Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen presenterar ett omfattande åtgärdspaket på 500 miljoner euro som stöd för de europeiska jordbrukarna

Bryssel den 7 september 2015

Som svar på de svårigheter jordbruksproducenter står inför presenterar kommissionen i dag ett omfattande stödpaket på 500 miljoner euro.

Vid dagens extra rådsmöte för EU:s jordbruksministrar sade kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen följande: ”Genom stödpaketet avsätts 500 miljoner euro från EU:s medel omedelbart till jordbrukarna. Det är en kraftfull och beslutsam åtgärd. Åtgärden visar att kommissionen tar sitt ansvar gentemot jordbrukarna på allvar och att den är beredd att backa upp ansvaret med tillräckliga resurser. Detta är särskilt viktigt med tanke på andra konkurrerande budgetkrav. ”

Åtgärden har tre huvudmål: 1) Att ta itu med de kassaflödesproblem jordbrukarna kämpar med, 2) att stabilisera marknaderna, 3) att se till att försörjningskedjan fungerar.

Kommissionen kommer att föreslå att den största delen av paketet ges till alla medlemsstater som anslag till mejerisektorn. Kommissionen kommer att se till att stödet fördelas rättvist, är målinriktat och effektivt, och att särskild hänsyn tas till de medlemsstater och de jordbrukare som drabbats hårdast av marknadsutvecklingen. Kommissionen avser att ge medlemsstaterna största möjliga frihet att använda stödet utifrån deras egen situation.

Dagens meddelande bör ses mot bakgrund av det betydande stöd som redan ges till jordbrukssektorn till följd av effekterna av det ryska förbudet och det årliga stöd som EU ger till jordbrukare och landsbygdssamhällen, som uppgår till mer än 50 miljarder euro.

Tron på en marknadsorienterad strategi är och förblir grunden för kommissionens insatser.

Länk till en uttömmande förteckning över åtgärder: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5601_sv.htm

Länk till talet i dess helhet och marknadsanalys: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5600_sv.htm

IP/15/5599

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar