Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията представя предложение за възможностите за риболов през 2016 г. в Атлантическия океан и Северно море

Брюксел, 10 ноември 2015 r.

Европейската комисия представя предложение за квотите за риболов (общ допустим улов) за 2016 г. за Атлантическия океан и Северно море.

Комисията предлага да се запазят или увеличат квотите за 35 запаса и да се намали уловът за 28 запаса въз основа на получените научни становища.

Комисията предлага увеличение на възможностите за риболов, за да подпомогне рибарите при прехода към новото задължение за разтоварване на сушата на целия улов. Това е първият път, когато Комисията предлага да се допълнят квотите за всички видове риболов, които подлежат на задължението за разтоварване от 2016 г. нататък. Целта на тези допълнителни квоти е да се компенсират рибарите за допълнителните количества риба, които ще трябва да разтоварват. По-късно този месец въз основа на научните становища, които ще бъдат получени до средата на ноември, Комисията ще предложи увеличаването на улова, включващо всички количества, които трябва да се разтоварват.

Целта на Комисията и един от основните стълбове на реформираната обща политика в областта на рибарството (ОПОР) е риболовът за всички запаси да се осъществява на устойчиви равнища, съобразени с максималния устойчив улов. Риболовът на равнища в съответствие с максималния устойчив улов позволява на риболовната промишленост да лови възможно най-големи количества риба от морето, като същевременно се запазва доброто състояние на рибните запаси. Комисията предлага привеждане на запасите до подобни равнища въз основа на научни становища, получени от Международния съвет за изследване на морето (ICES). Тази година бяха получени становища за 34 запаса.

Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, заяви: „Моята цел е ясна и амбициозна:искам да приведем всички запаси в добро и устойчиво състояние възможно най-скоро.Радвам се, че за редица рибни запаси можем да предложим увеличение на квотите и да постигнем максимален устойчив улов през 2016 г.Усилията на нашите рибари дават резултат и ние ще ги подкрепим и в прехода към задължението за разтоварване на целия улов на риба на сушата.За други рибни запаси обаче количествата трябва да се намалят, за да гарантираме тяхното бъдеще“.

Настоящото предложение ще бъде представено от комисар Вела и обсъдено от министрите на държавите от ЕС на заседанието на Съвета по рибарство през декември. То ще започне да се прилага от 1 януари 2016 г.

Представеното днес предложение е годишното предложение за количеството риба от основните търговски рибни запаси, което може да бъде уловено през следващата година от рибарите в Европейския съюз. То обхваща запасите, управлявани само от ЕС, и запасите, управляваните заедно с държави извън Съюза, като Норвегия, или чрез регионални организации за управление на рибарството в световния океан.

Международните преговори за много от запасите все още продължават. Поради това на този етап предложението съдържа данни само за около половината от общия допустим улов (ОДУ). То ще бъде завършено след приключване на преговорите със страните извън ЕС и с регионалните организации за управление на рибарството.

Какво включва предложението

За някои запаси, които вече са на равнища, съобразени с максималния устойчив улов, като запасите на мегрим в Северно море и на сафрид във водите около Иберийския полуостров и в западните води, Комисията предлага да се увеличи ОДУ.

В същото време при някои запаси не се забелязва значително подобрение в сравнение с миналата година. Запасите от атлантическа треска в Ирландско море и в Келтско море продължават да са в лошо състояние. Запасите от морски език в някои райони, като Ирландско море, Източен Ламанш и Бискайския залив, са много уязвими. В становищата за запасите от пикша и атлантическа треска в Келтско море се настоява за значително намаляване на ОДУ, така че те да бъдат възстановени на равнища, съобразени с максималния устойчив улов. Атлантическата треска във водите на запад от Шотландия, която е обект на изключително високи нива на изхвърляне на улова, все още е сериозно застрашена. В становището за северния запас от лаврак също се призовава за значително намаляване на улова. В своето предложение Комисията е включила предложения за управление на лаврака през 2016 г.

По отношение на много от тези запаси се налага спешно въвеждане на още по-селективни риболовни техники, така че да не се допуска улов на млади екземпляри преди тяхното възпроизвеждане и попълването на запасите. Особено спешен е случаят с риболова в Келтско море и в западните води, където са необходими значителни усилия от страна на държавите членки и риболовната промишленост за прилагане на мерките за селективност, препоръчани от учените. Тези мерки също така ще помогнат на риболовния отрасъл да изпълнява задължението за разтоварване на целия улов на сушата, което ще се прилага за все повече запаси през идните години.

За запасите, за които наличните данни не позволяват точна оценка на техния размер, предложението на Комисията е съобразено със становището на Международния съвет за изследване на морето (ICES), като намаленията или увеличенията са максимум 20%. Съгласно решение на Съвета от миналата година относно предпазните намаления се предлага ОДУ за 26 от тези запаси да се запази на равнищата от 2015 г.

За ограничен брой запаси във водите на ЕС Комисията получи научните становища едва наскоро. Становищата ще бъдат анализирани допълнително, преди Комисията да предложи стойности за ОДУ по-късно през есента.

За рибните запаси, споделени със страни извън ЕС (Норвегия, Фарьорските острови, Гренландия, Исландия, Русия), към края на всяка година Европейската комисия преговаря от името на ЕС за количествата риба, които могат да бъдат уловени през следващата година.

За запасите в международни води и за далекомигриращите видове, например риба тон, Европейската комисия договаря от името на ЕС квотите за риболов в рамките на регионалните организации за управление на рибарството. След това те трябва да бъдат включени в правото на ЕС.

За повече информация:

Вижте приложените таблици за подробности относно днешното предложение за Атлантическия океан и Северно море

ОДУ и квоти: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Въпроси и отговори във връзка с предложението на Комисията за възможностите за риболов през 2016 г. в Атлантическия океан и Северно море: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6030_en.htm

Въпроси и отговори за допълването на квотите: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6017_en.htm

Научни становища – предложените равнища на ОДУ са съобразени с научните становища на Международния съвет за изследване на морето (ICES) и на Научно-техническия и икономически комитет по рибарство (НТИКР):

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_en.htm

Проведена е и консултация със заинтересованите лица: [IP/15/5082]

Многогодишни планове за управление:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_en.htm

Карта на риболовните зони:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf

Забележка: в таблиците по-долу са включени само запасите на ЕС, които не са споделени с други страни.

Таблица 1: Запаси, за които се предлага увеличение на ОДУ

Научно наименование

Общоприето наименование

Участък, за който се отнася ОДУ

(вж. картата)

ОДУ през 2015 г.

ОДУ през 2016 г. (предложение)

Промяна в ОДУ: 2015 – 2016 г. (предложение)

Lepidorhombus

Мегрим

IIa (ЕС), IV (ЕС)

2083

2639

26,7%

Lepidorhombus

Мегрим

Vb (ЕС), VI

4129

4900

18,7%

Trachurus

Сафрид

VIIIc

13572

17235

27,0%

Trachurus

Сафрид

IX

59500

68583

15,3%

  

Таблица 2: Запаси без промяна на ОДУ[1]

Научно наименование

Общоприето наименование

Участък, за който се отнася ОДУ

(вж. картата)

ОДУ през 2015 г.

ОДУ през 2016 г. (предложение)

Промяна в ОДУ: 2015 – 2016 г. (предложение)

Engraulis

Хамсия

IX, X, CECAF 34.1.1

9656

9656

0,0%

Gadus morhua

Атлантическа треска

VIa, Vb…

0

0

0,0%

Squalus

Черноморска бодлива акула

Целият ОДУ

0

0

0,0%

 [1]В таблицата не са включени запасите, посочени в Съвместното изявление на Съвета и на Комисията по отношение на определени запаси, за които има ограничена информация (вж. документ PECHE 13, 5232/14 на Съвета ). ОДУ за включените в това изявление запаси, за които има ограничена информация, ще се запази за още 4 години, освен ако през този период становището за състоянието на тези запаси претърпи съществена промяна.

 

Таблица 3: Запаси, за които се предлага намаление на ОДУ

Научно наименование

Общоприето наименование

Участък, за който се отнася ОДУ

(вж. картата)

ОДУ през 2015 г.

ОДУ през 2016 г. (предложение)

Промяна в ОДУ: 2015 – 2016 г. (предложение)

Argentina silus

Атлантическа аргентина

V,VI,VII EС + международни води

4316

3453

-20,0%

Caproidae

Капрова риба

VI, VII, VIII, IX ЕС

53296

42637

-20,0%

Clupea

Херинга

VIIghjk

19198

15442

-19,6%

Clupea

Херинга

VIIa

4854

4575

-5,7%

Dicentrarchus labrax

Лавpак*

IVb и c, VIIa и VIId – h

2656

1449

-46%

Gadus morhua

Атлантическа треска

VIIb,c,e – k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EС)

5072

3569

-29,6%

Gadus morhua

Атлантическа треска

VIIa

182

146

-20%

Limanda limanda и Platichthys flesus

Лиманда и писия

води на Съюза от IIa и IV

18434

14747  

-20,0%

Lepidorhombus

Мегрим

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1(EС)

1377

1013

-26,4%

Lophius

Морски дявол

VII

33516

29534

-11,9%

Lophius

Морски дявол

VIIIabde

8980

7914

-11,9%

Lophius

Морски дявол

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

2987

2413

-19,2%

Melanogrammus

Пикша

VIIb – k, VIII, IX, X, CЕCAF 34.1.1 (ЕС)

8342

6078

-27,1

Merlangius

Меджид

VIII

3175

2540

-20%

Merlangius

Меджид

Vb (води на ЕС), VI, XII, XIV

263

213

-19%

Microstomus kitt и Glyptocephalus cynoglossus

Малоуста писия и червена писия

IIa (EC), Северно море (EC)

6391

5848

-8,5%

Molva dypterigia

Синя молва

международни води от XII

558

446

-20%

Nephrops

Норвежки омар

IIa (EC), Северно море (EC)

17843

14315

-19,8%

Pleuronectes

Морска писия

VIIa

1098

878

-20%

Pleuronectes

Морска писия

VIIfg

461

420

-8,9%

Pollachius pollachius

Сребриста сайда

VII

13495

10796

-20,0%

Pollachius pollachius

Сребриста сайда

VIIIabde

1482

1186

-20,0%

Psetta maxima и Scopthalmus rhombus

Калкан и средиземноморски калкан

води на Съюза от IIa и IV

4642

4488

-3,3%

Rajidae

Морски лисици

IIIa

47

38

-20,0%

Rajidae

Морски лисици

води на Съюза от зони VIa, VIb, VIIa – c и VIIe – k

8032

6426

-20,0%

Rajidae

Морски лисици

IIa (EC), IV – Северно море (EC)

1256

1005

-20,0%

Rajidae

Морски лисици

VIId

798

638

-20,0%

Rajidae

Морски лисици

води на ЕС от VIII и IX

3420

3078

-10,0%

Solea solea

Обикновен морски език

VIIa

90

0

-100%

 * За лаврак няма ОДУ. Посочените количества са очакваният улов, като се вземат предвид ограниченията на улова и забраните, които са прилагани през 2015 г. и които са предложени за 2016 г. Те включват както любителския, така и стопанския риболов.

 

Таблица 4: Запаси, за които по-късно се очаква научно становище или се водят преговори

Научно наименование

Общоприето наименование

Участък, за който се отнася ОДУ

(вж. картата)

Brosme brosme

Менек

води на Съюза и международни води от зони V, VI и VII

Clupea

Херинга

води на Съюза и международни води от Vb, VIb и VIaN

Clupea

Херинга

VIaS, VIIbc

Gadus morhua

Атлантическа треска

Категат

Lepidorhombus

Мегрим

VII

Lepidorhombus

Мегрим

VIIIabde

Lophius

Морски дявол

IIa (EC), Северно море (EC)

Lophius

Морски дявол

Vb (ЕС), VI, XII, XIV

Melanogrammus

Пикша

Vb, VIa

Melanogrammus

Пикша

VIIa

Melanogrammus aeglefinus

Пикша

води на Съюза и международни води от VIb, XII и XIV

Merlangius

Меджид

VIIb – k

Merlangius

Меджид

IX, X, CECAF 34.1.1.(ЕС)

Merluccius

Мерлуза

VIIIc, IX, X, CЕСAF 34.1.1 (ЕС)

Merluccius

Мерлуза (общ ОДУ в северните води)

Общ ОДУ в северните води (IIIa / IIa и IV/Vb, VI, VII, XII и XIV/VIIIabde)

Molva dypterigia

Синя молва

Води на ЕС и международни води от Vb, VI, VII

Molva molva

Молва

IV (EC)

Molva molva

Молва

Води на ЕС и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

Nephrops

Норвежки омар

VII

Nephrops

Норвежки омар

Vb (ЕС и международни води), VI

Nephrops

Норвежки омар

IIIa, води на Съюза от подучастъци 22 – 32

Nephrops

Норвежки омар

IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

Nephrops

Норвежки омар

VIIIabde

Nephrops

Норвежки омар

VIIIc

Penaeus

Скариди от рода Penaeus

Френска Гвиана

Pleuronectes

Морска писия

VIIde

Pleuronectes

Морска писия

Категат

Solea solea

Обикновен морски език

води на Съюза от IIa и IV

Solea solea

Обикновен морски език

VIIe

Solea solea

Обикновен морски език

VIId

Solea solea

Обикновен морски език

IIIa, IIIbcd (ЕС)

Solea solea

Обикновен морски език

VIIfg

Solea solea

Обикновен морски език

VIIIab

Sprattus sprattus

Цаца

води на Съюза от IIa и IV

Trachurus

Сафрид

IIa, IVa, VI, VII, VIIIabde, води на ЕС от Vb, XII, XIV

Trachurus

Сафрид

води на Съюза от зони IVb, IVc и VIId

 

Таблица 5: Запаси, за които определянето на ОДУ е делегирано на отделни държави членки

Научно наименование

Общоприето наименование

Участък, за който се отнася ОДУ

(вж. картата)

Отговорна държава

Clupea

Херинга

VIaS Clyde

Обединено кралство

Trachurus

Сафрид

CECAF (Канарски острови)

Испания

Trachurus

Сафрид

CECAF (Мадейра)

Португалия

Trachurus

Сафрид

X, CECAF(Азорски острови)

Португалия


IP/15/6016

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar