Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Unia rynków kapitałowych: plan działania na rzecz bardziej dynamicznego finansowania przedsiębiorstw i inwestycji

Bruksela, 30 września 2015

Unia rynków kapitałowych

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj plan działania na rzecz unii rynków kapitałowych, którego celem jest stworzenie jednolitego rynku kapitałowego dla wszystkich 28 państw członkowskich. Przedstawiono dziś również pierwsze, a zarazem najpilniejsze działania w ramach tego planu, obejmujące m.in przywrócenie stabilnych rynków sekurytyzacji.

 W ramach priorytetu Komisji Junckera, jakim jest pobudzenie zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji w całej UE, unia rynków kapitałowych – stanowiąca kluczowy element planu inwestycyjnego – ma na celu zdecydowaną walkę z niedoborem inwestycji poprzez zwiększenie i zróżnicowanie źródeł finansowania dla europejskich przedsiębiorstw i projektów długoterminowych.

 Alternatywne źródła finansowania (uzupełniające finansowanie bankowe), wśród których można wymienić rynki kapitałowe, kapitał podwyższonego ryzyka, finansowanie społecznościowe i branżę zarządzania aktywami, są szerzej wykorzystywane w innych częściach świata. Powinny one odgrywać większą rolę w zapewnianiu finansowania przedsiębiorstwom, które starają się pozyskać kapitał, a zwłaszcza MŚP i przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność. Większe zróżnicowanie źródeł finansowania jest korzystne dla inwestycji i przedsiębiorstw, lecz również ma zasadnicze znaczenie dla stabilności finansowej i łagodzenia skutków, jakie potencjalne problemy w sektorze bankowym mogą mieć dla przedsiębiorstw i ich dostępu do finansowania. Z tego względu unia rynków kapitałowych stanowi również istotną część prac prowadzących do ukończenia realizacji europejskiej unii gospodarczej i walutowej.

 Komisja pragnie również zniesienia barier blokujących inwestycje transgraniczne w UE, aby ułatwić pozyskiwanie potrzebnego finansowania dla przedsiębiorstw i projektów infrastrukturalnych, niezależnie od tego, gdzie się one znajdują.

 Unia rynków kapitałowych jest projektem średnioterminowym, przewidującym jednak kilka istotnych inicjatyw już na wczesnym etapie. Komisja przedstawia dziś pierwszy zestaw środków mających na celu ożywienie rynku sekurytyzacji wysokiej jakości, a także wspieranie długoterminowych inwestycji w infrastrukturę. Ponadto jeszcze w tym roku Komisja przedstawi propozycje zmian dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego, służących ułatwieniu małym i średnim przedsiębiorstwom pozyskiwania kapitału po mniejszych kosztach.

 Komisja rozpoczęła ponadto dwie konsultacje w sprawie funduszy venture capital i obligacji zabezpieczonych.

 Zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa Komisja ogłosiła również zaproszenie do zgłaszania uwag w zakresie skumulowanego wpływu legislacji finansowej, którego celem jest sprawdzenie, czy funkcjonuje ona w oczekiwany sposób, na przykład bez pokrywających się wymogów w zakresie sprawozdawczości lub niespójności między różnymi przepisami.

 Nadrzędnym celem Komisji jest stworzenie możliwości dla inwestorów, połączenie branży finansowej z szerzej pojętą gospodarką oraz wspieranie bardziej odpornego systemu finansowego, pogłębiając jednocześnie integrację i stymulując konkurencyjność. Jej podejście będzie pragmatyczne, stopniowe, oparte o wnikliwą analizę ekonomiczną i uwzględniające ryzyko zagrażające stabilności finansowej.

 Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, Jyrki Katainen, oświadczył: „Najważniejszą częścią planu inwestycyjnego dla Europy jest usunięcie barier w inwestowaniu dzięki pogłębieniu jednolitego rynku.Podczas moich prezentacji wiele razy słyszałem, że ubezpieczyciele mają trudności z inwestowaniem w projekty dotyczące infrastruktury. Mam zatem nadzieję, że zmiany rozporządzenia delegowanego Wypłacalność II odpowiednio zachęcą ich do realizowania opłacalnych inwestycji”.

 Jonathan Hill, komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych, stwierdził: „Chciałbym, aby unia rynków kapitałowych ułatwiła europejskim przedsiębiorstwom, w szczególności małym i średnim, dostęp do szerszego zakresu źródeł finansowania. Chcę, aby dała ona konsumentom więcej możliwości do inwestowania pieniędzy. Chcę obalić bariery w swobodnym przepływie kapitału w 28 państwach członkowskich”.

 Kontekst

 W lutym 2015 r. Komisja rozpoczęła konsultacje na temat środków niezbędnych do uwolnienia inwestycji w UE i stworzenia jednolitego rynku kapitałowego (IP/15/4433, MEMO/15/4434) oraz powiązane konsultacje na temat dyrektywy w sprawie prospektu emisyjnego i sekurytyzacji. Komisja otrzymała wiele informacji zwrotnych od przedsiębiorstw, inwestorów, sektora finansowego, parlamentów krajowych, Parlamentu Europejskiego, Rady i obywateli Europy.

 Otrzymano ponad 700 odpowiedzi, które wyraźnie potwierdziły szerokie poparcie dla unii rynków kapitałowych (zob. odpowiedzi tutaj). W ślad za konsultacją odbyła się konferencja wysokiego szczebla w dniu 8 czerwca 2015 r.

 Z odpowiedzi w ramach konsultacji wynika również, że jednolity rynek kapitałowy ułatwiłby wspieranie bardziej transgranicznego podziału ryzyka, stworzenie głębszych i bardziej płynnych rynków oraz zróżnicowanie źródeł finansowania gospodarki. Respondenci uczestniczący w konsultacjach opowiedzieli się za podejściem stopniowym, zaproponowanym w zielonej księdze.

Plan działania skupia się na następujących kluczowych kwestiach:

  • Więcej możliwości dla inwestorów: unia rynków kapitałowych powinna zmobilizować kapitał w Europie i skierować go do przedsiębiorstw, w tym MŚP, oraz na projekty infrastrukturalne, które potrzebują kapitału do rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Powinno to stworzyć gospodarstwom domowym więcej atrakcyjnych możliwości realizacji celów związanych z inwestowaniem oszczędności.
  • Połączenie branży finansowej z gospodarką realną: unia rynków kapitałowych jest klasycznym projektem jednolitego rynku pożytecznym dla wszystkich 28 państw członkowskich. Państwa członkowskie mogą wiele zyskać dzięki kierowaniu kapitału i inwestycji do ich projektów.
  • Sprzyjanie wprowadzeniu silniejszego i bardziej odpornego systemu finansowego: Udostępnienie szerszego wachlarza źródeł finansowania i zwiększenie inwestycji długoterminowych gwarantuje, że obywatele i przedsiębiorstwa w UE nie będą już tak podatni na wstrząsy finansowe, jak miało to miejsce podczas ostatniego kryzysu.
  • Pogłębienie integracji finansowej i wzrost konkurencyjności: unia rynków kapitałowych powinna doprowadzić do bardziej transgranicznego podziału ryzyka i bardziej płynnych rynków, co pogłębi integrację finansową, obniży koszty i zwiększy konkurencyjność Europy.

 Kluczowe działania podejmowane na wczesnym etapie są następujące:

Nowe przepisy dotyczące sekurytyzacji

Sekurytyzacja jest procesem, w którym instrument finansowy jest tworzony – na ogół przez pożyczkodawcę takiego jak bank – w drodze łączenia aktywów (np. kredytów na zakup samochodów lub kredytów dla MŚP) oferowanych inwestorom do zakupu. Ułatwia to dostęp do większej liczby inwestorów, zwiększając płynność i uwalniając kapitał na nowe pożyczki. Komisja proponuje ramy regulacyjne dla sekurytyzacji, które są proste, przejrzyste i standardowe oraz podlegają odpowiedniej kontroli nadzorczej. Według szacunków Komisji odbudowa emisji sekurytyzacyjnych do poziomu średniej sprzed kryzysu przyniosłaby gospodarce między 100 a 150 mld euro dodatkowego finansowania.

Nowe zasady dotyczące podejścia do projektów infrastrukturalnych w świetle przepisów Wypłacalność II.

Inwestycje w projekty infrastrukturalne mają zasadnicze znaczenie dla działalności gospodarczej i wzrostu gospodarczego w Europie, ale projekty te wymagają zaangażowania znacznych kwot przez długi okres czasu. Sektor ubezpieczeń jest dobrze przygotowany do proponowania długoterminowego finansowania poprzez inwestowanie w akcje, jak również pożyczki na projekty infrastrukturalne. Komisja pragnie zlikwidować nieuzasadnione bariery wynikające z podejścia ostrożnościowego, tak by ubezpieczyciele odgrywali istotną rolę w europejskich projektach infrastrukturalnych. Opierając się na opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), w przedstawianych dzisiaj przepisach ustanowiono odrębną kategorię aktywów infrastrukturalnych i zmniejszono kwotę kapitału, którą muszą posiadać ubezpieczyciele w stosunku do długu i kapitału własnego kwalifikujących się projektów infrastrukturalnych.

Konsultacje społeczne w sprawie kapitału podwyższonego ryzyka

Małe i średnie przedsiębiorstwa nienotowane na rynkach regulowanych często uważają, że trudno jest im uzyskać główne finansowanie poprzez kredyty bankowe i że nie mają dostępu do kapitału poprzez rynki giełdowe – rozwiązania alternatywne, takie jak kapitał podwyższonego ryzyka, mogą ułatwić im wzrost i dalszy rozwój. Istniejące rozporządzenia w sprawie EuVECA i EuSEF ustanowiły dwa rodzaje zbiorowego funduszu inwestycyjnego, aby ułatwić i uatrakcyjnić z punktu widzenia klientów prywatnych inwestowanie w MŚP nienotowane na giełdzie. W ramach konsultacji pojawi się pytanie, czy planowane zmiany wymienionych rozporządzeń mogą zwiększyć tempo rozwoju tych funduszy inwestycyjnych. Konsultacje poruszają również kwestie dotyczące ograniczeń, jeśli chodzi o osoby, które mogą zarządzać takimi funduszami, minimalnego poziomu inwestycji wynoszącego 100 tys. euro dla inwestorów, jak również pytanie, czy zarządzający spoza UE mogą oferować EuVECA lub EuSEF. Konsultacje potrwają do 6 stycznia 2016 r.

 Konsultacje społeczne w sprawie obligacji zabezpieczonych

Obligacje zabezpieczone są ważnym narzędziem długoterminowego finansowania w wielu państwach członkowskich UE, służącym skierowaniu środków finansowych na rynek nieruchomości i do sektora publicznego. Europejskie instytucje kredytowe są światowymi liderami w emisji obligacji zabezpieczonych, lecz rynek jest obecnie rozdrobniony na sektory krajowe, co utrudnia standaryzację w zakresie gwarantowania emisji i zasad ujawniania informacji oraz tworzy przeszkody w osiągnięciu głębokich, płynnych i dostępnych rynków, w szczególności w wymiarze transgranicznym. Komisja Europejska przeprowadzi konsultacje na temat ogólnoeuropejskich ram dotyczących obligacji zabezpieczonych; system ten opierałby się na systemach krajowych, które dobrze funkcjonują, i miałby za podstawę wysokiej jakości standardy i najlepsze praktyki rynkowe. Konsultacje, które potrwają do 6 stycznia 2016 r., mają również na celu poznanie opinii na temat stosowania struktur obligacji zabezpieczonych w kontekście kredytów dla MŚP. Po zamknięciu konsultacji Komisja zadecyduje, czy działania UE są potrzebne.

 Skumulowane skutki prawodawstwa finansowego

Komisja ogłosiła dzisiaj zaproszenie do zgłaszania uwag, którego celem jest zebranie uwag i ocena łącznego wpływu obecnych przepisów finansowych i ich interakcji. W procesie konsultacji Komisja stara się określić ewentualne niespójności i luki w przepisach finansowych, jak również zbędne obciążenia regulacyjne i czynniki negatywnie wpływające na długoterminowe inwestycje i wzrost gospodarczy.

 Informacje dodatkowe: 

Plan działania na rzecz unii rynków kapitałowych

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm#action-plan

Wniosek w sprawie sekurytyzacji

http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm#150930

Zmiana przepisów rozporządzenia Wypłacalność II

http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm#150930

Konsultacje społeczne w sprawie kapitału podwyższonego ryzyka

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm

Konsultacje społeczne w sprawie obligacji zabezpieczonych

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm

Skumulowane skutki prawodawstwa finansowego

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm

Notatka prasowa na temat unii rynków kapitałowych

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5732_en.htm

Notatka prasowa na temat rozporządzenia delegowanego Wypłacalność II

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5734_en.htm

Notatka prasowa na temat skumulowanych skutków prawodawstwa finansowego

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5735_en.htm

Strona internetowa na temat unii rynków kapitałowych

Testimonials & animation:

IP/15/5731

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar