Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Εγγυήσεις για τη νεολαία: η Επιτροπή επανεξετάζει 18 πιλοτικά προγράμματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συναντήσει σήμερα τους συντονιστές 18 πιλοτικών προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία σε σεμινάριο που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν τα επιτεύγματα καθώς και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτά. Τα πιλοτικά προγράμματα αποτελούν συγκεκριμένα μέσα για την υλοποίηση των «εγγύησης για τη νεολαία», παραδείγματος χάρη με την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των εργοδοτών και των σχολείων και με την αναβάθμιση της στήριξης των νέων από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. MEMO/14/521).

Ο κ. László Andor, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης, δήλωσε: «Οι "εγγυήσεις για τη νεολαία" αποτελούν διαρθρωτική μεταρρύθμιση για την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την πολιτική τους απασχόλησης των νέων σε όλα τα επίπεδα. Τα πιλοτικά προγράμματα καταδεικνύουν ότι αυτή η προσέγγιση λειτουργεί και φέρνει αποτελέσματα. Οι "εγγυήσεις για τη νεολαία" είναι η διαρθρωτική μεταρρύθμιση της ΕΕ που εφαρμόζεται με τον ταχύτερο ρυθμό. Η Επιτροπή συνεργάζεται απευθείας με όλα τα κράτη μέλη για να εξασφαλιστεί η πλήρης και ταχεία υλοποίηση των εγγυήσεων για τη νεολαία.»

Τα 18 πιλοτικά προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία δρομολογήθηκαν μεταξύ του Αυγούστου και του Δεκεμβρίου του 2013 και το καθένα θα διαρκέσει περίπου 12 μήνες. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται επί του παρόντος σε επτά χώρες: στην Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σκοπός των προγραμμάτων είναι να προσφέρουν στα κράτη μέλη σχετική πρακτική εμπειρία για την υλοποίηση των εθνικών τους προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία και για σχετικές δράσεις με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων.

Ιστορικό του φακέλου

Η σύσταση για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία εγκρίθηκε επίσημα από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ στις 22 Απριλίου 2013 (βλ. MEMO/13/152), με βάση πρόταση της Επιτροπής του Δεκεμβρίου του 2012 (βλ. IP/12/1311 και MEMO/12/938) και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2013. Στο πλαίσιο των εγγυήσεων για τη νεολαία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι, εντός τεσσάρων μηνών από την αποφοίτηση από το σχολείο ή από την απώλεια μιας θέσης εργασίας, οι νέοι μπορούν είτε να βρουν εργασία που να ανταποκρίνεται στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την πείρα τους είτε να αποκτούν την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την πείρα που απαιτούνται για να βρουν εργασία στο μέλλον.

Και τα 28 κράτη μέλη υπέβαλαν σχέδια υλοποίησης των «εγγυήσεων για τη νεολαία» και λαμβάνουν μέτρα για τη δημιουργία των δικών τους προγραμμάτων «εγγυήσεων για τη νεολαία» (περισσότερες λεπτομέρειες εδώ). Τα 18 πιλοτικά προγράμματα «εγγυήσεων για τη νεολαία» δημιουργήθηκαν κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2012.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο θέτει στη διάθεση των κρατών μελών περισσότερα από 10 δισ. ευρώ ετησίως κατά την περίοδο 2014-2020, θα είναι η σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης της ΕΕ για την υλοποίηση των «εγγυήσεων για τη νεολαία». Η υλοποίηση των «εγγυήσεων για τη νεολαία» ορίζεται ως υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο των συμφωνιών εταιρικής σχέσης που έχουν εγκριθεί έως τώρα με 16 κράτη μέλη σχετικά με τη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων κατά την περίοδο 2014-20 (Δανία, Γερμανία, Πολωνία, Ελλάδα, Σλοβακία, Κύπρος, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Κάτω Χώρες, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία). Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης των άλλων κρατών μελών είναι υπό εξέταση από την Επιτροπή.

Με σκοπό να συμπληρώσουν τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τις περιφέρειες οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και την αεργία των νέων, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να δημιουργήσουν πρωτοβουλία, στην οποία διατέθηκαν 6 δισ. ευρώ, με τίτλο πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ)· οι ΠΑΝ θα βοηθηθούν τα κράτη μέλη στα οποία υπάρχουν περιφέρειες όπου η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 25% να υλοποιήσουν τις εγγυήσεις για τη νεολαία. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει 3 δισ. ευρώ από μια νέα ειδική γραμμή του προϋπολογισμού της ΕΕ για την απασχόληση των νέων (επισπεύδεται η χορήγηση για το 2014-15) και συνοδεύεται από τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τα κράτη μέλη.

Η ΠΑΝ συμπληρώνει την υποστήριξη που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την υλοποίηση της «εγγύησης για τη νεολαία» μέσω της χρηματοδότησης δραστηριοτήτων που βοηθούν απευθείας τους νέους οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), ηλικίας έως 25 ετών ή, όταν το κράτος μέλος το κρίνει σκόπιμο, έως 29 ετών. Τα χρήματα της ΠΑΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μέτρα όπως επιδοτήσεις των προσλήψεων και της υποστήριξης των νέων που ξεκινούν μια επιχείρηση. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσουν οι νέοι την πρώτη επαγγελματική τους εμπειρία και για τη διοργάνωση περιόδων πρακτικής άσκησης, μαθητείας, περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΠΑΝ είναι 20 κράτη μέλη, καθώς έχουν περιοχές όπου η ανεργία των νέων είναι μεγαλύτερη από 25 %. Τα κονδύλια αυτά προγραμματίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την περίοδο 2014-20 και οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, έτσι ώστε η χρηματοδότηση να μπορεί να πραγματοποιηθεί με αναδρομική ισχύ από το περασμένο έτος. Οι εθνικές αρχές οφείλουν να υποβάλουν, για να εγκριθούν από την Επιτροπή, επιχειρησιακά προγράμματα που περιγράφουν τα μέτρα για τη χρησιμοποίηση των χρημάτων της ΠΑΝ. Δύο επιχειρησιακά προγράμματα σχετικά με την ΠΑΝ έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή — Γαλλία (IP/14/622) και Ιταλία (IP/14/826). Οι προετοιμασίες σε άλλα κράτη μέλη βρίσκονται σε καλό στάδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Βλ. MEMO/14/521

Έκθεση σχετικά με τα πρώτα πορίσματα των πιλοτικών προγραμμάτων «εγγυήσεων για τη νεολαία»

Απασχόληση των νέων

Δικτυακός τόπος του κ. László Andor

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter

Γίνε συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar