Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Plannen van de Commissie voor de vangstmogelijkheden 2016: Visserijen in de Noordzee en de Atlantische Oceaan worden duurzamer – Ernstige overbevissing in de Middellandse Zee

Brussel, 02 juni 2015

De Europese visserijen in het noorden en westen van de Europese Unie werken steeds duurzamer. Er kan meer vis worden geoogst, met een beter inkomen tot gevolg voor zowel de vissers als de gemeenschap om hen heen. De Middellandse Zee daarentegen blijft kampen met zware overbevissing. Dat is de belangrijkste boodschap die Karmenu Vella, Europees commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij, meegeeft in het verslag van dit jaar over de toestand van de visbestanden en de voorbereiding van de vaststelling van de vangstquota voor volgend jaar.

Commissaris Vella: "Het zichtbare succes in de noordelijke visserijen bewijst dat duurzaam visserijbeheer wel degelijk mogelijk is. Het is nu zaak om samen met de vissers de positieve resultaten te consolideren en de doelen van het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid in praktijk om te zetten. In de Middellandse Zee moeten onze inspanningen worden opgevoerd. Wij moeten uniale beheersplannen en effectievere regionale plannen ontwikkelen. Alleen als wij de situatie in onze lidstaten aanpakken, zullen we de nodige geloofwaardigheid opbouwen om besprekingen met onze partners in het Middellandse Zeegebied aan te vatten".

De belanghebbende partijen kunnen zich nu over het document uitspreken via een openbare raadpleging online. De Commissie zal in het najaar haar voorstellen voor de vangstmogelijkheden voor 2016 op tafel leggen.

In haar jaarrapport over de toestand van de bestanden wijst de Commissie op twee uiteenlopende ontwikkelingen:

  • Er is goed nieuws over het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Oostzee, waar meer dan 50 % van de visserijen (32 van de 62 bestanden met een MSY‑beoordeling) in 2014 een duurzaam niveau heeft gehaald, vergeleken met slechts 14 % in 2009 (MSY staat voor maximal sustainable yield of maximale duurzame opbrengst). Hieronder valt een groot aantal commercieel belangrijke bestanden.
  • In schril contrast daarmee staat de belabberde toestand van de visbestanden in de Middellandse Zee, waar 93 % van de beoordeelde bestanden niet duurzaam wordt bevist. Hierbij speelt het geen rol of de bestanden uitsluitend door EU-vissers worden bevist of met vissers uit derde landen worden gedeeld. In de Zwarte Zee is de situatie vergelijkbaar – 86 % van de beoordeelde bestanden wordt er overbevist.

De Commissie herhaalt haar verbintenis om alle visserijen zo snel mogelijk op een niveau te brengen dat de MSY kan opleveren. In het kader van deze essentiële doelstelling van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet uiterlijk in 2020 een goede milieutoestand in onze zeeën worden bereikt.

Achtergrond

In haar jaarlijkse raadplegingsstuk licht de Europese Commissie haar standpunten en plannen toe voor de vaststelling van de vangstmogelijkheden (totale toegestane vangsten, quota en visserijinspanning) voor het volgende jaar, in dit geval dus 2016. Voorts vraagt zij de lidstaten, de visserijsector en de niet-gouvernementele organisaties in de regionale adviesraden alsook geïnteresseerde burgers en organisaties zich uit te spreken in het kader van de openbare raadpleging online.

In het najaar zal de Commissie haar voorstellen voor 2016 uit de doeken doen wat de vangstmogelijkheden in de Uniewateren van de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Oostzee betreft.

Op basis van het meest recente wetenschappelijke advies is de Commissie van plan om voor het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, de Noordzee en de Oostzee quota voor te stellen die in overeenstemming zijn met de MSY-doelstelling. Zij zal er in die voorstellen rekening mee houden dat de demersale visserijen in de Atlantische Oceaan en de Noordzee met ingang van 2016 al hun vangsten verplicht moeten aanlanden en dat de vangstmogelijkheden als gevolg daarvan naar boven zullen worden bijgesteld.

Aan het eind van de rit hoopt de Commissie te komen tot een duurzame visserij in overeenstemming met de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

De Commissie baseert zich op het beste beschikbare biologische advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES), het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) en andere onafhankelijke organen.

Voor nadere informatie

Vragen en antwoorden over de vangstmogelijkheden in de EU voor 2016 MEMO/15/5083

De mededeling is te vinden op: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_nl.htm

IP/15/5082

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek:


Side Bar