Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezpečná, udržitelná, konkurenceschopná a cenově dostupná energie pro všechny

Brusel, 25 únor 2015
Energie se používá k vytápění a chlazení domů a přepravě zboží a rovněž táhne ekonomiku. Infrastruktura však stárne, trhy jsou nedostatečně integrované a politická opatření nekoordinovaná, a tak spotřebitelé, domácnosti ani podniky nemají možnost využívat výhod většího výběru či nižších cen za energii. Je načase dokončit evropský jednotný trh s energií. V souladu s klíčovou prioritou, kterou předseda Jean-Claude Juncker stanovil ve svých politických směrech, dnes Evropská komise prezentuje svou strategii k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu.

Energie Unie znamená zejména:

 • Solidaritu: snížit závislost na jediném dodavateli a zato se – zejména v případě narušení dodávek energie – plně spoléhat na sousední země. Uzavírat transparentnější obchodní dohody EU o nákupu energie nebo plynu z třetích zemí.
 • Volný tok energie jakožto pátou svobodu EU: volný tok energie přes hranice – při důsledném prosazování stávajících pravidel v oblastech, jako je oddělení činností v energetice a nezávislost regulačních orgánů, a to i za cenu právních kroků. Trh s elektřinou se přepracuje tak, aby byl propojenější, více využíval obnovitelné zdroje energie a pružněji reagoval. Dojde k důkladné reorganizaci státních intervencí na vnitřním trhu a postupnému zrušení dotací majících nepříznivý vliv na životní prostředí.
 • Prioritní postavení energetické účinnosti: energetická účinnost se zásadně přehodnotí a bude se s ní nakládat jako se samostatným zdrojem energie, aby měla stejné podmínky v konkurenci s výrobní kapacitou.
 • Přechod k trvale nízkouhlíkové společnosti: zajistit, aby lokálně vyrobená energie – i ta z obnovitelných zdrojů – mohla snadno a účinně proudit do elektrické rozvodné sítě; podporovat vedoucí postavení EU v oblasti technologií vývojem nové generace technologií na poli obnovitelných zdrojů a vůdčí pozicí v oblasti elektromobility, zatímco evropské podniky rozšíří vývoz a stanou se globálními hráči.

Jádro energetické unie představují její občané. Ceny, které za energii platí, by měly být přijatelné a konkurenceschopné. Energie by měla být bezpečná a udržitelná, konkurence intenzivnější a spotřebitel by měl mít větší možnost volby.

Tyto a další závazky doplňují akční plán na splnění ambiciózních cílů evropské politiky v oblasti energetiky a klimatu.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Energetika již příliš dlouho chybí ve výčtu základních svobod naší Unie. Současné události ukazují, co všechno je v sázce – mnoho Evropanů se obává, že možná nebudou mít dostatek energie k vytápění svých domovů. To znamená, že Evropa bude muset dlouhodobě jednat jednotně. Chci, aby energetika, která tvoří základ naší ekonomiky, byla odolná, spolehlivá, bezpečná, v rostoucí míře obnovitelná a udržitelná.“

Maroš Šefčovič, místopředseda odpovědný za energetickou unii, k tomu uvedl: „Dnes zahajujeme nejambicióznější evropský projekt v oblasti energie od založení Evropského společenství uhlí a oceli. Projekt, který začlení našich 28 evropských trhů s energií do jedné energetické unie, učiní Evropu méně energeticky závislou a dá investorům možnost předvídat další vývoj – té je nutně zapotřebí k vytváření pracovních míst a podpoře růstu. Dnes uvádíme do pohybu zásadní přechod k nízkouhlíkovému hospodářství šetrnému k životnímu prostředí, směrem k energetické unii, která staví občany na první místo a poskytuje jim dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii. Spolu se všemi ostatními komisaři, kteří s projektovým týmem úzce spolupracovali, a za podpory celé Komise, jsem odhodlán nyní tuto energetickou unii realizovat.“

Evropský komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete prohlásil: „Pusťme se do práce. Dnes jsme vytvořili podmínky pro propojený, integrovaný a bezpečný trh s energií v Evropě. Přikročme tedy od slov k činům. Naše cesta ke skutečné energetické bezpečnosti a ochraně klimatu začíná zde u nás. Proto se zaměřím na budování našeho společného trhu s energií, zvýšení úspory energie, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a diverzifikaci dodávek energie. Po desetiletích odkládání nesmíme promarnit další příležitost vybudovat energetickou unii. Junckerova Komise ví, co je důležité.“


Základní údaje

 • EU je největším světovým dovozcem energie – dováží 53 % své energie a ročně za ni vynaloží prostředky ve výši přibližně 400 miliard EUR.
 • Dvanáct členských států EU[1] nesplňuje cíle minimálního propojení – alespoň 10 % instalované kapacity na výrobu elektřiny by totiž mělo být k dispozici přeshraničně. EU zaznamenala 137 projektů v oblasti elektrické energie, z nichž 35 se týká propojení sítí elektrické energie: Díky nim by se tento počet dal snížit z dvanácti členských států na dva.
 • Adekvátně propojené evropské energetické sítě by spotřebitelům pomohly ušetřit až 40 miliard EUR ročně.
 • 6 členských států EU[2] odebírá veškerý zemní plyn od jediného externího dodavatele.
 • 75 % našeho bytového fondu je energeticky neúčinných; 94 % dopravy závisí na ropných produktech, z nichž 90 % dovážíme.
 • Jen do roku 2020 bude třeba do energetiky v EU investovat více než 1 bilion EUR.
 • Velkoobchodní ceny elektrické energie jsou v Evropě o 30 % vyšší než v USA. U plynu je to více než 100 %.
 • Evropské podniky působící v odvětví obnovitelné energie mají celkový roční obrat 129 miliard EUR a zaměstnávají více než jeden milion lidí. Je třeba, aby si Evropa i nadále udržela vedoucí úlohu v globálních investicích do obnovitelných zdrojů energie.
 • Emise skleníkových plynů v EU se v období 1990–2011 snížily o 18 %.
 • Cílem EU je do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o minimálně 40 %, zvýšit alespoň o 27 % podíl obnovitelných zdrojů a zlepšit energetickou účinnost rovněž nejméně o 27 %.

 

 Co bylo dnes přijato?

 

 • Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu. Strategie v podobě pěti dimenzí politiky stanoví cíle energetické unie a uvádí podrobné kroky, které Junckerova Komise podnikne k jejich dosažení, včetně nových právních předpisů o reformě trhu s elektřinou, zajištění větší transparentnosti smluv na dodávky zemního plynu, významného rozvoje regionální spolupráce jako důležitého kroku směrem k integrovanému trhu. Součástí bude mimo jiné silnější regulační rámec, nové právní předpisy, které zaručí dodávky elektřiny a plynu, zvýšené financování EU v oblasti energetické účinnosti, nový balíček v oblasti obnovitelných zdrojů, zaměření energetické strategie v oblasti výzkumu a vývoje a každoroční podávání zpráv o „stavu energetické unie“.
 • Sdělení o propojení energetických soustav uvádějící opatření, jež jsou nezbytná pro dosažení 10% propojení elektrických sítí do roku 2020, což je minimum potřebné k tomu, aby energie mohla volně proudit a být obchodována mezi členskými státy. Ukazuje, které členské státy v současnosti cíl splňují – a kterých projektů by bylo zapotřebí k překlenutí rozdílů do roku 2020.
 • Sdělení, které formuluje vizi pro globální dohodu o klimatu v Paříži v prosinci letošního roku. Cílem je uzavřít transparentní, dynamickou a právně závaznou celosvětovou dohodu se spravedlivými a ambiciózními závazky všech smluvních stran. Sdělením se také promítají nová rozhodnutí přijatá během evropského summitu v říjnu 2014 do navrhovaného cíle EU v oblasti snížení emisí (tzv. intended nationally determined contribution – INDC, zamýšlený vnitrostátně stanovený příspěvek) v rámci nové dohody.

 

Další informace o energetické unii:

Internetová stránka

Přehled údajů: Energetická unie

Přehled údajů: Propojení trhů s cílem zajistit zabezpečení dodávek, integraci trhu a rozsáhlé využívání obnovitelných zdrojů energie

Přehled údajů: Otázky a odpovědi týkající se sdělení Evropské komise: Pařížský protokol – návrh řešení globální změny klimatu po roce 2020

Twitter


[1] Kypr, Estonsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Spojené království.

[2] Bulharsko, Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Slovensko.

IP/15/4497

Kontaktní osoby

Pro veřejnost:


Side Bar