Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Antimonopolní opatření: Komise zaslala společnosti Gazprom prohlášení o námitkách v souvislosti s možným zneužitím dominantního postavení na trzích s plynem ve střední a východní Evropě

22 duben 2015

Evropská komise zaslala společnosti Gazprom prohlášení o námitkách. Podle Komise mohl Gazprom svými obchodními praktikami na trzích se zemním plynem ve střední a východní Evropě zneužít dominantního postavení a porušit antimonopolní pravidla EU. Více informací viz informativní přehled.

Na základě šetření zaujala Komise předběžné stanovisko, že Gazprom porušuje antimonopolní pravidla EU tím, že sleduje celkovou strategii rozdělení trhů se zemním plynem ve střední a východní Evropě. V rámci této strategie například omezuje své zákazníky v tom, aby dále prodávali plyn přes hranice. Je možné, že Gazprom díky tomu účtuje v některých členských státech nepřiměřeně vysoké ceny. Společnost může rovněž zneužívat své dominantní postavení tím, že dodávky plynu podmiňuje získáním nesouvisejících závazků od velkoobchodníků, které se týkají infrastruktury pro přepravu plynu.

Gazprom má 12 týdnů na zaslání odpovědi na prohlášení o námitkách a může rovněž požádat o slyšení, na němž přednese své argumenty. Komise bude plně respektovat právo společnosti Gazprom na obhajobu, a než přijme rozhodnutí, pečlivě její připomínky zváží. Svými námitkami tedy Komise nepředjímá konečný výsledek vyšetřování.

Zemní plyn je důležitou součástí našeho každodenního života: používáme ho k vytápění, vaření i výrobě elektřiny,“ uvedla komisařka odpovědná za hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. „Je tedy nanejvýš důležité udržovat na evropských trzích s plynem spravedlivou hospodářskou soutěž.

Všechny společnosti, které působí na evropských trzích, ať jsou odkudkoli, musí dodržovat pravidla EU.

Obávám se, že společnost Gazprom zneužívá svého dominantního postavení na evropských trzích s plynem a tím porušuje antimonopolní pravidla EU. Zjistili jsme, že společnost mohla vybudovat umělé překážky, které brání toku plynu mezi zeměmi střední a východní Evropy a omezují tak hospodářskou soutěž napříč členskými státy. Izolace trhů s plynem v jednotlivých státech též společnosti Gazprom umožnila účtovat ceny, které v této fázi šetření považujeme za nepřiměřené. Pokud by se naše podezření potvrdilo, společnost Gazprom by musela nést právní následky svého jednání.“

 

Předběžná zjištění Komise uvedená v prohlášení o námitkách

Gazprom je dominantním dodavatelem zemního plynu v řadě zemí střední a východní Evropy. Během svého šetření došla Komise k předběžnému názoru, že Gazprom brání hospodářské soutěži na trzích s plynem v osmi členských státech (v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Estonsku, Lotyšsku a Litvě). Komise má za to, že Gazprom celkově sleduje na těchto trzích s plynem zneužívající strategii, jež spočívá zejména v následujících postupech:

  • Gazprom ve svých dohodách o dodávkách ukládá velkoobchodníkům a některým průmyslovým odběratelům v uvedených zemích územní omezení. K takovým omezením patří zákazy vývozu a ustanovení, jež vyžadují, aby se zakoupený zemní plyn spotřeboval na vymezeném území (doložky o místě určení). Gazprom brání přeshraničnímu toku plynu také dalšími opatřeními. Nutí například velkoobchodníky, aby k vývozu plynu získali jeho souhlas, či za jistých okolností odmítá změnit místo, kam by měl být plyn dodán. Komise se domnívá, že tato opatření brání volnému obchodu s plynem v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).
  • Tato územní omezení mohou vést k vyšším cenám plynu a společnosti Gazprom umožňovat, aby v pěti členských státech (Bulharsku, Estonsku, Lotyšsku, LitvěPolsku) uplatňovala nekalou cenovou politiku. Velkoobchodníkům tak účtuje ceny, které jsou ve srovnání s náklady Gazpromu a s referenčními cenami výrazně vyšší. Tyto nepřiměřené ceny existují částečně v důsledku cenových kalkulací Gazpromu, které ceny plynu v dodavatelských smlouvách vážou na koš cen ropných produktů, a Gazprom oproti jeho zákazníkům nepřiměřeně zvýhodňují.
  • Zdá se, že Gazprom využívá svého dominantního postavení na trhu i tak, že dodávky plynu do Bulharska a Polska podmiňuje získáním závazků týkajících se infrastruktury pro přepravu plynu, které s těmito dodávkami nijak nesouvisejí. Velkoobchodníci se například musí zavázat, že budou investovat do projektu výstavby plynovodu propagovaného touto společností nebo musí souhlasit s tím, že Gazprom posílí svou kontrolu nad plynovodem.

Uvedená zjištění vedla Komisi k předběžnému závěru, že tyto praktiky Gazpromu představují zneužití dominantního postavení zakázané podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. Takové chování, pokud by bylo potvrzeno, brání prodeji plynu do jiných členských států v rámci jednotného trhu, čímž snižuje likviditu a efektivitu trhů s plynem. Zvyšuje umělé překážky obchodu mezi členskými státy a má za následek vyšší ceny plynu.

 

Souvislosti

Komise zahájila formální řízení proti společnosti Gazprom dne 31. srpna 2012.

Gazprom je dominantním dodavatelem zemního plynu ve všech zemích střední a východní Evropy. Jeho podíly na těchto trzích většinou značně převyšují 50 % a v některých zemích dosahují až 100 %.

Článek 102 Smlouvy o fungování EU zakazuje zneužívání dominantního postavení, které může nepříznivě ovlivnit obchod mezi členskými státy. Provádění tohoto ustanovení je vymezeno v antimonopolním nařízení (nařízení Rady (ES) č. 1/2003), které může uplatňovat Komise a orgány pro hospodářskou soutěž členských států EU.

Prohlášení o námitkách představuje formální krok Komise při vyšetřování údajného porušování antimonopolních pravidel EU. Komise písemně informuje dotčené strany o námitkách, které byly proti nim vzneseny, a strany mohou na tyto námitky písemně odpovědět. Adresáti mohou přezkoumat dokumenty obsažené ve spisu Komise, písemně na ně reagovat a vyžádat si slyšení, v rámci něhož sdělí své připomínky zástupcům Komise a vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž. Komise přijme konečné rozhodnutí teprve poté, co strany uplatní své právo na obhajobu.

Pro dokončení antimonopolních šetření protisoutěžního jednání nejsou Komisi stanoveny žádné lhůty. Délka antimonopolního šetření záleží na mnoha faktorech, včetně složitosti případu, míry, do jaké podnik s Komisí spolupracuje, a na uplatnění práv na obhajobu.

Více informací naleznete ve veřejném rejstříku na webové stránce Komise věnované hospodářské soutěži pod číslem případu 39816.

IP/15/4828

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar