Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Junckerkommissionens andra arbetsprogram: Håll kvar fokus och genomför de tio prioriteringarna

Strasbourg den 27 oktober 2015

Junckerkommissionens andra arbetsprogram: Håll kvar fokus och genomför de tio prioriteringarna

Den 27 oktober antog Europeiska kommissionen sitt arbetsprogram för 2016, Junckerkommissionens andra, där kommissionen fortsätter att satsa på sina tio prioriteringar i de politiska riktlinjerna. Förberedelserna inför det här arbetsprogrammet inleddes med kommissionsordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i Europeiska unionen i Europaparlamentet den 9 september och den avsiktsförklaring som han och kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans samma dag lämnade till Europaparlamentets talman och rådets ordförande. Arbetsprogrammet bygger på en konstruktiv dialog med Europaparlamentet och rådet för att bidra till snabba och effektiva resultat på de viktigaste områdena.

– För ett år sen gjorde den här kommissionen en nystart och åtog sig att fokusera på de stora frågorna där folk förväntar sig att EU ska agera. I dag tar vi nästa steg för att nå resultat om de här politiska prioriteringarna. Det kommande året ska vi föreslå fler åtgärder för att hantera flyktingkrisen, skapa nya jobb och mer tillväxt, stärka den inre marknaden, fördjupa den ekonomiska och monetära unionen, garantera rättvis beskattning, verka för höga sociala krav och främja ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det är dags för nya tag: allmänheten kommer att döma EU utifrån de resultat vi kan nå i de utmaningar som våra samhällen nu står inför. Därför uppmanar vi Europaparlamentet och rådet att rikta in lagstiftningsarbetet på våra mest brådskande förslag, säger förste vice ordförande Frans Timmermans.

Det nya arbetsprogrammet innehåller 23 centrala initiativ fördelade på våra 10 politiska prioriteringar, 20 tillbakadragna förslag eller ändringar av förslag och 40 Refitåtgärder för att granska den befintliga EU-lagstiftningens kvalitet. På många områden behövs gemensamma europeiska tag för att nå våra högt satta politiska mål – ett starkt miljöskydd, höga krav på socialt skydd och arbetsförhållanden, trygg energiförsörjning, en stark ekonomi som alla tjänar på och en migrationspolitik som återspeglar våra gemensamma värderingar.

Resultat inom 10 politiska prioriteringar genom 23 centrala initiativ

Det nya arbetsprogrammet ska leda till lagförslag med substans som uppföljning på det strategiska program som antogs 2015. Det senaste året har vi stakat ut kursen för investeringar, den digitala inre marknaden, energiunionen, den europeiska säkerhetsagendan, den europeiska migrationsagendan, kapitalmarknadsunionen, handlingsplanen för en rättvis och effektiv företagsbeskattning, den nya handelsstrategin och nu senast våra förslag om fördjupning och stärkning av den ekonomiska och monetära unionen. I arbetsprogrammet finns de initiativ vi ska ta de nästa tolv månaderna för att nå resultat på de här områdena.

Kommissionens initiativ för 2016 är bland annat följande:

  • Initiativ om bättre migrationsförvaltning och förslag om gränsförvaltning.

  • Genomförande av den digitala inre marknaden, uppföljning av strategin för den inre marknaden, en europeisk rymdstrategi samt en handlingsplan för det europeiska försvaret.

  • Kretsloppsekonomin, nästa steg för en hållbar europeisk framtid och lagstiftning för att omsätta energiunionen i praktiken.

  • En ny kompetensagenda för EU, nystart för förvärvsarbetande föräldrar och en pelare för sociala rättigheter som en del av en fördjupad ekonomisk och monetär union.

  • Ett paket om företagsskatt och en handlingsplan om moms.

Andra centrala initiativ för 2016 blir genomförande av den europeiska säkerhetsagendan, uppföljning av handels- och investeringsstrategin och de fem ordförandenas rapport om en fördjupad ekonomisk och monetär union samt kommissionens bidrag till den globala strategin för utrikes- och säkerhetspolitiken. Kommissionen kommer också att lägga fram en halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen och en strategi för att göra budgeten mer resultatinriktad.

Ändamålsenlig lagstiftning genom 40 Refitåtgärder

Den här kommissionens satsning på bättre lagstiftning går ut på att titta på fakta och se till EU:s åtgärder får genomslag i praktiken. Därför behöver vi se till att vår lagstiftning och våra utgiftsprogram fungerar effektivt. Befintliga regler som är inaktuella, för betungande eller för krångliga för att tillämpas tjänar inte sitt syfte.

Refit är kommissionens program för att se till att EU-lagstiftningen förblir ändamålsenlig och ger avsedda resultat. Meningen är att hålla EU-lagstiftningen slimmad och sund, avlägsna onödiga bördor och anpassa den befintliga lagstiftningen utan att vi för den skull gör avkall på våra högt satta politiska mål.

Det här året kommer 13 Refitåtgärder att bidra till de centrala initiativen, bl.a. i form av enklare regler för EU-finansiering och översyn av skatte- och energilagstiftningen. Dessutom ska 27 nya Refitåtgärder inledas för att bl.a. se över EU:s sjöfartslagstiftning, förenkla offentlig upphandling för små och medelstora företag, underlätta efterlevnaden av EU:s kemikalielagstiftning och se till att arbetsmiljöreglerna är rimliga och verkligen tillämpas.

Kommissionen vill också dra tillbaka eller ändra 20 lagförslag under behandling, eftersom de inte överensstämmer med våra politiska prioriteringar, inte har utsikter att antas eller har urvattnats så mycket i lagstiftningsprocessen att de inte längre tjänar sina ursprungliga politiska syften. Förslagen ska dras tillbaka inom sex månader, dvs. senast i april 2016.

Bakgrund

Varje år antar kommissionen ett arbetsprogram med de åtgärder den ska vidta de nästa tolv månaderna. Arbetsprogrammet informerar allmänheten och lagstiftaren om kommissionens politiska vilja att lägga fram nya initiativ, dra tillbaka framlagda förslag och se över den befintliga EU-lagstiftningen. Det omfattar dock inte kommissionens löpande arbete i dess uppgift som fördragens väktare att se till att den befintliga lagstiftningen följs eller de regelbundna beslut som kommissionen fattar varje år.

Som förberedelse inför kommissionens arbetsprogram 2016 har samråd hållits med Europaparlamentet och rådet i enlighet med ordförande Jean-Claude Junckers och förste vice ordförande Frans Timmermans avsiktsförklaring den 9 september efter talet om tillståndet i Europeiska unionen. Kommissionen ger en tydlig presentation i sitt arbetsprogram av de prioriterade åtgärder där den vill att lagstiftaren ska göra framsteg snabbast och fort nå resultat för allmänheten i EU.

Mer information

Frågor och svar om kommissionens arbetsprogram 2016: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5920_en.htm

Meddelande om kommissionens arbetsprogram 2016: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf

Bilaga 1 – Nya initiativ: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_en.pdf

Bilaga 2 – Nya Refitåtgärder: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_ii_en.pdf

Bilaga 3 – Prioriterade förslag under behandling: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iii_en.pdf

Bilaga 4 – Tillbakadraganden och ändringar: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iv_en.pdf

Bilaga 5 – Upphävanden: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_v_en.pdf

Bilaga 6 – Lagstiftning som ska börja tillämpas 2016: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_vi_en.pdf

Färdplan för initiativen i arbetsprogrammet: http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_en.htm

Ordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer: http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_sv.pdf

Lägesrapport om Europeiska kommissionens tio prioriteringar: http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_sv.pdf

Ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_sv.htm

Ordförande Jean-Claude Junckers och förste vice ordförande Frans Timmermans avsiktsförklaring om arbetsprogrammet 2016: http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/letter-of-intent_sv.pdf

IP/15/5923

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar