

Obszar VIIa

4854

4575

-5,7 %

Apogonidae

Labraks*

IVb i c, VIIa oraz VIId–h

2656

1449

-46 %

Reinhardtius hippoglossoides

Dorsz atlantycki

VIIb,c,e-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (WE)

5072

3569

-29,6 %

Reinhardtius hippoglossoides

Dorsz atlantycki

Obszar VIIa

182

146

-20 %

Limanda limanda oraz Platichthys flesus

Zimnica oraz stornia

Wody Unii obszarów IIa oraz IV

18434

14747  

-20,0 %

Lepidorhombus

Smuklice

VIIIc,IX, X, CECAF34.1.1(WE)

1377

1013

-26,4 %

Lophius

Żabnicowate

VII

33516

29534

-11,9 %

Lophius

Żabnicowate

VIIIa, b, d, e

8980

7914

-11,9 %

Lophius

Żabnicowate

VIIIc, IX, X, obszar CECAF 34.1.1

2987

2413

-19,2 %

Melanogrammus

Plamiak

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (WE)

8342

6078

-27,1

Merlangius

Witlinek

VIII

3175

2540

-20 %

Merlangius

Witlinek

Vb (wody WE), VI, XII, XIV

263

213

-19 %

Microstomus kitt oraz Glyptocephalus cynoglossus

Złocica i szkarłacica

IIa (WE), Morze Północne (WE)

6391

5848

-8,5 %

Molva dypterigia

Molwa niebieska

wody międzynarodowe obszaru XII

558

446

-20 %

Homarzec

Homarzec

IIa (WE), Morze Północne (WE)

17843

14315

-19,8 %

Pleuronectes

Gładzica

Obszar VIIa

1098

878

-20 %

Pleuronectes

Gładzica

VIIf, g

461

420

-8,9 %

Pollachius pollachius

Rdzawiec

VII

13495

10796

-20,0 %

Pollachius pollachius

Rdzawiec

VIIIa, b, d, e

1482

1186

-20,0 %

Psetta maxima i Scopthalmus rhombus

Turot oraz nagład

Wody Unii obszarów IIa oraz IV

4642

4488

-3,3 %

DGS

Rajokształtne

obszar IIIa

47

38

-20,0 %

DGS

Rajokształtne

Wody Unii obszarów VIa, VIb, VIIa–c oraz VIIe–k

8032

6426

-20,0 %

DGS

Rajokształtne

IIa (WE), IV - Morze Północne (WE)

1256

1005

-20,0 %

DGS

Rajokształtne

Obszar VIId

798

638

-20,0 %

DGS

Rajokształtne

wody WE obszarów VIII, IX

3420

3078

-10,0 %

Caproidae

Sola

Obszar VIIa

90

0

-100 %

 *Wobec braku TAC, do labraksa odnoszą się podane w tonach szacunkowe połowy po uwzględnieniu limitów połowowych i zamknięć łowisk zastosowanych w roku 2015 i proponowanych na rok 2016. Uwzględniono zarówno połowy rekreacyjne, jak i przemysłowe.

 

Tabela 4: Stada, w odniesieniu do których opinia była opóźniona lub prowadzone są negocjacje

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

Obszar, którego dotyczy TAC

(Zob. mapę obszarów połowowych)

Urophycis tenuis

Brosma

Wody Unii i wody międzynarodowe obszarów V, VI i VII

Clupea

Śledź atlantycki

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VIb i VIaN

Clupea

Śledź  

VIaS, VIIbc

Gadus morhua

Dorsz atlantycki

Cieśnina Kattegat

Lepidorhombus

Smuklice

VII

Lepidorhombus

Smuklice

VIIIa, b, d, e

Lophius

Żabnicowate

IIa (WE), Morze Północne (WE)

Lophius

Żabnicowate

Vb (WE), VI, XII, XIV

Melanogrammus

Plamiak

Vb,VIa

Melanogrammus

Plamiak

Obszar VIIa

Karmazynynowate (gdzie indziej nieokreślone) RED (*) Sebastes spp.

Plamiak

Wody UE i wody międzynarodowe obszarów VIb, XII i XIV

Merlangius

Witlinek

VIIb–k

Merlangius

Witlinek

IX, X, CECAF 34.1.1.(UE)

Merluccius

Morszczuk europejski

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (WE)

Merluccius

Morszczuk (całkowity TAC północny)

całkowity TAC północny (IIIa / IIa i IV / Vb, VI, VII, XII i XIV / VIIIabde)

Molva dypterigia

Molwa niebieska

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów Vb, VI i VII

Molva molva

Molwa

IV(WE)

Molva molva

Molwa

Wody WE i wody międzynarodowe obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV

Nephrops

Homarzec

VII

Nephrops

Homarzec

Vb (wody UE i wody międzynarodowe), VI

Nephrops

Homarzec

obszar IIIa; Wody Unii podrejonów 22-32

Nephrops

Homarzec

IX i X; Wody WE CECAF 34.1.1

Nephrops

Homarzec

VIIIa, b, d, e

Nephrops

Homarzec

Obszar VIIIc

Penaeus:

Krewetki „Penaeus”

Gujana Francuska

Pleuronectes

Gładzica

VIId, e

Pleuronectes

Gładzica

Cieśnina Kattegat

Caproidae

Sola

Wody Unii obszarów IIa oraz IV

Caproidae

Sola

Obszar VIIe

Caproidae

Sola

Obszar VIId

Caproidae

Sola

IIIa, IIIbcd (WE)

Caproidae

Sola

VIIf, g

Caproidae

Sola

VIIIa, b

Solea spp.

Szprot

Wody Unii obszarów IIa oraz IV

Trachurus

Ostrobok

IIa, IVa, VI, VII, VIIIabde; wody WE obszarów Vb, XII, XIV

Trachurus

Ostrobok

Wody Unii obszarów IVb, IVc oraz VIId

 

Tabela 5: Stada, dla których TAC są określane przez poszczególne państwa członkowskie

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

Obszar, którego dotyczy TAC

(Zob. mapę obszarów połowowych)

Odpowiedzialne państwo członkowskie

Clupea

Śledź atlantycki

VIaS Clyde

Wielka Brytania

Trachurus

Ostrobok

CECAF (Wyspy Kanaryjskie)

Hiszpania

Trachurus

Ostrobok

CECAF (Madera)

Portugalia

Trachurus

Ostrobok

X, CECAF (Azory)

Portugalia


IP/15/6016

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar