Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pääomamarkkinaunioni: toimintasuunnitelma yritys- ja investointitoiminnan rahoituksen edistämiseksi

Bryssel 30. syyskuutata 2015

Pääomamarkkinaunioni

Euroopan komissio esittelee tänään pääomamarkkinaunionia koskevan toimintasuunnitelman. Pyrkimyksenä on auttaa luomaan todelliset pääoman sisämarkkinat EU:n kaikkia 28:aa jäsenvaltiota varten. Tänään esitellään myös toimintasuunnitelman ensimmäiset ja kaikkein kiireellisimmät vaiheet. Tällainen on esimerkiksi arvopaperistamismarkkinoiden tervehdyttäminen.

Pääomamarkkinaunioni on investointiohjelman peruspilari. Se on osa Junckerin komission ensisijaista tavoitetta edistää työpaikkoja, kasvua ja investointeja koko EU:ssa. Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on torjua päättäväisesti investointivajetta lisäämällä ja monipuolistamalla eurooppalaisten yritysten ja pitkän aikavälin hankkeiden saatavilla olevia rahoituslähteitä.

Pankkien luotonantoa täydentäviä vaihtoehtoisia rahoituslähteitä, kuten riskipääomamarkkinat, joukkorahoitus ja varallisuudenhoito, käytetään laajemmin muualla maailmassa. Niillä tulisikin olla suurempi rooli rahoituksen tarjonnassa yrityksille, joilla on vaikeuksia rahoituksen saannissa. Tämä koskee erityisesti pk- ja startup-yrityksiä. Rahoituslähteiden monipuolistuminen on hyväksi investoinneille ja yrityksille mutta se on myös olennaista rahoitusvakauden kannalta, sillä se lieventää mahdollisten pankkisektorin ongelmien vaikutusta yrityksiin ja niiden rahoituksen saantiin. Tästä syystä pääomamarkkinaunioni on myös tärkeä osa työtä, jolla Euroopan talous- ja rahaliitto pyritään saamaan valmiiksi.

Komissio myös haluaa poistaa esteitä, jotka ehkäisevät rajat ylittäviä sijoituksia EU:ssa, jotta yritykset ja infrastruktuurihankkeet voisivat helpommin saada tarvitsemaansa rahoitusta riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat.

Pääomamarkkinaunioni on keskipitkän aikavälin hanke. Siihen liittyy kuitenkin joitakin tärkeitä varhaisen vaiheen aloitteita. Komissio esittelee tänään ensimmäisen joukon toimenpiteitä, joiden tavoitteena on korkealaatuisen arvopaperistamisen elvyttäminen ja infrastruktuuriin tehtävien pitkän aikavälin sijoitusten edistäminen. Lisäksi komissio kertoo ennen vuoden loppua, millaisia muutoksia ehdotetaan esitedirektiiviin, jotta pienten ja keskisuurten yritysten olisi helpompaa ja halvempaa saada pääomaa.

Komissio on myös käynnistänyt kuulemiset pääomasijoitusrahastoista ja katetuista joukkolainoista.

Parempaa sääntelyä koskevien periaatteiden mukaisesti komissio myös käynnistää kannanottopyynnön finanssialan lainsäädännön kumulatiivisista vaikutuksista varmistaakseen, että lainsäädäntö toimii halutulla tavalla aiheuttamatta (esimerkiksi) päällekkäisiä raportointivaatimuksia tai epäjohdonmukaisuutta eri säädösten välillä.

Pääomamarkkinaunionissa komission kokonaisvaltaisena tavoitteena on luoda sijoittajille mahdollisuuksia, kytkeä rahoitus laajempaan talouteen ja edistää rahoitusjärjestelmää, joka kestää häiriöitä paremmin ja jossa yhdentyminen on syvempää ja kilpailua on enemmän. Komission lähestymistapa on pragmaattinen, vaiheittainen ja tarkkaan taloudelliseen analyysiin perustuva. Siinä myös otetaan huomioon finanssijärjestelmän vakauteen kohdistuvat riskit.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi, että tärkein osio Euroopan investointiohjelmassa on poistaa investointien esteitä sisämarkkinoita syventämällä. ”Kiertueideni aikana olen useaan otteeseen kuullut vakuutuksenantajien sanovan, että niillä on vaikeuksia sijoittaa infrastruktuurihankkeisiin. Niinpä toivonkin, että delegoidun Solvenssi II -asetuksen muutoksella vakuutuksenantajille tarjotaan oikeanlaiset kannustimet tehdä järkeviä sijoituksia", komissaari jatkoi.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaava komissaari Jonathan Hill toivoi, että pääomamarkkinaunioni auttaisi eurooppalaisia, erityisesti pieniä ja keskisuuria, yrityksiä löytämään useampia rahoituslähteitä. Haluan kuluttajille  enemmän mahdollisuuksia sijoittaa varallisuuttaan. Haluan purkaa esteitä, jotta pääoma voisi virrata vapaasti kaikkien 28 jäsenvaltion alueella", hän totesi.

Tausta

Komissio käynnisti helmikuussa 2015 kuulemisen toimenpiteistä, joita tarvitaan vapauttamaan sijoituksia EU:ssa ja luomaan pääoman sisämarkkinat (IP/15/4433, MEMO/15/4434). Se käynnisti myös asiaan liittyvät kuulemiset esitedirektiivistä ja arvopaperistamisesta. Komissio sai paljon kommentteja yrityksiltä, investoijilta ja sijoittajilta, finanssialalta, kansallisilta parlamenteilta, Euroopan parlamentilta, neuvostolta ja itse eurooppalaisilta.

Vastauksia saatiin yli 700. Ne osoittivat, että pääomamarkkinaunioni saa paljon tukea (voit tutustua vastauksiin tästä). Kuulemisen jälkeen järjestettiin korkean tason konferenssi 8. kesäkuuta 2015.

Julkiseen kuulemiseen saatu palaute osoittaa, että pääoman sisämarkkinat auttaisivat tukemaan riskien jakamista suuremmassa määrin yli rajojen, loisivat syvemmät ja likvidimmät markkinat ja monipuolistaisivat rahoituslähteitä taloudessa. Vastaajat kannattivat vihreässä kirjassa ehdotettua vaiheittaista lähestymistapaa.

Toimintasuunnitelma rakentuu seuraavien keskeisten periaatteiden ympärille:

  • Luodaan lisää mahdollisuuksia sijoittajille: Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on helpottaa pääoman mobilisointia Euroopassa ja pääoman kanavointia kaikille yrityksille, myös pk-yrityksille, ja infrastruktuurihankkeisiin, jotka tarvitsevat pääomaa laajentuakseen ja luodakseen uusia työpaikkoja. Kotitalouksien ulottuville pyritään tuomaan parempia vaihtoehtoja, jotta ne voisivat saavuttaa eläkkeelle siirtymistä koskevat tavoitteensa.
  • Kytketään rahoitus reaalitalouteen: Pääomamarkkinaunioni on kaikkia 28 jäsenvaltiota hyödyttävä klassinen sisämarkkinahanke. Jäsenvaltiot saavat paljon etua pääoman ja sijoitusten kanavoimisesta hankkeisiinsa.
  • Edistetään vahvempaa ja häiriöitä paremmin sietävää rahoitusjärjestelmää: Saadaan käyttöön laajempi valikoima rahoituslähteitä ja enemmän pitkän aikavälin sijoituksia sekä varmistetaan, että EU:ssa kansalaiset ja yritykset eivät enää ole niin haavoittuvaisia rahoitusmarkkinoiden häiriöille kuin kriisin aikana.
  • Syvennetään finanssimarkkinoiden yhdentymistä ja lisätään kilpailua: Pääomamarkkinaunionilla pyritään riskien jakamiseen suuremmassa määrin yli rajojen ja likvidimpiin markkinoihin, mikä syventää finanssimarkkinoiden yhdentymistä, alentaa kustannuksia ja lisää Euroopan kilpailukykyä.

Keskeisiä varhaisen vaiheen toimia

Uudet arvopaperistamista koskevat säännöt

Arvopaperistamisella tarkoitetaan sitä, että omaisuuseriä (esimeriksi autolainoja tai pk-yrityslainoja) yhdistämällä luodaan rahoitusväline, jonka sijoittajat voivat ostaa. Tavallisesti rahoitusvälineen luo jokin luotonantaja, esimerkiksi pankki. Mukaan voi tulla useampia sijoittajia, minkä myötä likviditeetti lisääntyy ja pankeista vapautuu pääomaa uuteen luotonantoon. Komissio ehdottaa arvopaperistamista varten sääntelykehystä, joka on yksikertainen, läpinäkyvä ja standardoitu ja jota valvotaan riittävällä tavalla. Komissio arvioi, että talouteen saataisiin 100–150 miljardia euroa lisärahoitusta, jos arvopaperistettujen tuotteiden liikkeeseenlaskussa päästäisiin EU:ssa kriisiä edeltäneelle tasolle.

Uudet säännöt siitä, miten Solvenssi II:ssa käsitellään infrastruktuurihankkeita

Investoiminen infrastruktuurihankkeisiin on olennaisessa asemassa pyrittäessä tukemaan taloudellista toimintaa ja talouskasvua Euroopassa. Tällaiset hankkeet kuitenkin edellyttävät huomattavia määriä pitkäaikaista rahoitusta. Vakuutusala pystyy hyvin tarjoamaan pitkäaikaista rahoitusta tekemällä infrastruktuurihankkeisiin oman ja vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia. Komissio haluaa poistaa perusteettomia vakavaraisuuteen liittyviä esteitä, jotta vakuutuksenantajat voisivat olla tärkeässä asemassa eurooppalaisissa infrastruktuurihankkeissa. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EVLEV) lausuntoon perustuen tänään esitellyllä lainsäädännöllä luodaan erillinen infrastruktuuriomaisuusluokka ja pienennetään sen pääoman määrää, joka vakuutuksenantajilla on oltava vaatimukset täyttäviin infrastruktuurihankkeisiin tehtyjä vieraan ja oman pääoman ehtoisia sijoituksia vastaan.

Julkinen kuuleminen riskipääomasta

Pienten ja keskisuurten listaamattomien yritysten on usein vaikea löytää valtavirtarahoitusta pankkilainojen välityksellä, eikä niiden ole mahdollista saada pääomaa osakemarkkinoiden kautta: riskipääoman kaltaiset vaihtoehdot voivat auttaa niitä kasvamaan ja kehittymään. Voimassa olevilla EU:n säännöillä eli EuVECA- ja EuSEF-asetuksilla on perustettu kaksi yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa rahastoa, jotta yksityisten säästäjien olisi helpompaa ja houkuttelevampaa sijoittaa listaamattomiin pk-yrityksiin. Kuulemisen tavoitteena on selvittää, voitaisiinko näiden asetusten kohdennetuilla muutoksilla edistää kyseisten sijoitusrahastojen laajempaa käyttöä. Kuuleminen kattaa muun muassa rajoitukset sen suhteen, kuka saa hoitaa rahastoja, sijoittajien tekemien sijoitusten 100 000 euron vähimmäistason ja sen, saavatko EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet rahastonhoitajat tarjota EuVECA- tai EuSEF-rahastoja. Kuuleminen päättyy 6. tammikuuta 2016.

Julkinen kuuleminen katetuista joukkolainoista

Katetut joukkolainat ovat keskeinen pitkän aikavälin rahoitusväline useissa EU-maissa. Niiden tavoitteena on kanavoida rahoitusta kiinteistömarkkinoille ja julkiselle sektorille. Eurooppalaiset luottolaitokset ovat maailmassa johtavassa asemassa katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskussa. Markkinat ovat kuitenkin nykyisin jakautuneet kansallisten rajojen mukaan. Tämä rajoittaa merkintäsitoumusten ja julkistamiskäytäntöjen standardointia sekä luo syvien, likvidien ja saavutettavissa olevien markkinoiden esteitä, erityisesti yli rajojen. Komissio haluaa kuulla mielipiteitä katettujen joukkolainojen yleiseurooppalaisesta kehyksestä. Tämä kehys rakentuisi hyvin toimivien kansallisten järjestelmien pohjalle niitä häiritsemättä. Se perustuisi korkealaatuisiin standardeihin ja parhaisiin markkinakäytäntöihin. Kuuleminen päättyy 6. tammikuuta 2016. Tarkoituksena on kerätä myös näkemyksiä sellaisten katettujen joukkolainojen käytöstä, joiden rakenteet perustuvat vakuutena oleviin pk-yritysluottoihin. Kuulemisen jälkeen komissio päättää, tarvitaanko EU:n toimia.

Finanssialan lainsäädännön kumulatiiviset vaikutukset

Komissio käynnistää tänään kannanottopyynnön kerätäkseen palautetta ja kartoittaakseen finanssialan nykyisten sääntöjen vaikutuksia ja vuorovaikutusta. Kuulemisen avulla komissio pyrkii havaitsemaan mahdolliset epäjohdonmukaisuudet, epäyhtenäisyydet ja puutteet sekä tarpeettomat lainsäädäntörasitteet ja tekijät, jotka vaikuttavat kielteisesti pitkän aikavälin sijoituksiin ja kasvuun.

Lisätietoja: 

Pääomamarkkinaunionia koskeva toimintasuunnitelma

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm#action-plan

Arvopaperistamisehdotus

http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm#150930

Muutettu Solvenssi II -lainsäädäntö

http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm#150930

Julkinen kuuleminen riskipääomasta

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm

Julkinen kuuleminen katetuista joukkolainoista

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm

Finanssialan lainsäädännön kumulatiiviset vaikutukset

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm

Taustatiedote pääomamarkkinaunionista

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5732_en.htm

Taustatiedote delegoidusta Solvenssi II -asetuksesta

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5734_en.htm

Taustatiedote finanssialan lainsäädännön kumulatiivisista vaikutuksista

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5735_en.htm

Pääomamarkkinaunionia käsittelevä verkkosivusto

Testimonials & animation:

IP/15/5731

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar