Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise plánuje rybolovná práva pro rok 2016 – rybolov v Severním moři a v Atlantiku na cestě k udržitelnosti, ve Středozemním moři se loví příliš

Brusel, 02 červen 2015

Rybolov v severních a západních vodách Evropské unie směřuje nadále k udržitelnosti. Je zde možno lovit více ryb, což zvyšuje příjmy našich rybářů a jejich společenství. Ve Středozemním moři nicméně přetrvávají závažné problémy s nadměrným rybolovem. To jsou hlavní dvě hlavní informace, které uvádí Karmenu Vella, evropský komisař pro námořní záležitosti a rybolov v letošní zprávě o stavu populací ryb a o přípravě rybolovných kvót na další roky.

Viditelné úspěchy v severních rybolovných oblastech dokazují, že udržitelné řízení rybolovu je možné“, uvedl k tomu komisař Vella. „Spolu s rybáři nyní musíme kladné výsledky upevnit a dosáhnout cílů nové společné rybářské politiky. Naše úsilí v oblasti Středozemního moře je třeba zintenzívnit. Musíme vytvořit plány řízení na úrovni Unie a účinnější regionální plány. Teprve poté, co vyřešíme situaci v našich členských státech, získáme potřebnou důvěryhodnost, abychom mohli zahájit jednání s našimi partnery ve Středomoří.“

K tomuto dokumentu se nyní mohou zúčastněné strany vyjádřit online na stránce veřejné konzultace. Komise připraví své návrhy rybolovných práv pro rok 2016 během podzimu.

Ve své výroční zprávě o stavu zdrojů Komise poukazuje na dvě různé situace:

  • Jde o dobrou zprávu týkající se severovýchodního Atlantiku, Severního a Baltského moře, kde bylo v roce 2014 více než 50 % rybolovu (32 z 62 populací posuzovaných podle maximálního udržitelného výnosu) na udržitelné úrovni oproti pouhým 14 % v roce 2009. Mezi tyto populace patří řada komerčně významných druhů.
  • Ve Středozemním moři je však situace dost neutěšená: 93 % posuzovaných populací není loveno udržitelným způsobem. Situace je podobná u populací lovených výhradně rybáři z EU i u populací sdílených s rybáři ze třetích zemí. Černé moře je ve srovnatelné situaci – nadměrný rybolov byl zjištěn u 86 % posuzovaných populací.

Komise potvrzuje svůj závazek dosáhnout toho, aby se všechny rybí populace dostaly co nejdříve na úrovně, které odpovídají maximálním udržitelným výnosům. Tento hlavní cíl nové společné rybářské politiky přispěje k dosažení dobrého environmentálního stavu v našich mořích nejpozději do roku 2020.

Souvislosti

Evropská komise ve svém výročním konzultačním dokumentu představuje svá stanoviska a záměry ohledně stanovování ročních rybolovných kvót – úrovní celkových přípustných odlovů (TAC), kvót a intenzity rybolovu pro rok 2016 – a žádá o názory členské státy, odvětví rybolovu a nevládní organizace v regionálních poradních sborech i zainteresované občany a organizace prostřednictvím veřejné konzultace online.

Na podzim pak Komise předloží své návrhy rybolovných práv pro rok 2016 ve vodách Unie v Atlantiku, Severním moři a Baltském moři.

Na základě nejnovějších vědeckých poznatků má Komise v úmyslu předložit návrhy rybolovných kvót v severovýchodním Atlantiku a Severním a Baltském moři v souladu s cílem maximálního udržitelného výnosu. Návrhy Komise budou zahrnovat úpravy rybolovných práv směrem nahoru, které jsou výsledkem zavedení povinné vykládky všech úlovků druhů žijících při dně v Atlantiku a Severním moři od roku 2016.

Výhledovým cílem Komise je v souladu s cíli nové společné rybářské politiky dosáhnout udržitelného rybolovu.

Komise vychází ve svých návrzích z nejlepších dostupných biologických doporučení, které poskytla Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES), Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) a další nezávislé subjekty.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se rybolovných práv pro rok 2016 v EU: MEMO/15/5083

Sdělení lze nalézt na adrese: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

IP/15/5082

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar