Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej

Bruksela, 16 czerwiec 2015

UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu 20 proc. w zakresie energii odnawialnej – tak wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską sprawozdania z postępów w osiąganiu celów w zakresie energii odnawialnej wyznaczonych na 2020 r. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przewidywany udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto w 2014 r. wynosił 15,3 proc., to UE i znaczna większość państw członkowskich robią wyraźne postępy: 25 z nich prawdopodobnie osiągnie cele krajowe na lata 2013-2014.

Wyniki te Komisja Europejska opublikowała w swoim sprawozdaniu z postępów w osiąganiu do 2020 r.: prawnie wiążącego unijnego celu 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych, celu 10 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie oraz wiążących celów krajowych.

„Sprawozdanie to ponownie pokazuje, że Europa dobrze korzysta z odnawialnych źródeł energii, a te są dobre dla Europy. W Europie przypada na mieszkańca trzy razy więcej energii odnawialnej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Ponad 1 mln osób pracuje w sektorze energii odnawialnej, którego roczna wartość sięga ponad 130 mld euro. Co roku eksportujemy energię ze źródeł odnawialnych o wartości 35 mld euro”, powiedział Miguel Arias Cañete, komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej.

Przy 5,7 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie, jakie przewidziano na 2014 r., osiągnięcie celu 10 proc. stanowi ambitne zadanie, które jednak jest wykonalne, na co wskazują dobre postępy w niektórych państwach członkowskich.

Zakłada się, że 25 państw członkowskich osiągnie cele krajowe na lata 2013–2014 w zakresie energii odnawialnej. 26 państw członkowskich osiągnęło swoje cele na lata 2011–2012. Ponieważ w nadchodzących latach cele pośrednie staną się bardziej ambitne, niewykluczone, że niektóre państwa członkowskie będą musiały — by utrzymać kierunek — zwiększyć wysiłki poprzez ewentualne wykorzystanie mechanizmów współpracy z innymi państwami członkowskimi.

 

Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej przynosi efekty

Ze sprawozdania wynika, że dyrektywa w sprawie energii odnawialnej sprawdza się, gdyż dzięki rozwojowi odnawialnych źródeł energii:

  • uniknięto całkowitych emisji CO2 o około 326 Mt w 2012 r. i o 388 Mt w 2013
  • zapotrzebowanie na paliwa kopalne w UE zmniejszyło się o 116 Mt w 2013 r.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw energii w UE:

  • zastąpienie gazu ziemnego energią odnawialną odpowiadało za około 30 proc. ogólnych emisji paliw kopalnych, których udało się uniknąć w 2013 r.
  • prawie połowa państw członkowskich zmniejszyła swoje krajowe zużycie energii brutto pochodzącej z gazu ziemnego o co najmniej 7 proc.

Ponadto ze sprawozdania wynika, że coraz więcej ludzi akceptuje energię odnawialną jako powszechne źródło energii i że cele na 2020 rok są siłą napędową dla globalnych inwestycji w odnawialne źródła energii oraz wspierających je strategii energetycznych, które sięgają daleko poza granice Europy i za którymi stoi Unia Europejska.

 

Kontekst

Ponieważ do 2020 r. pozostaje jeszcze pięć lat, sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej zawiera śródokresową ocenę postępów w realizacji celów przyjętych do 2020 r. w zakresie energii odnawialnej. Co dwa lata za pomocą takiej oceny monitoruje się postępy UE i państw członkowskich w realizacji prawnie wiążących celów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Cele te są przewidziane w dyrektywie w sprawie energii odnawialnej, którą w 2009 r. przyjęto w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego. Sprawozdanie obejmuje również ocenę dotyczącą wykonalności celu zakładającego osiągnięcie 10 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie oraz zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów.

Unijne przepisy propagujące stosowanie energii ze źródeł odnawialnych istnieją od 2001 r., kiedy przyjęto pierwszą dyrektywę w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, a następnie — dyrektywę z 2003 r. w sprawie użycia w transporcie biopaliw i innych odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowe informacje

Zestawienie informacji – Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej

Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej z 2015 r.

Polityka UE w zakresie energii odnawialnych i wcześniejsze sprawozdania:

 

Załącznik

Przegląd postępów państw członkowskich w osiąganiu celów na rok 2020 w zakresie energii odnawialnej (w proc.)

 

Udział energii ze źródeł odnawia lnych w 2012 r.

Udział energii ze źródeł odnawia lnych w latach 2011–2012

(średnio)

 

Krzywa rozwoju energii ze źródeł odnawia lnych

w latach 2011–2012

Udział energii ze źródeł odnawia lnych w 2013 r.

Krzywa rozwoju energii ze źródeł odnawia lnych w latach 2013–2014

Cele w zakresie energii ze źródeł odnawia lnych na 2020 r.

Belgia

7,4

6,8

4,4

7,9

5,4

13,0

Bułgaria

16,0

15,1

10,7

19,0

11,4

16,0

Czechy

11,4

10,5

7,5

12,4

8,2

13,0

Dania

25,6

24,5

19,6

27,2

20,9

30,0

Niemcy

12,1

11,7

8,2

12,4

9,5

18,0

Estonia

25,8

25,7

19,4

25,6

20,1

25,0

Irlandia

7,3

7,0

5,7

7,8

7,0

16,0

Grecja

13,4

12,1

9,1

15,0

10,2

18,0

Hiszpania

14,3

13,8

11,0

15,4

12,1

20,0

Francja

13,6

12,4

12,8

14,2

14,1

23,0

Chorwacja

16,8

16,1

14,1

18,0

14,8

20,0

Włochy

15,4

13,8

7,6

16,7

8,7

17,0

Cypr

6,8

6,4

4,9

8,1

5,9

13,0

Łotwa

35,8

34,7

34,1

37,1

34,8

40,0

Litwa

21,7

21,0

16,6

23,0

17,4

23,0

Luksemburg

3,1

3,0

3,6

3,6

3,9

11,0

Węgry

9,5

9,3

6,0

9,8

6,9

13,0

Malta

2,7

2,0

2,0

3,8

3,0

10,0

Holandia

4,5

4,4

4,7

4,5

5,9

14,0

Austria

32,1

31,5

25,4

32,6

26,5

34,0

Polska

10,9

10,6

8,8

11,3

9,5

15,0

Portugalia

25,0

24,8

22,6

25,7

23,7

31,0

Rumunia

22,8

22,1

19,0

23,9

19,7

24,0

Słowenia

20,2

19,8

17,8

21,5

18,7

25,0

Słowacja

10,4

10,3

8,2

9,8

8,9

14,0

Finlandia

34,5

33,7

30,4

36,8

31,4

38,0

Szwecja

51,1

50,0

41,6

52,1

42,6

49,0

Wielka Brytania

4,2

4,0

4,0

5,1

5,4

15,0

Unia Europejska

14,3

13,6

nie dotyczy

15,0

nie dotyczy

20,0

Źródło: Eurostat za 2013, 2012

 

IP/15/5180

Kontakty z mediami

Zapytania od obywateli:


Side Bar