Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Нова и по-приобщаваща визия за образованието и обучението до 2020 г.

Брюксел, 1 септември 2015 r.

I et udkast til en fælles rapport fra Kommissionen, der blev offentliggjort i dag, opfordres der til et styrket samarbejde på uddannelsesområdet frem til 2020 og især til fremme af social inklusion.

Днес Комисията представя предложение за засилване на сътрудничеството на европейско равнище в областта на образованието и обучението до 2020 г. В проекта на съвместен доклад на Комисията и държавите членки, който бе публикуван днес, се призовава за действия за постигане на по-голяма степен на социално приобщаване в европейските системи на образование и обучение в по-широкия контекст на усилията за борба с радикализацията след извършените през 2015 г. нападения в Париж и Копенхаген.

В доклада се предлага по-решително насочване на политиката към по-ефективни действия за справяне с най-неотложните предизвикателства, пред които е изправено нашето общество. Сред шестте нови приоритета, набелязани в доклада, са подобряването на уменията и перспективите за заетост на хората и създаването на отворена, иновативна и цифрова учебна среда, като същевременно се култивират основните ценности равенство, недискриминация и активно гражданско участие.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, заяви: „Младите европейци са изправени пред общи предизвикателства, за чието преодоляване е нужен общ отговор. Заплахата от радикализация показва колко належаща е нуждата да се подобрят перспективите за образование във всички общности в Европа. Заедно с министрите на образованието ние ще засилим общите си действия за намаляване на дяла на преждевременно напускащите училище, за борба срещу социалното изключване и за насърчаване на многообразието в класните стаи в цяла Европа“.

Мариан Тейсен, комисар за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, добави: „Младежката заетост е първостепенен приоритет за тази Комисия. В наши дни повече от всякога за намирането на работа са нужни подходящи и висококачествени умения. По-доброто сътрудничество в областта на образованието и обучението ще спомогне за повишаване на уменията и квалификациите, така че да се коригират несъответствията между търсените и предлаганите умения. По този начин то ще помогне на младите европейци успешно да се включат в пазара на труда“.

Очаква се Съветът да приеме доклада до края на годината. За да се даде възможност за по-дългосрочно въздействие, в доклада също така се предлага новите приоритети да бъдат определени за 5 години, с което да се замени действащият досега работен цикъл от 3 години. Шестте нови приоритета, предложени от Комисията, са:

  • подходящи и висококачествени умения и компетентности с акцент върху резултатите, насочени към пригодността за заетост, иновациите и активното гражданство;
  • приобщаващо образование, равенство, недискриминация и насърчаване на гражданските компетентности;
  • отворено и новаторско образование и обучение, включително чрез цялостно интегриране в ерата на цифровите технологии;
  • силна подкрепа за преподавателите;
  • прозрачност и признаване на уменията и квалификациите за улесняване на мобилността с цел учене и работа; и
  • устойчиви инвестиции, постижения и ефективност на образованието и обучението.

Контекст

Въведената през май 2009 г. стратегическа рамка „Образование и обучение 2020 г.“ осигурява на държавите членки, Комисията и образователните институции форум за обмен на добри практики, информация и консултации за реформи в тази област на политиката. Този инструмент за сътрудничество се координира от Комисията.

„Образование и обучение 2020 г.“ обхваща всички учебни форми и всички равнища на процеса на учене през целия живот — от образованието в ранна детска възраст и училищата до висшето образование, професионалното образование и обучение и ученето за възрастни.

През 2014 г. Комисията и държавите членки започнаха междинен преглед, с който да се оцени напредъкът, постигнат от 2012 г. насам, и да се спомогне за изготвянето на следващите приоритети за сътрудничество в областта на образованието и обучението на европейско равнище. В рамките на този преглед през 2014 г. беше извършена независима оценка, бяха представени няколко национални доклада и се състояха консултации с национални служители, с европейските социални партньори и с други заинтересовани страни от сферата на образованието и обучението. Заключенията от този анализ са изложени в представения днес от Комисията проект на съвместен доклад относно изпълнението на рамката „Образование и обучение 2020 г.“.

През ноември Комисията ще представи също така Обзора на образованието и обучението за 2015 г. — годишен анализ на напредъка по целите за образованието, заложени в стратегията „Европа 2020“. Сред основните водещи цели са свързаните с преждевременното напускане на училище и завършването на висше образование.

Съвсем скоро Комисията ще представи също проекта на доклад за младежта в ЕС, отнасящ се до европейското сътрудничество по въпросите на младежта за периода 2013—2015 г. В този доклад ще се разгледат приоритетни въпроси като младежката безработица, социалното приобщаване и участието на младите хора.

За повече информация

Съвместен доклад за изпълнението на стратегическата рамка „Образование и обучение 2020 г.“

Работен документ на службите на Комисията във връзка със стратегическата рамка „Образование и обучение 2020 г.“

Заключения на Съвета от май 2009 г. относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението

Информационен документ за борба с радикализацията в отговор на проведената в Париж среща на министрите на образованието

IP/15/5568

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar