Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Državna pomoč: Komisija začenja poizvedbo o mehanizmih za zagotovitev oskrbe z električno energijo

Bruselj, 29 april 2015

Evropska komisija je začela poizvedbo glede državne pomoči v zvezi z nacionalnimi ukrepi za zagotovitev, da je v vsakem trenutku na voljo ustrezna zmogljivost za proizvodnjo električne energije, da bi se preprečili izpadi (tako imenovani „mehanizmi zmogljivosti“). S poizvedbo se bodo zbrale informacije o mehanizmih zmogljivosti, da se preveri predvsem, ali zagotavljajo zadostno oskrbo z električno energijo, ne da bi pri tem izkrivljali konkurenco ali trgovino na enotnem trgu EU. Poizvedba dopolnjuje strategijo Komisije o energetski uniji, katere namen je oblikovati povezan, integriran in varen trg energije v Evropi. Za podrobnejše informacije glej informativni list.

Vse več držav članic uvaja mehanizme zmogljivosti za spodbujanje naložb v elektrarne ali zagotavljanje spodbud, da elektrarne ne bi prenehale delovati. Namen tega ukrepa je zagotoviti, da oskrba z električno energijo v vsakem trenutku zadošča povpraševanju. Komisija priznava, da so v določenih okoliščinah takšni javni ukrepi upravičeni ter je v svojihsmernicah o državni pomoči za varstvo okolja in energijo iz leta 2014 prvič podala merila za ocenjevanje, ali mehanizmi zmogljivosti izpolnjujejo pravila glede državne pomoči. Države članice morajo biti na prvem mestu spodobne dokazati, da so tovrstni ukrepi potrebni. Poleg tega morajo poskrbeti, da so mehanizmi zmogljivosti oblikovani tako, da ne izkrivljajo konkurence na enotnem trgu EU. Tako, na primer, ne bi smeli dajati neustrezne prednosti določenim proizvajalcem ali vrstam tehnologije ali postavljati ovir, ki bi oteževale pretok električne energije med dvema državama članicama EU.

V okviru poizvedbe, prve v skladu s pravili EU o državni pomoči, se bodo najprej zahtevale informacije reprezentativnega vzorca držav članic, ki imajo mehanizme zmogljivosti ali razmišljajo o njihovi uvedbi: to so Belgija, Hrvaška, Danska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Poljska, Portugalska, Španija in Švedska.

Komisarka Margrethe Vestager, ki je pristojna za politiko konkurence, je povedala: „Vlade imajo pravni interes za zagotovitev zadostne oskrbe z električno energijo – gospodinjstva in industrijski obrati ne bi smeli utrpeti izpadov. Moja naloga je poskrbeti, da javni ukrepi spodbujajo naložbe v oskrbo z električno energijo in ne dajejo neupravičene prednosti določenim proizvajalcem ali tehnologijam ali postavljajo ovir za trgovanje prek nacionalnih meja. V nekaterih primerih je tako lahko bolj učinkovito vlagati v izboljšanje povezav med električnimi omrežji med državami EU kot pa graditi nove elektrarne.“

„Ta poizvedba pošilja državam članicam jasen signal, naj pri uvajanju mehanizmov zmogljivosti spoštujejo pravila o državni pomoči EU, poleg tega prispeva k cilju Komisije za izgradnjo resnične energetske unije v Evropi“.“

Potreba po mehanizmih zmogljivosti

Vse več držav članic je izrazilo zaskrbljenost, da do leta 2020 ne bodo več mogle zadovoljiti povpraševanja po električni energiji, in sicer zaradi nezadostnih naložb, ki so posledica tako negotovih razmer na trgu kot regulativnih posegov. Poleg tega mora oskrba v celoti kriti povpraševanje tudi, kadar pride do pomanjkanja različnih obnovljivih virov (npr. ker v določenem obdobju ni dovolj vetra ali sonca).

Mehanizmi zmogljivosti so ukrepi, ki so jih sprejele države članice, da bi srednjeročno in dolgoročno uskladile povpraševanje in oskrbo z električno energijo. Zasnovani so tako, da spodbujajo naložbe, s katerimi bi se zapolnile pričakovane vrzeli pri zmogljivostih in zagotovila zanesljiva oskrba. Mehanizmi zmogljivosti ponudnikom zmogljivosti navadno ponujajo dodatne nagrade poleg prihodka, ki ga ustvarijo s prodajo električne energije na trgu, in sicer v zameno za vzdrževanje obstoječih zmogljivosti ali vlaganje v nove zmogljivosti, ki so potrebne za zagotovitev zanesljive oskrbe z energijo. Mehanizmi zmogljivosti lahko podpirajo ne samo proizvodnjo električne energije ampak tudi ukrepe za odziv na povpraševanje (npr. spodbude gospodinjstvom in podjetjem, naj zmanjšajo porabo energije v času največje obremenitve omrežja).

Obseg poizvedbe

Komisija bo poslala različne sklope vprašanj izbranim državnim organom in udeležencem na trgu, najprej v enajstih državah članicah EU (Belgija, Hrvaška, Danska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Poljska, Portugalska, Španija in Švedska). Nato bo ocenila odgovore in pred koncem leta 2015 pozvala k pripombam na njene predhodne ugotovitve, končne rezultate pa namerava objaviti sredi leta 2016.

S poizvedbo želi Komisija bolje razumeti mehanizme zmogljivosti, ki se že uporabljajo ali so v pripravi. Prav tako bo ocenila in ugotovila, ali obstajajo določene značilnosti glede zasnove mehanizmov zmogljivosti, ki izkrivljajo konkurenco med ponudniki oziroma ovirajo čezmejno trgovino.

Poizvedba bo dopolnila in podprla izvajanje smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo, ki so začele veljati julija 2014. Poleg tega bo poizvedba dopolnila zakonodajni predlog Komisije o oblikovanju trga električne energije v energetski strategiji Unije.

Več informacij o poizvedbi glede mehanizmov zmogljivosti je na voljo na strani:

http://www.ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html

IP/15/4891

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar