Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Finalizarea Uniunii economice și monetare a Europei: Comisia ia măsuri concrete pentru consolidarea UEM

Bruxelles, 21 octombrie 2015

Comisia pune în aplicare etapa 1 din „Raportul celor cinci președinți”

© European Commission, 2015

Uniunea economică și monetară a Europei (UEM) este într-o formă mult mai bună astăzi decât era înainte de criza financiară. Cu toate aceste, în pofida progreselor înregistrate, în special în ceea ce privește consolidarea guvernanței economice și lansarea Uniunii bancare, UEM rămâne incompletă. Divergențele între performanțele economice din cadrul zonei euro sunt semnificative. Având în vedere cele aproape 18 milioane de șomeri și numărul mare de persoane expuse riscurilor de excluziune socială din cadrul societăților noastre, mai rămân multe de făcut pentru a transforma zona euro într-o construcție pe deplin robustă. Comisia Europeană pune în aplicare în prezent măsuri concrete pentru a se face tranziția de la gestionarea necesară a crizei din ultimii ani către o uniune mai puternică și completă; către o uniune construită pe o bază durabilă, echitabilă și cu legitimitate democratică pentru viitor, care contribuie la crearea mai multor locuri de muncă, la sporirea creșterii economice și la mai multă prosperitate pentru toți cetățenii. Acesta este mesajul „Raportului celor cinci președinți ”, care va fi pus în aplicare în mai multe etape în vederea finalizării UEM în următorii zece ani.

În urma prezentării „Raportului celor cinci președinți” de către președintele Comisiei, președintele reuniunii la nivel înalt a zonei euro, președintele Eurogrupului, președintele Băncii Centrale Europene și președintele Parlamentului European, Comisia a lansat, la 1 iulie 2015, etapa 1 („aprofundarea prin practică”) a procesului care vizează finalizarea UEM. Ea este urmată astăzi de măsuri concrete pentru a începe punerea în aplicare a planului ambițios de aprofundare a UEM.

Pachetul de măsuri adoptat de colegiul comisarilor presupune o abordare revizuită privind semestrul european, inclusiv printr-un dialog democratic consolidat și o mai bună guvernanță economică, cum ar fi instituirea unor consilii naționale în materie de competitivitate și a unui consiliu fiscal european cu rol consultativ; o reprezentare mai unificată a zonei euro în cadrul instituțiilor financiare internaționale, în special FMI. Acesta precizează, de asemenea, măsurile necesare în vederea finalizării Uniunii bancare, în special prin intermediul unui sistem european de garantare a depozitelor, precum și măsurile menite să reducă în continuare riscurile în sistemul bancar.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „Uniunea economică și monetară a Europei are nevoie de o temelie solidă, nu în ultimul rând pentru a fi mai rezistentă la eventuale șocuri viitoare și pentru a face față provocărilor globale care ne așteaptă. Astăzi, propunem măsuri concrete pentru îmbunătățirea normelor UE în materie de guvernanță economică, care au fost consolidate ultima oară în perioada imediat următoare crizei. Normele există, ține doar de noi să le utilizăm mai eficient. Privind în perspectivă, va trebui ca în următorii doi ani să găsim un consens pentru modificări mai ample care vor fi necesare pentru finalizarea Uniunii noastre economice și monetare.”

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat: „Pachetul adoptat astăzi vizează relansarea convergenței economice și sociale în cadrul Uniunii noastre monetare. Următoarea etapă va fi consacrată convergenței politice și reînnoirii democratice.”

Pachetul convenit de colegiul comisarilor contribuie la o UEM mai puternică. Mai precis, acesta include:

1) Reprezentarea externă a zonei euro

Reprezentarea externă a zonei euro nu a ținut pasul cu importanța economică și financiară din ce în ce mai mare a acestei zone monetare. De exemplu, în timp ce dolarul american are un reprezentant unic și puternic în cadrul forurilor economice și financiare internaționale, statele membre din zona euro nu pot să se exprime la unison. Prin urmare, Comisia prezintă o foaie de parcurs pentru a permite statelor membre din zona euro să se exprime cu o singură voce pentru interesul lor comun. În special, Comisia propune să se treacă la o reprezentare unificată pentru zona euro în cadrul Fondului Monetar Internațional, președintele Eurogrupului devenind reprezentantul zonei euro.Comisia propune realizarea acestui obiectiv în mai multe etape (prezentate aici).

2) Pași în direcția unei Uniuni financiare

Pe lângă progresele înregistrate în privința guvernanței economice, finalizarea Uniunii bancare este un pas indispensabil către o UEM completă și profundă. În ciuda progreselor înregistrate, băncile și entitățile suverane ale statelor din zona euro sunt în continuare mult prea interconectate. Finalizarea Uniunii bancare necesită punerea în aplicare a legislației deja convenite, precum și noi măsuri pentru a consolida stabilitatea financiară.

Un sistem comun de garantare a depozitelor rămâne elementul-lipsă al Uniunii bancare. După cum a declarat președintele Jean-Claude Juncker în discursul său privind Starea Uniunii, Comisia va prezenta până la sfârșitul anului o propunere legislativă privind primele etape către un sistem european de garantare a depozitelor (European Deposit Insurance Scheme - EDIS), în vederea instituirii unui sistem mai european care să fie deconectat de portmoneele guvernelor. Acest sistem le va permite cetățenilor să aibă certitudini cu privire la siguranța depozitelor lor, indiferent de situarea lor geografică. Comisia va propune un sistem bazat pe reasigurare, care va permite menținerea sistemelor naționale ale statelor membre. Pachetul de astăzi va fi completat printr-o propunere legislativă care va fi prezentată mai târziu în cursul acestui an.

De asemenea, Comisia își menține angajamentul de a continua să reducă riscurile și să asigure condiții de concurență echitabile în sectorul bancar, precum și să limiteze spirala negativă dintre bănci și entitățile suverane. În sfârșit, alături de finalizarea Uniunii bancare, Uniunea piețelor de capital este o prioritate-cheie.

3) Un semestru european reînnoit

Comisia Juncker a simplificat deja în mod substanțial semestrul european în cursul primului an al mandatului său, permițând un dialog veritabil cu statele membre prin publicarea rapoartelor de țară deja în februarie, cu trei luni înainte de finalizarea recomandărilor specifice fiecărei țări. În viitor, vor avea loc mai întâi dezbateri și vor fi formulate recomandări pentru zona euro în ansamblul său, înaintea discuțiilor specifice fiecărei țări, pentru a garanta o abordare coerentă a provocărilor comune.

Se va acorda o mare importanță ocupării forței de muncă și aspectelor sociale în cadrul semestrului european și al procesului de aprofundare a UEM. În acest context, partenerii sociali ar trebui să joace un rol fundamental. De asemenea, Comisia va garanta că se acordă o atenție mai mare echității sociale în cadrul noilor programe de ajustare macroeconomică, așa cum a făcut și în cazul Greciei, referitor la care Comisia a pregătit prima sa evaluare a impactului social.

4) Îmbunătățirea instrumentelor în materie de guvernanță economică

În ultimii ani, a avut loc o aprofundare și o extindere a cadrului de guvernanță economică și, de asemenea, acesta a câștigat în complexitate. Președintele Juncker s-a angajat în orientările sale politice să efectueze o „revizuire orientată spre stabilitate” a „pachetului de șase măsuri legislative” și, respectiv, „a pachetului de două măsuri legislative”.Această legislație este încă recentă și Comisia ar dori să dispună de mai multe elemente și de mai multă experiență privind funcționarea structurii reformate de guvernanță, înainte de a decide cu privire la necesitatea unor noi modificări legislative. Pe baza a ceea ce s-a realizat până în prezent, Comisia va propune îmbunătățiri practice pentru a consolida practicile și a îmbunătăți transparența, previzibilitatea și, deci, eficacitatea normelor existente. Pentru a completa și a consolida setul de instrumente economice, Comisia propune, de asemenea, în conformitate cu „raportul celor cinci președinți”, instituirea unor consilii naționale în materie de competitivitate, precum și a unui consiliu fiscal european cu rol consultativ.

Consiliile naționale în materie de competitivitate

Comisia recomandă Consiliului să invite statele membre să instituie consilii naționale în materie de competitivitate responsabile de monitorizarea performanței și de politicile din domeniul competitivității. Configurația consiliilor ar trebui să respecte un set de criterii minime, care iau în considerare diversitatea statelor membre și respectă pe deplin rolul partenerilor sociali.

Consiliul fiscal european

Comisia instituie un consiliu fiscal european independent cu rol consultativ pentru i) a evalua punerea în aplicare a cadrului fiscal al UE, ii) a oferi consultanță cu privire la orientarea fiscală adecvată pentru zona euro în ansamblu, iii) a coopera cu consiliile fiscale naționale din statele membre și iv) a oferi consultanță ad-hoc la cererea președintelui.

Consiliul va fi un organism independent din punct de vedere funcțional, format din cinci experți, sub auspiciile Comisiei.

Următoarele etape

„Raportul celor cinci președinți” stabilește trei etape diferite pentru finalizarea UEM. Pachetul adoptat astăzi se referă la etapa 1 și la pregătirile pentru etapa 2:

- Etapa 1 sau „aprofundarea prin practică” (1 iulie 2015 - 30 iunie 2017): utilizarea instrumentelor existente și a tratatelor în vigoare pentru a stimula competitivitatea și convergența structurală, pentru a realiza politici bugetare responsabile la nivel național și la nivelul zonei euro, pentru a finaliza Uniunea financiară și pentru a consolida răspunderea democratică.

- Etapa 2 sau „finalizarea UEM”: vor fi lansate acțiuni mai ambițioase pentru a spori caracterul obligatoriu al procesului de convergență, de exemplu, printr-un set de criterii de referință privind convergența, stabilite de comun acord, care ar fi de natură juridică, precum și pentru a institui o trezorerie a zonei euro.

- Etapa finală (cel mai târziu până în 2025): odată cu realizarea deplină a tuturor acțiunilor, o UEM profundă și veritabilă ar oferi stabilitate și prosperitate pentru toți cetățenii statelor membre ale UE care au adoptat moneda unică, pe de o parte, și un mediu atractiv pentru aderarea altor state membre ale UE, dacă sunt pregătite să facă acest lucru, pe de altă parte.

Pentru a pregăti tranziția de la etapa 1 la etapa 2, Comisia va prezenta o carte albă în primăvara anului 2017, care va evidenția următorii pași necesari, inclusiv măsurile juridice, în vederea finalizării UEM în etapa 2. Cartea albă va fi elaborată în consultare cu președinții celorlalte instituții ale UE. Pentru a pregăti acest document și a stimula o dezbatere amplă, Comisia va facilita discuții și dezbateri publice în întreaga UE. La mijlocul anului 2016, Comisia va institui un grup de experți pentru a analiza condițiile prealabile juridice, economice și politice care vor sta la baza propunerilor pe termen mai lung prevăzute în „Raportul celor cinci președinți”.

Context

Realizarea unei Uniuni economice și monetare mai profunde și mai echitabile este una dintre cele 10 priorități ale președintelui Juncker enunțate în Orientările sale politice. „Raportul celor cinci președinți”, prezentat la 22 iunie 2015, constituie baza pentru atingerea acestui obiectiv în următorii zece ani. Raportul a fost întocmit la solicitarea reuniunii la nivel înalt a liderilor din zona euro din octombrie 2014 și a Consiliului European din decembrie 2014.

„Raportul celor cinci președinți” propune o foaie de parcurs ambițioasă, deși pragmatică, în vederea finalizării UEM prin realizarea de progrese pe patru fronturi în paralel. În primul rând, în direcția unei veritabile Uniuni economice care să garanteze că fiecare economie dispune de caracteristicile structurale necesare pentru a prospera în cadrul Uniunii monetare. În al doilea rând, în direcția unei Uniuni financiare care să garanteze integritatea monedei noastre la nivelul întregii Uniuni monetare prin limitarea riscurilor la adresa stabilității financiare și prin sporirea gradului de partajare a riscurilor cu sectorul privat. În al treilea rând, în direcția unei Uniuni fiscale care să ofere atât sustenabilitate, cât și stabilizare fiscală. Și, în cele din urmă, în direcția unei Uniuni politice, care să se afle la baza tuturor componentelor de mai sus, prin intermediul unei răspunderi democratice veritabile, al legitimității și al consolidării instituționale.

Pentru mai multe informații:

Notă de informare: Finalizarea Uniunii economice și monetare — întrebări și răspunsuri

Fișa informativă nr. 1: Reprezentarea externă a zonei euro

Fișa informativă nr. 2: Un sistem alcătuit din consilii naționale în materie de competitivitate

Fișa informativă nr. 3: Un consiliu fiscal european cu rol consultativ

Fișa informativă nr. 4: Finalizarea Uniunii bancare

Fișa informativă nr. 5: Un semestru european reînnoit

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană privind pașii necesari pentru finalizarea Uniunii economice și monetare

Decizia Comisiei de instituire a unui Consiliu fiscal european independent cu rol consultativ

Recomandare de recomandare a Consiliului privind instituirea unor consilii naționale în materie de competitivitate în cadrul zonei euro

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană privind o foaie de parcurs pentru trecerea la o reprezentare externă mai coerentă a zonei euro în cadrul forurilor internaționale

Propunere de decizie a Consiliului privind stabilirea unor măsuri în vederea instituirii unei reprezentări unificate a zonei euro în cadrul Fondului Monetar Internațional

„Raportul celor cinci președinți”

Comunicat de presă: „Raportul celor cinci președinți” prezintă un plan menit să consolideze Uniunea economică și monetară a Europei începând din 1 iulie 2015

Nota de analiză elaborată de Jean-Claude Juncker, în strânsă cooperare cu președinții Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem și Mario Draghi, intitulată „Pregătirea pentru următoarele etape ale guvernanței economice îmbunătățite în zona euro”

Calendar: Evoluția guvernanței economice a UE în contextul istoric

Notă de informare: Guvernanța economică a UE pe înțelesul tuturor

Guvernanța economică a UE

Nota strategică elaborată de Centrul european de strategie politică (CESP), intitulată „Dimensiunea socială a uniunii economice și monetare”

Nota strategică elaborată de CESP, intitulată „Pactul euro plus – modul în care integrarea în cadrul UE poate oferi un nou impuls reformelor structurale din zona euro”

IP/15/5874

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar