Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 9. september 2014

Komisjon vaatab läbi 18 noortegarantii katseprojekti

Euroopa Komisjoni esindajad kohtuvad täna Brüsselis 18 noortegarantiisid käsitleva katseprojekti koordinaatoriga. Kohtumisel vaetakse saavutusi ja kogemusi. Katseprojektidega näidatakse kätte, kuidas noortegarantiid tegelikkuses rakendada nt tugevdades tööandjate sidet koolidega ja tõhustades noortele tööhõiveametite poolt antavat toetust (üksikasjalikum teave on esitatud pressiteates MEMO/14/521).

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor sõnas: „Noortegarantii on struktuurireform, mis kohustab liikmesriike parandama noorte tööhõivepoliitikat kõigil tasanditel. Katseprojektid osutavad, et selline lähenemine on tõhus ja tulemuslik. Noortegarantii on osutunud ELi kõige kiiremini ellu viidud struktuurireformiks. Komisjon teeb kõigi liikmesriikidega koostööd noortegarantii täielikuks ja kiireks rakendamiseks."

Ajavahemikul augustist detsembrini 2013 algatati 18 noortegarantii katseprojekti, millest igaüks kestab umbes 12 kuud. Kõnealuseid projekte rakendatakse praegu seitsmes riigis: Hispaanias, Iirimaal, Itaalias, Leedus, Poolas, Rumeenias ja Ühendkuningriigis. Projektide eesmärk on anda liikmesriikidele asjakohaseid praktilisi kogemusi riiklike noortegarantii kavade ja sarnaste meetmete rakendamiseks, kasutades Euroopa Sotsiaalfondi ja noorte tööhõive algatuse vahendeid.

Taustteave

Toetudes komisjoni 2012. aasta detsembris esitatud ettepanekule (vt IP/12/1311 ja MEMO/12/938) võeti 22. aprillil 2013 toimunud ELi ministrite nõukogu kohtumisel vastu soovitused noortegarantii loomise kohta (vtMEMO/13/152), millele Euroopa Ülemkogu 2013. aasta juunis toetust avaldas. Noortegarantii raames peavad liikmesriigid tagama, et nelja kuu jooksul pärast kooli poolelijätmist või töö kaotamist pakutakse noortele nende haridusele, oskustele ja kogemustele sobivat töökohta või võimalust omandada haridus, oskused ja kogemused töö leidmiseks tulevikus.

Kõik 28 liikmesriiki on esitanud noortegarantii rakenduskavad ja astuvad samme nende elluviimiseks (üksikasjalik teave rakenduskavade kohta). Kõnealused 18 noortegarantii katseprojekti loodi Euroopa Parlamendi 2012. aastal esitatud taotluse kohaselt.

Peamine ELi rahastamisallikas on Euroopa Sotsiaalfond, millest eraldatakse liikmesriikidele noortegarantii jaoks ajavahemikul 2014–2020 igal aastal rohkem kui 10 miljardit eurot. Partnerluslepingutes, mis hõlmavad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamist ajavahemikul 2014–2020, on noortegarantii rakendamine tunnistatud esmatähtsaks. Praeguseks on partnerluslepingud sõlmitud 16 liikmesriigiga (Taani, Saksamaa, Poola, Kreeka, Slovakkia, Küpros, Läti, Eesti, Leedu, Portugal, Rumeenia, Bulgaaria, Prantsusmaa, Madalmaad, Tšehhi Vabariik, Ungari). Ülejäänud liikmesriikidega sõlmitavad partnerluslepingud on komisjonis arutamisel.

Nõukogu ja Euroopa Parlament leppisid kokku, et piirkondade jaoks, kus noorte töötus ja tööturult kõrvalejäämine on eriti massiline, luuakse olemasolevat ELi rahalist toetust täiendav noorte tööhõive algatus, mille eelarve on 6 miljardit eurot ja mille eesmärk on aidata noortegarantii rakendamisel neid liikmesriike, kus noorte töötus on piirkonniti suurem kui 25%. Rahastamine hõlmab 3 miljardit eurot ELi eelarve uuelt sihtotstarbeliselt eelarverealt, mis on ette nähtud noorte tööhõive edendamiseks (aastateks 2014–2015) ning sellele lisandub vähemalt 3 miljardit eurot Euroopa Sotsiaalfondist liikmesriikidele ette nähtud eraldistest.

Noorte tööhõive algatus võimendab noortegarantii rakendamiseks Euroopa Sotsiaalfondist antavat toetust ning algatuse raames rahastatakse meetmeid, mille eesmärk on aidata otseselt kuni 25aastaseid (või kui liikmesriigid seda vajalikuks peavad, siis kuni 29aastaseid) mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori. Noorte tööhõive algatuse raames saab maksta näiteks üüritoetust ja toetada ettevõtlusega alustavaid noori. Raha saab kasutada ka selleks, et anda noortele esmane töökogemus ning pakkuda praktikat, õpipoisiõpet, täiendõpet ja koolitusi.

Noorte tööhõive algatuse raames on abikõlblikud 20 liikmesriiki, kus noorte töötus on piirkonniti üle 25%. Asjakohased rahalised vahendid on kavandatud osana Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest aastateks 2014–2020 ja abikõlblikud on pärast 1. septembrit 2013 tekkinud kulud, seega saab tagasiulatuvalt rahastada eelmise aasta kulusid. Riiklikud asutused peavad esitama noorte tööhõive algatuse rahaliste vahendite kasutamist käsitlevad rakenduskavad komisjonile kinnitamiseks. Komisjon on heaks kiitnud kahe liikmesriigi – Prantsusmaa (IP/14/622) ja Itaalia (IP/14/826) – noorte tööhõive algatusega seotud rakenduskavad. Ka muudes liikmesriikides on ettevalmistused hästi edenenud.

Lisateave

Vt MEMO/14/521

Aruanne, milles käsitletakse esmaseid järeldusi noortegarantii katseprojektide kohta

Noorte tööhõive

László Andori veebisait

László Andor Twitteris

Tellige endale tasuta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse elektrooniline uudiskiri.

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar