Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ασφάλεια για τους καταναλωτές: σχεδόν 2500 επικίνδυνα προϊόντα αποσύρθηκαν από την αγορά της ΕΕ το 2014

Βρυξέλλες, 23 Μάρτιος 2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα νέα αριθμητικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το 2014 σχεδόν 2500 προϊόντα, από παιχνίδια έως αυτοκίνητα οχήματα, είτε δεσμεύτηκαν κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ είτε απομακρύνθηκαν από τις αγορές διότι ήταν επικίνδυνα για τους καταναλωτές της ΕΕ. Εδώ και 12 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ εργάζονται από κοινού για να διασφαλίσουν ότι τα καταναλωτικά αγαθά που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ασφαλή. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούν το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα.

 

«Κάθε προϊόν στην Ευρώπη πρέπει να είναι ασφαλές για τους πολίτες μας. Τα προϊόντα που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη πρέπει να αποσύρονται από την αγορά το ταχύτερο δυνατό. Γι’ αυτό τον λόγο δημιουργήσαμε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Με την πάροδο των ετών το σύστημα αυτό έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των ευρωπαίων καταναλωτών. Πρόκειται για ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα συνεργασίας της ΕΕ προς όφελος των πολιτών μας» δήλωσε η Věra Jourová, Επίτροπος της ΕΕ για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων.

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα που αποσύρονται από την αγορά ή/και ανακαλούνται οπουδήποτε στην Ευρώπη ανταλλάσσονται γρήγορα μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με τον τρόπο αυτό, σε κάθε γωνιά της ΕΕ λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης (απαγόρευση/διακοπή των πωλήσεων, απόσυρση, ανάκληση ή απόρριψη από τις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή) και ενημέρωσης των καταναλωτών. Το 2014 καταχωρίστηκαν στο σύστημα 2755 παρόμοιες δράσεις παρακολούθησης.

Ο δικτυακός τόπος του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης προσείλκυσε περίπου 2 εκατομμύρια επισκέψεις το 2014, ενώ τα νέα εργαλεία αναζήτησης επιτρέπουν στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να ενημερώνονται καλύτερα σχετικά με τον εντοπισμό επικίνδυνων προϊόντων, καθώς και τις ανακλήσεις προϊόντων.

Τριάντα μία χώρες (οι χώρες της ΕΕ μαζί με την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) συμμετέχουν σήμερα στο σύστημα.

 

Ποια προϊόντα εγκυμονούν κινδύνους;

Το 2014, τα παιχνίδια (28 %), αφενός, και τα είδη ένδυσης, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη μόδας (23 %), αφετέρου, ήταν οι δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες χρειάστηκε να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. Στους συχνότερα κοινοποιούμενους κινδύνους που προκαλούνται από τα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται ο κίνδυνος τραυματισμού, ο κίνδυνος πνιγμού και οι χημικοί κίνδυνοι.

Οι πιο συνηθισμένοι χημικοί κίνδυνοι που κοινοποιήθηκαν το 2014 αφορούσαν προϊόντα όπως υποδήματα και δερμάτινα είδη (π.χ. χρώμιο VI, μια ευαισθητοποιητική για το δέρμα ουσία), παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας (π.χ. μαλακτικά τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα γονιμότητας), και ψεύτικα κοσμήματα (π.χ. επιβλαβή βαρέα μέταλλα).

Από που προέρχονται τα προϊόντα αυτά;

Η Κίνα εξακολουθεί να είναι η πρώτη χώρα καταγωγής στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Πέρυσι, όπως και το 2013, το 64 % του συνολικού αριθμού κοινοποιήσεων σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα αφορούσε προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την Κίνα μέσω της εφαρμογής «σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης-ΚΙΝΑ» για να εξασφαλιστεί η αντιμετώπιση από τις κινεζικές αρχές τυχόν προβλημάτων ασφάλειας προϊόντων στο έδαφός τους.

 

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε αριθμούς

 

2 435 κοινοποιήσεις συνολικά το 2014

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση 3 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές προστατεύονται καλύτερα αφού περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα δεσμεύτηκαν στα τελωνεία.

2 755 δράσεις παρακολούθησης το 2014

Μόλις τα κράτη μέλη διαπιστώνουν ότι ένα προϊόν δεν είναι ασφαλές, θα δημοσιεύουν κοινοποίηση στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Όλες οι άλλες χώρες θα αναζητούν το αντίστοιχο προϊόν στις αγορές τους και όσες το βρίσκουν θα προσδιορίζουν το είδος της δράσης παρακολούθησης (απαγόρευση/διακοπή των πωλήσεων, απόσυρση, ανάκληση ή απόρριψη από τις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή) που ανέλαβαν.

 


 

Οι 5 συχνότερα κοινοποιηθείσες κατηγορίες προϊόντων το 2014:

 

 

Κοινοποιήσεις ανά χώρα καταγωγής των κοινοποιηθέντων προϊόντων το 2014:

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.:

 

Πλήρη στατιστικά στοιχεία: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/reports/index_en.htm  

Questions and answers

Factsheet

Product Safety page

Search tool for the alert system

 

Ιστοσελίδα της Věra Jourová, Επιτρόπου της ΕΕ για θέματα δικαιοσύνης: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova_en

Ακολουθήστε την Επίτροπο στο Twitter: @VeraJourova

Ακολουθήστε τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης στο Twitter: @EU_Justice

IP/15/4627

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Ερωτήσεις του κοινού:


Side Bar