Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zahájila průzkum mechanismů, které zajišťují dodávky elektřiny. Chce vědět, zda jsou v souladu s pravidly hospodářské soutěže

Brusel, 29 duben 2015

Evropská komise zahájila odvětvový průzkum, v jehož rámci bude z pohledu hospodářské soutěže posuzovat tzv. kapacitní mechanismy, což jsou opatření, která přijímají členské státy ve snaze zaručit, aby byla vždy k dispozici odpovídající kapacita k výrobě elektřiny, a nedocházelo tak k výpadkům proudu. V rámci započatého průzkumu bude Komise o kapacitních mechanismech shromažďovat informace, aby zjistila zejména to, zda tyto mechanismy zajišťují dostačující dodávky elektřiny, aniž by na jednotném trhu EU narušovaly hospodářskou soutěž nebo obchod. Prováděným průzkumem doplňuje Komise svou strategii pro energetickou unii, jejímž cílem je v Evropě vybudovat propojený, integrovaný a bezpečný trh s energií. S podrobnostmi se lze seznámit v přehledu.

Stále více členských států zavádí kapacitní mechanismy, jež mají podněcovat investice do elektráren nebo poskytovat pobídky k jejich dalšímu provozování, aby bylo zaručeno, že nabídka elektřiny bude vždy uspokojovat poptávku. Komise uznává, že takováto veřejná opatření mohou být v některých situacích oprávněná. Ve svých pokynech pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky z roku 2014 proto poprvé stanovila kritéria pro hodnocení, zda jsou kapacitní mechanismy v souladu s pravidly pro státní podporu. Členské státy musí být v prvé řadě schopny prokázat, že jsou opatření zapotřebí. Kromě toho musí zajistit, aby koncepce kapacitních mechanismů nenarušovala hospodářskou soutěž na jednotném trhu Unie – tyto mechanismy by například neměly nepatřičně zvýhodňovat určité výrobce nebo typy technologií ani by neměly bránit tokům elektřiny z jedné země EU do druhé.

V rámci odvětvového průzkumu, jenž je prvním průzkumem z pohledu pravidel EU pro státní podporu, budou zprvu vyžadovány informace od reprezentativního vzorku členských států, které již kapacitní mechanismy zavedly nebo které o jejich zavedení uvažují. Těmito státy budou konkrétně Belgie, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Polsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko.

„Vlády členských států mají oprávněný zájem na zajištění dostačujících dodávek elektřiny – domácnosti ani průmysl by neměly narážet na výpadky. Já se mám postarat o to, aby veřejná opatření na podporu investic do dodávek elektřiny nepatřičně nezvýhodňovala konkrétní výrobce nebo technologie nebo aby nevytvářela překážky pro obchod napříč státy,“ vysvětluje komisařka odpovědná za hospodářskou soutěžMargrethe Vestagerová a upozorňuje: „V některých případech může být například účinnější investovat do lepšího propojení přenosových soustav mezi zeměmi EU než do budování nových elektráren.“

Tento odvětvový průzkum vysílá členským státům jasný signál, aby při realizaci kapacitních mechanismů dodržovaly pravidla EU pro státní podporu. Komisi také pomáhá dosahovat cíle, kterým je vytvoření skutečné energetické unie v Evropě,“ dodává Vestagerová.

Potřebnost kapacitních mechanismů

Stále více členských států vyjadřuje obavy, že dodávky elektřiny by do roku 2020 nemusely být schopny uspokojovat poptávku, a to kvůli nedostatku investic, který je dán nejistými okolnostmi na trhu a regulatorními zásahy. Kromě toho je zapotřebí, aby nabídka plně uspokojovala poptávku i v době nedostatečné produkce z proměnlivých obnovitelných zdrojů (např. v důsledku slabšího větru nebo slabšího slunečního záření v určitém okamžiku).

Kapacitní mechanismy jsou opatření, jež členské státy přijímají, aby nabídka elektřiny dokázala ve střednědobém a dlouhodobém výhledu uspokojovat poptávku. Smyslem těchto mechanismů je podporovat investice, aby se zaplnila předpokládaná mezera v kapacitě, a zajistila se tak bezpečnost dodávek. Kapacitní mechanismy obvykle nabízejí poskytovatelům kapacity další odměny nad rámec příjmů, které jim plynou z prodeje elektřiny na trhu, a to výměnou za to, že zachovají stávající kapacitu nebo budou investovat do nové kapacity potřebné k zaručení bezpečnosti dodávek. Tyto mechanismy mohou potenciálně podporovat nejen výrobu elektřiny, ale také opatření reagující na poptávku (např. pobídky domácnostem a podnikům ke snižování spotřeby elektrické energie ve špičkách).

Rozsah odvětvového průzkumu

Komise zašle vybraným veřejným orgánům a účastníkům trhu různé soubory otázek, přičemž svou pozornost nejprve soustředí na jedenáct zemí EU (na Belgii, Chorvatsko, Dánsko, Francii, Německo, Irsko, Itálii, Polsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko). Získané odpovědi následně posoudí a vyvodí předběžné závěry, které nechá do konce roku 2015 opřipomínkovat. Konečné výsledky plánuje zveřejnit v polovině roku 2016.

Prostřednictvím tohoto odvětvového průzkumu chce Komise lépe porozumět kapacitním mechanismům, které již byly zavedeny nebo o jejichž zavedení se uvažuje. Komise v rámci průzkumu rovněž posoudí a zjistí, zda určité koncepční prvky těchto mechanismů nenarušují hospodářskou soutěž mezi poskytovateli kapacity nebo nebrání obchodu přes hranice států.

Odvětvový průzkum bude doplňovat a podporovat plnění pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky, jež vstoupily v platnost v červenci 2014. Průzkum je také doplňkem k legislativnímu návrhu Komise, který se týká koncepce trhu s elektřinou v rámci strategie EU pro energetickou unii.

Bližší informace o tomto odvětvovém průzkumu kapacitních mechanismů lze nalézt na adrese:

http://www.ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html

IP/15/4891

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar