Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Kapitalo rinkų sąjunga. Priimtas verslo ir investicijų finansavimą paskatinsiantis veiksmų planas.

Briuselis, 2015 m. rugsėjo 30 d.

Kapitalo rinkų sąjunga.

Šiandien Europos Komisija paskelbė kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planą, padėsiantį sukurti tikrą bendrąją kapitalo rinką visose 28 ES valstybėse narėse. Taip pat šiandien ji imasi pirmųjų skubiausių to plano priemonių. Viena jų – nauja patikimų pakeitimo vertybiniais popieriais rinkų iniciatyva.

Kapitalo rinkų sąjunga yra vienas iš J. C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų ir investicijų plano svarbiausių projektų. Ja siekiama ryžtingai spręsti investicijų trūkumo problemą suteikiant geresnes finansavimo galimybes Europos įmonėms ir ilgalaikiams projektams ir diversifikuojant jų finansavimo šaltinius.

Kitur pasaulyje plačiau naudojamasi alternatyviais, bankų skolinimą papildančiais finansavimo šaltiniais, pvz., kapitalo rinkomis, rizikos kapitalu, visuomenės finansavimu, turto valdymo sektoriumi ir kt. Tokie šaltiniai turėtų būti labiau prieinami įmonėms, kurioms sunku rasti lėšų, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir startuoliams. Finansavimo šaltinių įvairovė ne tik naudinga investuotojams ir įmonėms: ji būtina finansiniam stabilumui užtikrinti ir norint sušvelninti galimų bankų sektoriaus problemų poveikį įmonėms ir suteikti galimybių verslui gauti finansavimą. Todėl kapitalo rinkų sąjunga taip pat yra svarbus Europos ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo aspektas.

Komisija taip pat nori pašalinti kliūtis, stabdančias tarpvalstybines investicijas ES, kad, nepriklausomai nuo vietos, įmonėms ir infrastruktūros projektams būtų lengviau gauti reikiamą finansavimą.

Kapitalo rinkų sąjunga yra vidutinės trukmės projektas. Komisija šiandien skelbia pirmąsias svarbias projekto iniciatyvas: dėl kokybiško pakeitimo vertybiniais popieriais ir dėl ilgalaikių investicijų į infrastruktūrą skatinimo. Norėdama, kad mažosioms ir vidutinėms įmonėms būtų lengviau ir pigiau sutelkti kapitalą, ji iki metų pabaigos pasiūlys iš dalies pakeisti Prospekto direktyvą.

Be to, Komisija pradeda dvi konsultacijas: dėl rizikos kapitalo fondų ir dėl padengtų obligacijų.

Pagal geresnio reglamentavimo principus Komisija taip pat skelbia kvietimą teikti argumentus dėl bendro finansų srities teisės aktų poveikio, norėdama įsitikinti, kad jie veikia numatytuoju būdu, pvz., nėra besidubliuojančių atsiskaitymo reikalavimų, ir vienas kitam neprieštarauja.

Bendras Komisijos tikslas kuriant kapitalo rinkų sąjungą: suteikti naujų galimybių investuotojams, susieti finansus su realia ekonomika, stiprinti finansų sistemos atsparumą, didinti integraciją ir konkurenciją. Komisija laikysis rūpestinga ekonomine analize pagrįsto pragmatiško laipsniškos pažangos modelio ir atsižvelgs į grėsmes finansiniam stabilumui.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Svarbiausia investicijų plano Europai dalis – pašalinti investicijų kliūtis didinant bendrosios rinkos integraciją. Susitikimuose dažnai girdėdavau draudikus skundžiantis, kad jiems keblu investuoti į infrastruktūros projektus, todėl tikiuosi, kad iš dalies pakeitus „Mokumo II“ deleguotąjį reglamentą jie gaus reikiamų paskatų patikimai investuoti“.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas ES Komisijos narys Jonathanas Hillas sakė: „Noriu, kad kapitalo rinkų sąjunga padėtų Europos įmonėms, ypač mūsų mažosioms ir vidutinėms įmonėms, rasti įvairesnių finansavimo šaltinių. Noriu, kad mažosios ir vidutinės įmonės turėtų daugiau galimybių investuoti savo lėšas. Noriu pašalinti kliūtis kapitalui laisvai judėti per visas 28 valstybes nares.“

Pagrindiniai faktai

2015 m. vasario mėn. Komisija inicijavo konsultacijas dėl priemonių, kurios padėtų paskatinti investuoti Europos Sąjungoje ir sukurti kapitalo bendrąją rinką (IP/15/4433, MEMO/15/4434), ir panašias konsultacijas dėl Prospekto direktyvos ir pakeitimo vertybiniais popieriais. Komisija sulaukė daug nuomonių iš įmonių, investuotojų, finansų sektoriaus, nacionalinių parlamentų, Europos Parlamento, Tarybos ir Europos piliečių.

Gauta daugiau nei 700 atsakymų. Jie aiškiai parodė, kad kapitalo rinkų sąjungai plačiai pritariama (atsakymai skelbiami čia). Pasibaigus konsultacijoms, 2015 m. birželio 8 d. surengta aukšto lygio konferencija.

Konsultuojantis gautos nuomonės parodė, kad kapitalo bendroji rinka galėtų padidinti rizikos pasidalijimą tarpvalstybiniu mastu, sutvirtinti rinkas ir padidinti jų likvidumą, įvairinti finansavimo šaltinius ekonomikoje. Konsultacijų dalyviai pritarė Žaliojoje knygoje pasiūlytam laipsniškos pažangos modeliui.

Veiksmų planas grindžiamas tokiais pagrindiniais principais:

  • Platesnių galimybių investuotojams sukūrimas. Kapitalo rinkų sąjunga turėtų padėti pritraukti kapitalą į Europą. Lėšos bus nukreiptos į įmones, įskaitant MVĮ, ir infrastruktūros projektus, kuriems to reikia plėtrai ir darbo vietoms kurti. Namų ūkiams ji turėtų suteikti geresnių galimybių sukaupti norimas pensijas.
  • Finansavimo susiejimas su realiąja ekonomika. Kapitalo rinkų sąjunga yra klasikinis bendrosios rinkos projektas, naudingas visoms 28 valstybėms narėms. Valstybės narės gali daug laimėti nukreipus kapitalą ir investicijas į jų projektus.
  • Tvirtesnės ir atsparesnės finansų sistemos kūrimas. Atsirastų įvairesnių finansavimo šaltinių ir sąlygų investuoti ilgesniam laikui, o ES piliečiai ir įmonės nebebūtų tokie pažeidžiami finansinių nuosmukių atveju, kaip tai buvo per krizę.
  • Finansinės integracijos sutvirtinimas ir konkurencijos padidinimas. Kapitalo rinkų sąjunga turėtų paskatinti labiau dalytis rizika tarpvalstybiniu mastu ir padidinti rinkų likvidumą. Tai stiprins finansinę integraciją, mažins kainas ir didins Europos konkurencingumą.

Pagrindiniai pirmieji veiksmai

Naujos pakeitimo vertybiniais popieriais taisyklės

Pakeitimas vertybiniais popieriais yra procesas, kai sugrupuodamas turtą (pvz., automobilių pirkimo paskolas ar paskolas mažosioms ir vidutinėms įmonėms) skolintojas, pvz., bankas, sukuria investuotojams parduoti skirtą finansinę priemonę. Šis procesas padeda plėsti investuotojų ratą ir taip didėja likvidumas ir bankuose atsiranda kapitalo naujoms paskoloms. Komisija siūlo paprastą, skaidrią ir standartizuotą pakeitimo vertybiniais popieriais teisinę sistemą, kuri būtų tinkamai prižiūrima. Komisijos apskaičiavimu, jei Europos Sąjungoje pakeitimas vertybiniais popieriais pasiektų ikikrizinį vidurkį, ekonomika sulauktų 100–150 mlrd. EUR papildomo finansavimo.

Naujos „Mokumo II“ taisyklės infrastruktūros projektų atžvilgiu

Investicijos į infrastruktūros projektus būtinos ekonominei veiklai ir augimui Europoje palaikyti, tačiau tokiems projektams reikia didžiulio ilgalaikio finansavimo. Draudimo sektorius yra pajėgus suteikti ilgalaikį finansavimą: investuoti į akcinį kapitalą ir teikti paskolas infrastruktūros projektams. Komisija nori pašalinti nepagrįstas atsargumo kliūtis, kad draudimo įmonės galėtų aktyviai prisidėti prie Europos infrastruktūros projektų įgyvendinimo. Atsižvelgiant į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) patarimą, šiandienos teisės aktais bus sukurta atskira infrastruktūros turto klasė ir sumažinamas kapitalo kiekis, kuriuo užtikrinami draudimo įmonių reikalavimai tinkamų infrastruktūros projektų skolos ir turto atžvilgiu.

Viešos konsultacijos dėl rizikos kapitalo

Mažosioms ir vidutinėms į biržos prekybos sąrašus neįtrauktoms įmonėms dažnai sunku įprastu būdu pasiskolinti iš banko ir jos negali gauti kapitalo akcijų rinkose. Augti ir plėstis joms gali padėti alternatyvos, tokios kaip rizikos kapitalas. Pagal galiojančias ES taisykles (Europos rizikos kapitalo fondų (ERKF) ir Europos socialinio verslumo fondų (ESVF) reglamentus) sukurti du kolektyvinio investavimo fondų tipai, kurie santaupų turintiems privatiems asmenims palengvins investavimą į nebiržines MVĮ ir padidins tokių investicijų patrauklumą. Konsultuojantis bus klausiama, ar tiksliniai tų reglamentų pakeitimai galėtų paskatinti steigti tokius investicijų fondus. Tarp konsultacijų klausimų yra tokie: ar reikia nustatyti apribojimus, kas gali valdyti fondą, ar minimali investuojama suma turėtų būti 100 000 EUR ir ar valdytojai iš ES nepriklausančių šalių galėtų pasiūlyti ERKF ir ESVF. Konsultacijos vyks iki 2016 m. sausio 6 d.

Viešos konsultacijos dėl padengtų obligacijų

Padengtos obligacijos daugelyje ES valstybių narių yra viena iš svarbiausių ilgalaikio finansavimo priemonių, kuriomis lėšos nukreipiamos į nekilnojamojo turto rinką ir viešąjį sektorių. Europos kredito įstaigos pirmauja pasaulyje pagal padengtų obligacijų leidimą, tačiau rinka šiuo metu yra suskaidyta nacionalinėmis sienomis, ir tai stabdo emisijos organizavimo ir atskleidimo praktikos standartizavimą ir sukelia kliūčių kurti tvirtas, likvidžias ir prieinamas rinkas, ypač tarp valstybių. Komisija konsultuosis dėl visoje Europoje taikytinos padengtų obligacijų sistemos. Ketinama remtis sklandžiai veikiančiomis nacionalinėmis sistemomis, nesutrikdant jų veikimo, ir aukštos kokybės standartais bei gerąja rinkos patirtimi. Per konsultacijas, kurios vyks iki 2016 m. sausio 6 d., taip pat laukiama nuomonių apie padengtų obligacijų struktūrų naudojimą MVĮ paskoloms laiduoti. Pasibaigus konsultacijoms, Komisija spręs, ar reikia ES veiksmų.

Finansų sektoriaus teisės aktų bendras poveikis

Šiandien Komisija skelbia kvietimą teikti argumentus, kad gautų grįžtamosios informacijos ir įvertintų bendrą galiojančių finansinių taisyklių poveikį ir sąveiką. Konsultuodamasi Komisija nori nustatyti, ar nėra finansinių taisyklių nederėjimo, nenuoseklumo ir spragų, ar jos neužkrauna nebūtinos reguliavimo naštos ir ar nėra veiksnių, kurie neigiamai veikia ilgalaikes investicijas ir augimą.

Daugiau informacijos: 

Kapitalo rinkų sąjungai skirtas veiksmų planas

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm#action-plan

Pasiūlymas dėl pakeitimo vertybiniais popieriais

http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm#150930

Solvency II amended legislation

http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm#150930

Viešos konsultacijos dėl rizikos kapitalo

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm

Viešos konsultacijos dėl padengtų obligacijų

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm

Finansų sektoriaus teisės aktų bendras poveikis

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm

Kapitalo rinkų sąjungos teminė apžvalga

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5732_en.htm

„Mokumo II“ deleguotojo reglamento teminė apžvalga

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5734_en.htm

Teminė finansų sektoriaus teisės aktų bendro poveikio apžvalga

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5735_en.htm

Kapitalo rinkų sąjungai skirta svetainė

Testimonials & animation:

IP/15/5731

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar