Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Unija tržišta kapitala: akcijski plan za poticanje financiranja poduzeća i ulaganja

Brisel, 30 rujan 2015

Unija tržišta kapitala

Europska komisija pokrenula je danas akcijski plan za uniju tržišta kapitala kako bi pridonijela uspostavi istinskog jedinstvenog tržišta kapitala u svih 28 država članica EU-a. Danas se objavljuju i prvi i najhitniji koraci tog plana, primjerice ponovno pokretanje zdravih tržišta sekuritizacije.

Cilj unije tržišta kapitala, kao jednog od prioriteta Junckerove Komisije u području poticanja otvaranja radnih mjesta, rasta i ulaganja diljem EU-a te ključnog elementa Plana ulaganja, jest izravno se suočiti s manjkom ulaganja povećanjem broja i raznolikosti izvora financiranja europskih poduzeća i dugoročnih projekata.

Alternativni izvori financiranja kojima se dopunjuje bankarsko financiranje, uključujući tržišta kapitala, rizični kapital, skupno financiranje i industriju upravljanja imovinom, češće se upotrebljavaju u drugim dijelovima svijeta i trebali bi imati veću ulogu u osiguravanju financijskih sredstava poduzećima koja teško dolaze do financiranja, posebno MSP-ovima i novoosnovanim poduzećima. Različiti izvori financiranja pozitivni su za ulaganja i za poslovanje, a ključni su i za financijsku stabilnost jer ublažavaju učinak mogućih problema u bankarskom sektoru na poduzeća i na njihov pristup financiranju. Stoga i uspostava unije tržišta kapitala ima važnu ulogu u konačnoj uspostavi europske ekonomske i monetarne unije.

Komisija uz to želi ukloniti i prepreke koje sprečavaju prekogranična ulaganja u EU-u kako bi poduzeća i infrastrukturni projekti mogli lakše doći do potrebnih financijskih sredstava, neovisno o njihovu poslovnom nastanu.

Unija tržišta kapitala srednjoročni je projekt s nekoliko važnih ranih inicijativa. Komisija je danas predstavila prvi niz mjera za pokretanje visokokvalitetne sekuritizacije i promicanje dugoročnog ulaganja u infrastrukturu. Osim toga, Komisija će do kraja godine objaviti prijedlog izmjena Direktive o prospektu kako bi mala i srednja poduzeća jednostavnije i jeftinije mogla prikupiti kapital.

Nadalje, Komisija je započela dva savjetovanja, o fondovima rizičnog kapitala i o pokrivenim obveznicama.

U skladu s načelima bolje regulative Komisija pokreće i poziv na dostavu očitovanja o kumulativnom učinku financijskih propisa kako bi preispitala dovode li do željenih učinaka odnosno da ne dovode, primjerice, do preklapanja izvještajnih zahtjeva ili nedosljednosti među različitim propisima.

Sveukupni cilj Komisije u pogledu unije tržišta kapitala jest stvoriti mogućnosti za ulagače, uključiti sektor financija u širu ekonomiju i potaknuti stvaranje otpornijeg financijskog sustava dubljom integracijom i većim tržišnim natjecanjem. Naš će pristup biti pragmatičan i odvijat će se postupno na temelju stroge ekonomske analize i vodeći računa o rizicima za financijsku stabilnost.

Potpredsjednik Europske komisije Jyrki Katainen, nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Najvažniji dio Plana ulaganja za Europu jest uklanjanje prepreka ulaganjima jačanjem jedinstvenog tržišta. Puno sam puta tijekom svoje turneje čuo da osiguratelji nailaze na poteškoće pri ulaganju u infrastrukturne projekte, tako da se nadam da će s izmjenom delegirane uredbe Solventnost II dobiti prave poticaje za razumna ulaganja.

Jonathan Hill, povjerenik za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: Želio bih da se unijom tržišta kapitala europskim poduzećima, osobito našim MSP-ovima, omogući širi spektar izvora financiranja. Želio bih da potrošači imaju više mogućnosti za ulaganja svojih sredstava. Želio bih ukloniti prepreke i time olakšati slobodan protok kapitala u svih 28 država članica.

Kontekst

U veljači 2015. Komisija je započela savjetovanje o mjerama potrebnima za poticanje ulaganja u EU-u i za stvaranje jedinstvenog tržišta kapitala (IP/15/4433, MEMO/15/4434) te povezana savjetovanja o Direktivi o prospektu i sekuritizaciji. Komisija je primila brojne povratne informacije od poduzeća, ulagača, financijskog sektora, nacionalnih parlamenata, Europskog parlamenta, Vijeća i europskih građana.

Primljeno je više od 700 odgovora iz kojih je vidljivo da unija tržišta kapitala ima veliku podršku (odgovorima možete pristupiti ovdje). Nakon savjetovanja 8. lipnja 2015. održana je konferencija na visokoj razini.

Povratne informacije u okviru savjetovanja pokazale su da bi jedinstveno tržište kapitala pomoglo većoj prekograničnoj podjeli rizika, stvaranju razvijenijih i likvidnijih tržišta te diversifikaciji izvora financiranja u gospodarstvu. Sudionici u savjetovanju slažu se s postupnim pristupom koji je predložen u Zelenoj knjizi.

Akcijski plan temelji se na sljedećim ključnim načelima:

  • Stvaranje više mogućnosti za ulagače: unija tržišta kapitala trebala bi pomoći mobilizirati kapital u Europi i usmjeriti ga prema trgovačkim društvima, uključujući MSP-ove i infrastrukturne projekte kojima je kapital potreban za širenje i otvaranje radnih mjesta. Kućanstvima bi trebala omogućiti bolja rješenja za pripremu odlaska u mirovinu.
  • Povezivanje financiranja i realnoga gospodarstva: unija tržišta kapitala klasičan je projekt jedinstvenog tržišta za dobrobit svih 28 država članica. Države članice mogu imati velike koristi od usmjeravanja kapitala i ulaganja u svoje projekte.
  • Poticanje jačeg i otpornijeg financijskog sustava: diversifikacijom izvora financiranja i povećanjem broja dugoročnih ulaganja kako građani i poduzeća u EU-u više ne bi bili tako osjetljivi na financijske šokove kao što su bili tijekom krize.
  • Produbljivanje financijske integracije i jačanje tržišnog natjecanja: unija tržišta kapitala trebala bi pridonijeti većoj prekograničnoj podjeli rizika i likvidnijim tržištima, čime će se produbiti financijska integracija, smanjiti troškovi i povećati europska konkurentnost.

Ključne rane mjere:

Nova pravila o sekuritizaciji

Sekuritizacija je postupak u kojem obično zajmodavci, primjerice banke, združivanjem imovine (na primjer krediti za automobile ili zajmovi za MSP-ove) stvaraju financijski instrument, koji zatim kupuju ulagači. Time se olakšava pristup većem broju ulagača i tako povećava likvidnost i oslobađa kapital banaka za novo kreditiranje. Komisija predlaže pravni okvir za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju koja podliježe odgovarajućem nadzoru. Ako izdavanje instrumenata sekuritizacije u EU-u ponovno dostigne prosječnu razinu kao u razdoblju prije krize, prema procjenama Komisije moglo bi se ostvariti 100 – 150 milijardi EUR dodatnih sredstava za gospodarstvo.

Nova pravila o postupanju s infrastrukturnim projektima u okviru Solventnosti II

Ulaganja u infrastrukturne projekte ključna su za podupiranje gospodarske aktivnosti i rasta u Europi, no takvi projekti zahtijevaju veliku količinu dugoročnog financiranja. Sektor osiguranja ima dobre mogućnosti pružanja dugoročnog financiranja ulaganjem u vlasničke udjele i zajmove za infrastrukturne projekte. Komisija želi ukloniti neopravdane bonitetne prepreke kako bi osiguravatelji dobili važnu ulogu u europskim infrastrukturnim projektima. Na temelju mišljenja Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) zakonodavstvom koje je danas predloženo stvara se odvojena kategorija imovine povezana s infrastrukturom i smanjuje se iznos kapitala koji osiguravatelji moraju imati za osiguranje duga i vlasničkog udjela u kvalificiranim infrastrukturnim projektima.

Javno savjetovanje o rizičnom kapitalu

Mala i srednja poduzeća koja nisu uvrštena na burzu uglavnom teže dobivaju standardno financiranje u obliku bankarskih zajmova i nemaju pristup kapitalu preko burzi: alternativna rješenja kao što je rizični kapital mogla bi im pomoći u rastu i razvoju. Postojećim propisima EU-a, uredbama o EuVECA-i i EuSEF-u uspostavljene su dvije vrste zajedničkog investicijskog fonda kako bi privatni štediše lakše ulagali u MSP-ove koji nisu uvršteni na burzu te kako bi im takvo ulaganje postalo privlačnije. U okviru savjetovanja postavit će se pitanje mogu li ciljane promjene tih propisa potaknuti osnivanje takvih investicijskih fondova. Savjetovanjem će biti obuhvaćena pitanja kao što su ograničenja u pogledu toga tko može upravljati sredstvima, minimalna razina ulaganja od 100,000 eura po ulagaču te mogu li upravitelji izvan EU-a nuditi fondove EuVECA ili EuSEF. Savjetovanje traje do 6. siječnja 2016.

Javno savjetovanje o pokrivenim obveznicama

Pokrivene obveznice važan su alat za dugoročno financiranje u mnogim državama članicama EU-a, a njima se financiranje usmjerava prema tržištu nekretnina i javnom sektoru. Europske kreditne institucije vodeće su u svijetu u izdavanju pokrivenih obveznica, no tržište je trenutačno rascjepkano na nacionalnim razinama čime se ograničava standardizacija prakse u području preuzimanja rizika i objavljivanja te stvaraju prepreke uspostavi razvijenog, likvidnog i dostupnog tržišta, osobito prekograničnih tržišta. Komisija će provesti savjetovanje o paneuropskom okviru za pokrivene obveznice, koji se temelji na visokokvalitetnim standardima i najboljoj tržišnoj praksi i oslanja se, a da ih pritom ne narušava, na nacionalne režime koji dobro funkcioniraju. U okviru savjetovanja koje traje do 6. siječnja 2016. prikupljat će se i mišljenja o upotrebi struktura pokrivenih obveznica na temelju zajmova MSP-ovima. Nakon završetka savjetovanja Komisija će odlučiti o potrebi djelovanja EU-a.

Kumulativni učinak financijskih propisa

Komisija je danas pokrenula „poziv na dostavu očitovanja” kako bi prikupila povratne informacije i ocijenila kumulativni učinak i međudjelovanje postojećih financijskih pravila. S pomoću savjetovanja Komisija želi utvrditi moguće nedosljednosti, proturječnosti i rupe u financijskim pravilima te utvrditi nepotrebna regulatorna opterećenja i čimbenike koji negativno utječu na dugoročna ulaganja i rast.

Dodatne informacije: 

Akcijski plan za uniju tržišta kapitala

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm#action-plan

Prijedlog o sekuritizaciji

http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm#150930

Izmijenjeni propisi u okviru Solventnosti II

http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm#150930

Javno savjetovanje o rizičnom kapitalu

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm

Javno savjetovanje o pokrivenim obveznicama

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm

Kumulativni učinak financijskih propisa

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm

Obavijest o uniji tržišta kapitala

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5732_en.htm

Obavijest o delegiranoj uredbi Solventnost II

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5734_en.htm

Obavijest o kumulativnom učinku financijskih propisa

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5735_en.htm

Web-stranica o uniji tržišta kapitala

Testimonials & animation:

IP/15/5731

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar